Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-162 2020-05-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  70 straipsnio 11 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punktu,  6 punktą ir išdėstyti jį taip:

 „6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 eurų mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir (ar) dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos arba karantino  laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos.“

            2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-63 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo“ 1 punktą.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės meras

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

 

 

 

 

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas (dėl ekstremalios situacijos COVID-19 ligos), bet nuo gegužės 18 d. ikimokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos pradeda vykdyti  ugdomąją veiklą. Tačiau ne visi vaikai karantino metu lankys įstaigą, todėl nelankantiems nereikėtų mokėti mokesčio.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

Vaikai, kurie karantino metu nevedami į grupes, nesinaudoja paslauga, todėl ir pastovaus mokesčio šiuo metu tėvai nemokės.

Neigiamos pasekmės:

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui, Ikimokyklinį ugdymą teikiančioms įstaigoms

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Antikorupcinio vertinimo išvados nereikia, nes sprendimo projektas nepatenka į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. nustatytus atvejus

Lyginamasis variantas

 

Papildomas susitarimas

 

__________________________

 

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią