Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-156 2020-05-05
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020 METŲ FIZINIŲ ASMENŲ ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ FIZINIŲ ASMENŲ ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2020 metais fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamąjį dydį:

1.1. Žemės savininkams – asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas) – neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį 0,15 ha Marijampolės mieste ir 1,2 ha Marijampolės savivaldybės kaimo vietovėje.

1.2. Žemės nuomininkams (naudotojams) – asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje  nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas), išskyrus asmenis, nuomojančius žemę komercinei  ir kt. specialios paskirties veiklai – neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį 0,15 ha Marijampolės mieste ir 1,2 ha Marijampolės savivaldybės kaimo vietovėje.

2. Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu Savivaldybės paskirto administratoriaus administruojamų namų gyventojus, jungtinės veiklos dalyvius ir daugiabučių namų savininkų bendrijų narius – asmenis, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas).

3. Neapmokestinti  valstybinės žemės nuomos mokesčiu:

3.1. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamos žemės;

3.2. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (išskyrus žemės sklypus, kuriuose vykdoma komercinė ar ūkine veikla) naudojamos žemės;

3.3.  miesto, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės;

3.4. vandenviečių sanitarinės apsaugos juostų žemės;

3.5. sporto bazių bei aikštynų nuomojamos žemės;

3.6. kaimo bendruomenių nuomojamos žemės;

3.7. bankrutavusių ir likviduojamų įmonių.

5. Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu žemės nuomininkų (naudotojų), kurių mokėtinas žemės nuomos mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuomojamus (naudojamus) žemės sklypus neviršija 2 Eur (išskyrus Savivaldybės paskirto administratoriaus administruojamų namų gyventojus, jungtinės veiklos dalyvius ir daugiabučių namų savininkų bendrijų narius).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Stankevičienė, (8 343) 90 037

 

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje  ;  TAR

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2020 METŲ FIZINIŲ ASMENŲ ŽEMĖS SKLYPO NEAPMOKESTINAMOJO DYDŽIO IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl 2020 m. fizinių asmenų žemės sklypo neapmokestinamojo dydžio ir neapmokestinamų žemės sklypų nustatymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu ir LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ savivaldybės taryba privalo nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį žemės savininkams ir žemės nuomininkams (naudotojams) – asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, senatvės pensininkams, nepilnamečiams vaikams, kai minėtų asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nebuvo darbingų asmenų.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – sumažėja mokesčiai žemės savininkams ir žemės nuomininkams ( naudotojams). Neigiamos pasekmės – sumažėja įplaukos į savivaldybės biudžetą apie 207000 eurus

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Preliminariais paskaičiavimais savivaldybės biudžeto sąskaita žemės savininkams suteikta lengvata  būtų apie 179000 eur, o žemės nuomotojams (naudotojams) – apie 28000 eur.

Projektas turi būti suderintas

Finansų ir strateginio planavimo skyriumi, Teisės skyriumi

Pranešėjas

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Laima Malinauskienė

Sprendimą pateikti

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Žemės savininkai ir valstybinės žemės nuomotojai (naudotojai) žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio paskaičiavimus (deklaracijas) atitinkamai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Savivaldybės gauna su pritaikyta neapmokestinamojo sklypo dydžio lengvata.

Daugiabučių namų savininkų bendrijos – juridiniai asmenys kurie patys apsiskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir paskaičiavimus (deklaracijas) bei  gyventojų, turinčių 0-40 proc. darbingumo lygį ar pensijos amžių sąrašą pateikia Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo  skyriaus vyriausiam specialistui, atsakingam už žemės nuomos mokesčio administravimą. UAB „Marijampolės butų ūkis“, administruojantis dalį daugiabučių namų, žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą (deklaraciją) pateikia su pritaikyta neapmokestinamojo dydžio lengvata.

2020 metais kaip 2019 metais siūlome neapmokestinti  valstybiniu žemės nuomos mokesčiu:

religinių bendrijų naudojamą žemę, labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamą žemę, miesto, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis žemę, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemę, vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų žemę, sporto bazių ir aikštynų nuomojamą žemę bei kaimo bendruomenių nuomojamą žemę.

2020 metais taip pat kaip ir 2019 metais  siūlome neapmokestinti bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių nuomojamą  žemę, nes bankrotui tęsiantis eilę metų minėtoms įmonėms skaičiuojamas valstybinės žemės nuomos mokestis nepagrįstai didina savivaldybės kreditorinį įsiskolinimą. Šių įmonių  įsiskolinimas gali būti nurašomas vadovaujantis 2018-10-29 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-284 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“.

Pagal LR  Žemės mokesčio įstatymą bankrutuojančios įmonės žemės mokesčiu neapmokestinamos.

2020 metų valstybiniu žemės nuomos mokesčiu siūlome neapmokestinti žemės nuomininkų(naudotojų) žemę, kurių mokėtinas žemės nuomos mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuomojamus(naudojamus)  žemės sklypus neviršija 2 eurų, nes pašto siuntimo  bei kanceliarinės  išlaidos  neretai ir būna apie 2 eurus.

Pagal LR Žemės mokesčio įstatymą žemės savininkai taip pat nemoka žemės mokesčio, jeigu mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų.

 

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikia

Lyginamasis variantas

Nėra

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Stankevičienė

 

Į pradžią