Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-168 2020-05-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

 

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdama į 2020 m. balandžio 10 d. Marijampolės savivaldybėje veikiančių verslo įmonių ir individualiai dirbančių verslininkų, nukentėjusių dėl šalyje įvesto karantino, pramos priemonių rengimo darbo grupės pasiūlymą, įformintą protokolu Nr. K-153 (10.4.), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            Karantino laikotarpiu Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomininkus (pateikusius prašymą):

1. Atleisti nuo Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, jei nuomininko veikla, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, dėl susiklosčiusios epideminės situacijos buvo uždrausta arba apribota, arba patalpos nuomojamos savivaldybės įstaigose, kurių veikla sustabdyta.

2. Sumažinti 50 % nuomos mokestį nuomininkams, kurių veikla tiesiogiai nebuvo uždrausta, bet nuomininkai veiklos nevykdė ir yra įforminę prastovas paskelbtas dėl karantino, kurios sudarė daugiau kaip 50 % buvusios veiklos.

3. Atleisti nuo delspinigių už nesumokėtą nuomos mokestį.

4. Nustatyti, kad nuomininko, nurodyto 1 ir 2 punktuose, sumokėtas nuomos mokestis karantino laikotarpiu, įskaitomas į laikotarpį po karantino.

5. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir savivaldybės įstaigų vadovus priimti sprendimus dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio ar jo sumažinimo.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

Reda Uldinskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
Turto valdymo skyrius

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPLĖS SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

 

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 situaciją, dėl kurios buvo apribota daugelio verslo subjektų veikla, siūloma mažinti mokestinę naštą Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomininkams, kurie dėl karantino negali vykdyti tam tikros ūkinės veiklos.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Sumažinusi mokestinę naštą Savivaldybė prisidėtų prie pagalbos verslo subjektams ir darbo vietų išlaikymo. Biudžeto pajamos sumažės dėl atleidimo nuo sprendimo projekte įvardytų mokesčių; sumažėjimo dydis bus matomas tik po teikiamo sprendimo įgyvendinimo.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Biudžeto pajamos sumažės dėl atleidimo nuo sprendimo projekte įvardytų mokesčių; sumažėjimo dydis bus matomas tik po teikiamo sprendimo įgyvendinimo. Nuomojamų negyvenamųjų patalpų mėnesio nuomos mokesčio dydis – 5123,25 Eur.

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Buhalterijos skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui, Buhalterijos skyriui, Komunikacijos skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu nustatyta, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta.

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 


__________________________

 

 

Reda Uldinskienė

Į pradžią