Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-154 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS

 

 

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto c ir d papunkčiais, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

            1. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypus, gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti, savivaldybės funkcijoms vykdyti- vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui ir saugaus eismo organizavimui:

1.1. 0,8194 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:20, unikalus Nr. 4400-5359-1690, esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Steponiškių k.;

1.2. 1,0397 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:21, unikalus Nr. 4400-5352-4742, esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k., Steponiškių g.;

1.3. 0,1374 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:22, unikalus Nr. 4400-5330-6500, esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k., Steponiškių g.;

1.4. 0,2174 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:19, unikalus Nr. 4400-5362-5886, esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pietarių k.;

1.5. 0,2997 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:23, unikalus Nr. 4400-5366-0523, esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Nendriniškių k., Medeinos g.;

1.6. 0,0978 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0033:95, unikalus Nr. 4400-5384-0087, esantį Marijampolės m.;

1.7. 0,1896 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0033:96, unikalus Nr. 4400-5388-6056, esantį Marijampolės m., Mokolų g.;

1.8. 1,7151 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5114/7001:56, unikalus Nr. 4400-5408-2198, esantį Marijampolės sav., Šunskų sen., Lūginės k.;

1.9. 0,1614 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0057:33, unikalus Nr. 4400-5405-5835, esantį Marijampolės m., Vilties g.;

1.10. 0,3740 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0033:99, unikalus Nr. 4400-5405-1524, esantį Marijampolės m.;

1.11. 0,2226 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5124/7001:5, unikalus Nr. 4400-5416-8895, esantį Marijampolės sav., Daukšiuose, Bokšto g..;

1.12. 0,2196 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. 5124/7001:4, unikalus Nr. 4400-5408-2643, esantį Marijampolės sav., Igliaukos sen., Varnupių k.

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo – priėmimo aktus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Šimunskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties valstybinės žemės sklypus.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo projekto rengimą paskatino Vyriausybės nustatyta  Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybėms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybėms tvarkos patvirtinimo“. Vadovaujantis minėta tvarka reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus. Valstybinės žemės sklypai, perduodami patikėjimo teise savivaldybei, suformuoti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) ir jų tinklų eksploatacijai, pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus  arba žemės valdos projektus.

Parengto sprendimo projekto tikslas – kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Marijampolės savivaldybei, savivaldybės funkcijoms vykdyti - vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui ir saugaus eismo organizavimui.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teigiamos pasekmės – Savivaldybėms priskirtai valstybinės žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei funkcijai atlikti iš valstybės biudžeto pagal savivaldybių pateiktą lėšų poreikį yra skiriamos lėšos. Vadovaujantis Lėšų apskaičiavimo metodikos 4 punktu, savivaldybei bendra vienkartinė lėšų suma apskaičiuojama pagal kitais metais planuojamų perimti patikėjimo teise valdyti žemės ir miško sklypų skaičių.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Projektas turi būti suderintas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Šimunskienė

Į pradžią