Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-159 2020-05-08
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO "ŽELMENĖLIAI" VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 ir 4 punktais, 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 44 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 9 punktu, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 „Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“, 30, 31 ir 33 punktais ir Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo 21 eilutę, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pertvarkyti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūrą, nutraukiant pradinio ugdymo programos vykdymą.

2. Pakeisti Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ pavadinimą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vadinti Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“.

3. Patvirtinti  Marijampolės vaikų lopšelio-darželio  „Želmenėliai“ nuostatus (pridedama).

4. Pakeisti Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ direktoriaus pareigybę ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vadinti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ direktoriaus pareigybe. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. tęsti darbo santykius su Rita Maksimavičiene Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ direktoriaus pareigose.

            5. Įgalioti Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ direktorę Ritą Maksimavičienę pasirašyti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos nuostatų registravimu.

            6. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. 1-561 „Dėl Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ nuostatų patvirtinimo“ 1.3 punktą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

sprendimu

                                                                       

Marijampolės vaikų LOPŠELIO-darželio „Želmenėliai“

NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą, ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Lopšelio-darželio turto, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.   Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“, trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis „Želmenėliai“.

3.   Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190451281.

4.   Lopšelis-darželis įsteigtas 1992 m. birželio 1 d.

5.   Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

6.   Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.

7.   Savininkas – Marijampolės savivaldybė.

8.   Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Marijampolės savivaldybės taryba. 

9.   Marijampolės savivaldybės taryba:

9.1.     tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;

9.2.     priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio vadovą;

9.3.      priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;

9.4.      priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

9.5.      skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.6.     priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.7.      sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

10.   Lopšelio-darželio buveinė – J. Žemaitės g. 25, LT-68263 Marijampolė ir Vasario 16-osios g. 3, LT- 68299 Marijampolė;

11.   Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

12.   Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

13.   Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

14.   Ugdymo kalba – lietuvių.

15.   Ugdymo forma – dieninė.

16.   Lopšelio-darželio veiklos laikotarpis neribotas.

17.   Lopšelis-darželis yra paramos gavėjas.

18.   Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“, blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

19.         Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, Marijampolės savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

20.       Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

21.      Lopšelio-darželio pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.

22.   Kitos Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

22.1.    priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

22.2.    sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

22.3.    kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

22.4.    kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

22.5.    švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

22.6.    vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

23.   Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1.    kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

23.2.    nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

24.   Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti.

25.  Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

25.1.  teikti vaikui nuo 1 metų iki 6/7 metų kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

25.2.  saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, teikti švietimo pagalbą;

25.3.  užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.4.  ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;

25.5.  plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį;

25.6.  žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

25.7.     padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus.

26.       Lopšelis-darželis įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

26.1.  rengia ir įgyvendina, konkretina ir individualizuoja ikimokyklinio ugdymo programas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas bei Savivaldybės ir Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, vaikų poreikius ir interesus;

26.2.    vykdo priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, užtikrina kokybišką ugdymą;

26.3.    rengia ir įgyvendina kitas ikimokyklinio vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

26.4.    ugdo saugios ir sveikos gyvensenos įpročius bei vertybines nuostatas;

26.5.   atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą; organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.6.   vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

26.7.   teikia informacinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą;

26.8.   vykdo Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

26.9.       sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

26.10.   rengia metodines priemones vaikams ir mokytojams;

26.11.   bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;

26.12.   priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir statistinius tyrimus;

26.13.   užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

26.14.   vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų bei kitas prevencines programas;

26.15.   dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Lopšelio-darželio materialinę bazę, intelektualius resursus;

26.16.   kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

26.17.   organizuoja vaikų maitinimą;

26.18.   organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

26.19.   viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą;

26.20.   atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

27.       Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1.    parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

27.2.    kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

27.3.    bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.4.    vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

27.5.    dalyvauti asociacijų veikloje;

27.6.    gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

27.7.    naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

28.          Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

28.1.    sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

28.2.    kokybišką ugdymo programų vykdymą;

28.3.    atvirumą vietos bendruomenei;

28.4.    ugdymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29.          Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

29.1.    direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Lopšelio-darželio taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;

29.2.    direktoriaus patvirtintą Metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;

29.3.    direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą su Lopšelio-darželio taryba;

29.4.    Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mokslo ministro.

30.   Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio direktorius pavaldus merui, o atskaitingas merui ir Marijampolės savivaldybės tarybai.

31.   Direktorius:

31.1.    vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano ir metinio veiklos plano bei kitų švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

31.2. informuoja ir supažindina Lopšelio-darželio bendruomenę su valstybine ir savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;

31.3. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

31.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

31.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

31.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio veiklos sritis, sudaro galimybes jam savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už darbą;

31.7. organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio darbą, materialinius ir intelektualinius išteklius;

31.8. kompetencijos ribose leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

31.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę grupę;

31.10.Lopšelio-darželio vardu sudaro sutartis;

31.11. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Lopšelio-darželio turtu, lėšomis; rūpinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

31.13. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis mokytojams ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

31.14.inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;

31.15. teikia suinteresuotoms institucijoms, Lopšelio-darželio bendruomenei informaciją apie Lopšelio-darželio vykdomas ugdymo programas, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų  kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, Lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

31.16. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Lopšelyje-darželyje;

31.17. sudaro Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją, organizuoja specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

31.18. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

31.19. inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

31.20. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis ir kitomis institucijomis;

31.21. kontroliuoja, kad Lopšelio-darželio aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, auklėtojui ar kitam darbuotojui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau  kaip kitą darbo dieną informuoja suinteresuotas institucijas;

31.22. tvirtina metinę Lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;

31.23. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas;

31.24. atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Lopšeliui-darželiui santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

31.25. vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.

32.   Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

33.   Lopšelio-darželio direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Lopšelio-darželio darbą, vykdymą, už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą bei veiklos rezultatus.

 

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

 

34.   Lopšelyje-darželyje veikia: Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų taryba ir Metodinė grupė.

35.   Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

36.   Tarybą sudaro 12 asmenų: 6 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 6 darbuotojų atstovai. Į Tarybą darbuotojus deleguoja darbuotojų susirinkimas, tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų susirinkimas.

37.   Tarybos nariai renkami atviru balsavimu 3 mokslo metams.

38.   Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti Lopšelio-darželio direktorius. Tarybos sekretorių atviru balsavimu renka Tarybos nariai.

39.   Tarybos nuostatai, jų keitimai tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu.

40.   Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

41.   Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, Lopšelio-darželio direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva.

42.   Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, Marijampolės savivaldybės administracijos, Lopšelio-darželio administracijos, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

43.   Tarybos pirmininkas mokslo metų pabaigoje parengia ir skelbia Tarybos veiklos ataskaitą Lopšelio-darželio interneto svetainėje ir Mokytojų tarybos posėdyje.

44.   Tarybos kompetencija:

44.1.    aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;

44.2.    aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;

44.3.    aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

44.4.    teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;

44.5.    skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

44.6.    išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;

44.7.    plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) mokytojų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

44.8.    kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

44.9.    gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

44.10. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.

45.       Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

46.       Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

47.       Mokytojų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai.

48.       Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

49.       Mokytojų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

50.       Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

51.       Mokytojų taryba:

51.1.    aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

51.2.    svarsto Lopšelio-darželio veiklos planą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, brandumo mokyklai klausimus;

51.3.    derina ugdymo turinį ir metodus prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;

51.4.    kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;

51.5.    svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas;

51.6.    renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją;

51.7.    skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

52.       Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma Lopšelio-darželio metodinė grupė (toliau – Metodinė grupė).

53.       Metodinę grupę sudaro Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Metodinės grupės posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Metodinės grupės posėdis.

54.       Metodinės grupės veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinę veiklą Lopšelyje-darželyje. Metodinės grupės pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams.

55.       Metodinės grupės posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė grupės narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

56.       Metodinė grupė:

56.1.    rengia Metodinės grupės darbo planą mokslo metams;

56.2.    numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis;

56.3.    inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą darbe;

56.4.    teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo;

56.5.    organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;

56.6.    teikia siūlymų dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.

57.       Lopšelyje-darželyje gali steigtis kitos savivaldos institucijos.

 

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

58.   Direktoriaus pavaduotoją ugdymui, mokytojus, švietimo pagalbą teikiančius specialistus, aptarnaujantį personalą ir kitus darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59.   Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojų (-o) ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, vaikų skaičiaus, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

60.   Kitų specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo ir profesinės darbo patirties.

61.       Lopšelio-darželio direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

62.       Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų ir kitų darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis teisės aktais.

63.       Lopšelio-darželio mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

64.   Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.

65.   Lopšelis-darželis yra išlaikomas ir savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

66.   Lopšelis-darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

67.   Lopšelis-darželis gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

68.   Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

69.   Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba  bei Marijampolės savivaldybės Centralizuota vidaus audito tarnyba.

70.   Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

71.   Lopšelis-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Svetainėje skelbiama informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas, skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai.

72.   Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Lopšelio-darželio direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.

73.   Lopšelio-darželio nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

74.   Vieši Lopšelio-darželio pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje ir/ar Valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.

75.   Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.        

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūros pertvarkymo, pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrajame plane numatyta iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ vidaus struktūrą, paliekant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, trečias-ketvirtas klases perkeliant į „Ryto“ pagrindinę mokyklą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

1. Marijampolės mokyklai-darželiui „Želmenėliai“ tapus Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“ atsiras papildomai 4 ikimokyklinės grupės, daugiau vaikų pateks į įstaigą.

2. Efektyvesnis valdymas, sutaupomos biudžeto lėšos.

 

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Teisės, Finansų ir strateginio planavimo skyrių vedėjais.

Pranešėjas

Švietimo kultūros ir sporto vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Marijampolės mokyklai-darželiui „Želmenėliai“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Želmenėliai“ papildomų ikimokyklinių grupių įrengimui reikės  apie 65 tūkst. eurų

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikia

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 

 


__________________________

Į pradžią