Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-155 2020-04-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTE“ ĮGYVENDINTI

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 4 dalimi, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 44, 45 punktais ir atsižvelgdama į Marijampolės darnaus judumo mieste planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-36 „Dėl Marijampolės darnaus judumo mieste plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Marijampolės savivaldybės administracijos rengiamo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui.

2. Skirti Projektui piniginių lėšų iš Marijampolės savivaldybės 2021-2022 metų biudžetų Projekto veikloms finansuoti:

2.1. apmokėti 15 procentų visų tinkamų Projekto išlaidų, finansuojamų 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ lėšomis;

2.2. apmokėti tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektui skiriamas finansavimas;

2.3. apmokėti netinkamas, bet Projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas.

3. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Projekto finansavimo sutartį ir kitus Projektui įgyvendinti būtinus dokumentus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Virginija Kišonaitė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


 

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR VERSLO SKATINIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL
PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTE ĮGYVENDINTI

 

Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste įgyvendinti

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

2020-02-28 Marijampolės savivaldybės administracija iš Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros gavo kvietimą teikti paraišką projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ finansuoti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašo. Projekto paraiška turi būti pateikta iki Regiono projektų sąraše nustatyto termino – 2020 m. rugpjūčio 30 d.

Pagrindinis projekto tikslas – pritaikant viešąją infrastruktūrą, užtikrinti efektyvesnes, ekologiškesnes ir patogesnes judumo galimybes Marijampolės mieste. Planuojamos įgyvendinti projekto veiklos: rekonstruoti pėsčiųjų perėjas su naujai įrengta apšvietimo sistema (63 perėjose), rekonstruoti 22 perėjas, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; rekonstruoti viešojo transporto stoteles (12 stotelių), pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; pastatyti dviračių saugyklas (8 vnt.) prie pagrindinių Marijampolės miesto mokymo įstaigų; elektroninio bilieto sistemos diegimas (14  autobusų); informacinių švieslenčių viešojo transporto stotelėse diegimas (20 stotelių).

Projekto veiklos pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus atitinka veiklas numatytas Marijampolės darnaus judumo mieste planą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės – projekto metu bus įgyvendinamos Marijampolės darnaus judumo mieste plano veiksmų plane iki 2020-2021 m. numatytos priemonės, kurios negali būti įgyvendinamos kitų priemonių lėšomis. Bus didinamas visuomeninio transporto paslaugų patogumas ir geresnis pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, sudarant patogesnes sąlygas naudotis dviračių transportu, didinant pėsčiųjų eismo saugumą, ypač pėsčiųjų perėjose.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Sprendimas neturi įtakos kitiems teisės aktams.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Planuojama bendra projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ vertė – 1.069.003,53 Eur.

-         Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 908.653,00 Eur (85 procentai).

-         Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 160.350,53 Eur (15 procentų).

Projektas turi būti suderintas

Su Finansų skyrium, Teisės skyrium

Pranešėjas

Darius Cinaitis

Sprendimą pateikti

Investicijų ir verslo skatinimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Marijampolės mieste“ paraiška turi būti pateikta Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2020 m. rugpjūčio 30 d.

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos pasiūlymų dėl sprendimo projekto negauta.

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Kišonaitė, 90059

virginija.kisonaite@marijampole.lt

Į pradžią