Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-160 2020-05-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SPORTO  CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 sprendimą Nr. 1-34 „Dėl Marijampolės sporto mokyklos, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos, Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ reorganizavimo jungimo būdu į Marijampolės sporto centrą reorganizavimo sąlygų aprašo ir Marijampolės sporto  centro nuostatų patvirtinimo“,  Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Marijampolės sporto centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 75 (septyniasdešimt penki).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimą Nr.1-192 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus sporto įstaigose“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 dienos.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 sprendimas Nr. 1-34 „Dėl Marijampolės sporto mokyklos, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos, Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ reorganizavimo jungimo būdu į Marijampolės sporto centrą reorganizavimo sąlygų aprašo ir Marijampolės sporto  centro nuostatų patvirtinimo“, 

Projekto tikslas – nustatyti Sporto centro leistiną  pareigybių skaičių.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

Sporto centras galės reikalingų darbuotojų komandą;

 

Neigiamos pasekmės:

Dabar veikiančių sporto įstaigų direktoriai, jų pavaduotojai, buhalteriai, sekretoriai ir kai kurie kiti darbuotojai neteks darbo.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

-

Projektas turi būti suderintas

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui, Sporto  centrui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Dabar veikiančiose sporto įstaigose yra nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius:

Sporto mokykloje – 27,0;

Žaidimų sporto mokykloje – 27,1;

Sporto centras „Sūduva“ – 31,4;

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“ – 13,0

                                                  Iš viso    – 98,5

 

Iš  98,5 naudojama – 95,875 (iš jų: pedagoginiai etatai (su direktoriumi ir pavaduotoju ugdymui) – 42,4;, nepedagoginiai – 53,475)

  Dabar siūloma tvirtinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 75 (iš jų 36 treneriai/pedagogai, 7 administracija (direktorius, 1 pavaduotojas ugdymui ir 1 pavaduotojas ūkiui, 2 metodininkai, vyr. buhalteris, sekretorius-administratorius) ir kiti aptarnaujančio personalo darbuotojai).

 

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

Antikorupcinio vertinimo išvados nereikia

Lyginamasis variantas

-

 

 

 

 

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią