Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-165 2020-05-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:


1.         Papildyti Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašą, patvirtiną Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau-Aprašas), 75.6  punktu:

,,75.6. vienu metu gimus trims ir daugiau vaikų, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis  - iki 48 VRP dydžio.“

2.    Pakeisti Aprašo 107.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,107.4.  atvejus, numatytus šio Aprašo 49.2 - 49.10, 75.1, 75.4, 75.5, 75.6  ir 102 punktuose bei prašymus pateiktus vienkartinei paramai gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties).“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PINIGINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems  Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybėje gimę trynukai, kurių šeimai reikalinga parama.

Projekto tikslas – padėti išspręsti iškilusias problemas šeimoms, kuriose gimsta trys ir daugiau vaikų.    

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – įtvirtinta parama šeimoms, kuriose gimsta trys ir daugiau vaikų (daugiavaikė šeima). Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos, papildomų lėšų nereikės. Bus naudojamos lėšos, skirtos vienkartinei paramai. 

Projektas turi būti suderintas

Su Teisės skyriumi

Pranešėjas

Vida Bružinskaitė

Sprendimą pateikti

Piniginės paramos skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Pagrindiniai pakeitimai:

1.      Įteisinta parama šeimoms, gimus trims ir daugiau vaikų.

Buvo:

 

Po pakeitimo:

 

nebuvo

75.6. gimus trims ir daugiau vaikų, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis  - iki 48 VRP dydžio.

        2. Numatyta, kad vienkartinės paramos skyrimas būtų svarstomas Socialinės paramos teikimo komisijoje. Komisijai rekomendavus parama būtų skiriama Administracijos direktoriaus įsakymu.

Buvo:

 

Po pakeitimo  

 

107.4.  atvejus, numatytus šio Aprašo 49.2 - 49.10, 75.1, 75.4, 75.5 ir 102 punktuose bei prašymus pateiktus vienkartinei paramai gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties). 

 

 

 

107.4.  atvejus, numatytus šio Aprašo 49.2 - 49.10, 75.1, 75.4, 75.5, 75.6  ir 102 punktuose bei prašymus pateiktus vienkartinei paramai gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties). 

 

 

 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

+

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

 

 

 

 

Į pradžią