Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-163 2020-05-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS  PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutartimi Nr. F3-34-(05)/As-1985 įgyvendinant 20142020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ bei Jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-34-(05) 2020  m. balandžio 3 d. pasirašytu papildymu  Nr. KAs-486, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Sutikti perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą, kuris bus naudojamas Marijampolės pradinių, pagrindinių mokyklų progimnazijų ir gimnazijų veikloje ir kurio vertė – 103810,74 (vienas šimtas trys tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų 74 centai) eurų (priedas).

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių perimti 1 punkte nurodytą materialųjį turtą ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g, 8A. LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius Pangonis

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

            sprendimu

 

 

 

PERIMAMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN SAVARANKIŠKOSIOMS SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOMS ĮGYVENDINTI  VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALAUS TURTO SĄRAŠAS

 

 

Eil, Nr,

Mokyklos pavadinimas

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt

Vieneto kaina Eur su PVM

Suma Eur su PVM

1

Rygiškių Jono gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

20

186,34

3726,8

2

Rygiškių Jono gimnazija

Nešiojamas kompiuteris „HP 250“

11

492,47

5417,17

3

Sūduvos gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

20

186,34

 

 

3726,8

4

Sūduvos gimnazija

Nešiojamas kompiuteris „HP 250“

11

492,47

5417,17

5

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

20

186,34

3726,8

6

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Nešiojamas kompiuteris „HP 250“

5

492,47

2462,35

7

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

5

189,97

949,85

8

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

20

186,34

3726,8

9

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Nešiojamas kompiuteris „HP 250“

5

492,47

2462,35

10

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

11

,,Ryto" pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

40

186,34

7453,6

12

,,Ryto" pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

13

,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

186,34

1863,4

14

,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

15

"Šaltinio" progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

35

186,34

6521,9

16

"Šaltinio" progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

17

Jono Totoraičio progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

50

186,34

9317

18

Jono Totoraičio progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

20

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

35

186,34

6521,9

21

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

22

Mokolų progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

15

186,34

2795,1

23

Mokolų progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

24

Padovinio pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

186,34

1863,4

25

Padovinio pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

5

189,97

949,85

26

Sasnavos pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

15

186,34

2795,1

27

Sasnavos pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

28

"Saulės" pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

186,34

1863,4

29

"Saulės" pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

5

189,97

949,85

30

mokykla-darželis „Želmenėliai“

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

186,34

1863,4

31

mokykla-darželis „Želmenėliai“

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

5

189,97

949,85

32

Petro Armino progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

15

186,34

2795,1

33

Petro Armino progimnazija

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

34

Želsvos pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

186,34

1863,4

35

Želsvos pagrindinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

36

"Smalsučio" pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

5

186,34

931,7

37

"Smalsučio" pradinė mokykla

Planšetinis kompiuteris „(Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE (2019)“

10

189,97

1899,7

 

Iš viso:

x

x

x

103810,74

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS  PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo savivaldybės nuosavybėn.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2016 m. spalio 24 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. F3-34-(05)/As-1985 įgyvendinant 20142020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Tikslas: Perimti turtą savivaldybės nuosavybėn, kad būtų galima perduoti mokykloms.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiama:

1. Neturintys kompiuterių mokiniai turės galimybę mokytis nuotoliniu būdu, ruošti namų darbus ir kt.

2. Pamokos taps įdomesnės, turiningesnės, informatyvesnės.

3. Padidės mokinių mokymosi motyvacija.

Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų keisti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto, Teisės, Buhalterijos  skyrių vedėjų.

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto bei Buhalterijos  skyriams.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Perėmus turtą priemonės kitu sprendimu bus perduotos Marijampolės pradinėms, pagrindinėms mokykloms, progimnazijoms ir gimnazijoms.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

 


__________________________

 

 

Saulius Pangonis, (8 343) 90067

Į pradžią