Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-164 2020-05-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-181 "DĖL INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-181 „DĖL INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir siekdama kontroliuoti Marijampolės savivaldybės ir UAB “Litesko” 2000-03-16 sutarties „Dėl Marijampolės šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo” vykdymą, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-181 „Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punkto eilutę taip:

vietoje „Mindaugas Lelešius, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,“ įrašyti „Jonas Kurtinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas,“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintautas Bulkevičius, 90041

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-181 „DĖL INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-181 „Dėl Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Šiuo projektu keičiame Investicijų į šilumos ūkį priežiūros komisijos (toliau Komisija) vieną narį - įrašome Joną Kurtinaitį, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėją, vietoje jau Savivaldybės administracijoje nedirbančio Mindaugo Lelešiaus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Jokių pasekmių.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Bendrųjų reikalų skyriaus, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus, Teisės skyriaus vedėjų ir Administracijos direktoriaus.

Pranešėjas

J. Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Sprendimą pateikti

Komisijos nariams.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Savivaldybės ir UAB „Litesko“ sudarytoje ilgalaikėje nuomos sutartyje „Dėl Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo“ nustatyta, kad investicijų priežiūrą atlieka Komisija. Ši Komisija kontroliuoja UAB „Litesko“ atliekamų investicijų, modernizuojant ir atnaujinant Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį, apimtis ir pobūdį.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

Nėra

__________________________

 

Skyriaus vedėjas

 

Jonas Kurtinaitis

 

 

 

 

Gintautas Bulkevičius, 90041

 

Į pradžią