Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-170 2020-05-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamą Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą ;

2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 1-7 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. 1-262 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-258 „Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Stankevičienė, 90 002

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

           

              1. Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (toliau – Įstaigų vadovai), dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą - pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo ir didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas.

              2. Įstaigų vadovų darbo užmokesčio sudėtinės dalys atitinka nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

              3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS IR DIDINIMAS

 

 

              4. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

              5. Įstaigos vadovo, išskyrus ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (toliau – mokyklos) vadovą, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Tvarkos aprašo 1 priede pateiktus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir įstaigos vadovo vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

              6. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Tvarkos aprašo 2 priede pateiktus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atsižvelgiant į vadovo pedagoginio darbo stažą (metais), veiklos sudėtingumą ir mokykloje ugdomų mokinių skaičių:

              a) bendrojo ugdymo ir  ikimokyklinio ugdymo mokykloje - einamųjų metų rugsėjo 1 d.;

              b) neformaliojo vaikų švietimo mokykloje – einamųjų metų spalio 1d.;

              c) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklų – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaičiuojami tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

              7. Įstaigos vadovas vadovaujamo darbo patirtį ar pedagoginio darbo stažą, įgytą kitose (ne Marijampolės savivaldybės biudžetinėse įstaigose) darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriui. Nepateikus vadovaujamo darbo patirtį ar pedagoginio darbo stažą įrodančių dokumentų, Įstaigos vadovui nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama vadovaujamo darbo patirtis ar pedagoginio darbo stažas, įgyti Marijampolės savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

              8. Įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio jo vadovaujamos biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.

              9. Įstaigos vadovui, kurio pareigybė priskirta A1 lygiui, nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

              10. Mokyklos vadovui dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas:

              10.1.  5 procentais už ugdymo organizavimą:

              10.1.1. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kai įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus vadovą, dirbantį mokykloje, skirtoje mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

              10.1.2. kai įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką ir nemokantiems valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje;

              10.2. 20 procentų už darbą mokykloje, skirtoje mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

      10.2. punkto redakcija nuo 2020-09-01:

              10.2. 10 procentų už ugdymo organizavimą jaunimo klasių mokiniams;

              10.3. 10 procentų už specifinę veiklą (gimnazija, daugiafunkcis centras, ugdymo organizavimas pataisos įstaigoje, įstaiga, kurioje įrengtas baseinas).

              11. Jeigu mokyklos vadovo veikla atitinka du ir daugiau šios Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

              12. Konkretų Įstaigos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimą potvarkiu nustato Marijampolės savivaldybės meras. 

              13. Įstaigos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šios Tvarkos aprašo nuostatas.

              14. Įstaigos vadovui, išskyrus mokyklos vadovą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nustatomas iš naujo:

              14.1. pasikeitus įstaigos darbuotojų pareigybių skaičiui;

              14.2. pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai;

              14.3. nustačius, kad Įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio tos biudžetinės įstaigos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

              14.4. pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Įstaigos vadovo darbo apmokėjimą.

              15. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo:

              15.1. kiekvienais kalendoriniais metais mokslo metų pradžioje dėl:

              15.1.1. pasikeitusio mokinių skaičiaus;

              15.1.2. pasikeitusio pedagoginio darbo stažo;

              15.1.3. pasikeitusio veiklos sudėtingumo;

              15.2. nustačius, kad mokyklos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio tos mokyklos darbuotojų 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

              15.3. pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokyklos vadovo darbo apmokėjimą.

III SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

 

              16. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal vadovui nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Įstaigos vadovui metines užduotis, siektinus rezultatus ir vertinimo rodiklius nustato Savivaldybės meras, vadovaudamasis Vyriausybės ar atitinkamo ministro nustatyta tvarka.

              17. Įvertinus Įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

              17.1. labai gerai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nustatoma nuo 15 iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios Tvarkos aprašo 9-10 punktus) pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.2. gerai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nustatoma nuo 5 iki 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios Tvarkos aprašo 9-10 punktus) pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.3. patenkinamai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nenustatoma pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.4. nepatenkinamai – Įstaigos vadovui, išskyrus mokyklos vadovą, iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis, negu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede įstaigos vadovui pagal atitinkamą įstaigos grupę bei jo vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas. Taip pat su Įstaigos vadovu gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su įstaigos vadovu gali būti nutraukta darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Mokyklos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis negu minėto įstatymo 5 priede įstaigos vadovui pagal mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

              18. Jeigu Įstaigos vadovo, išskyrus mokyklos vadovą, metinė veikla įvertinama nepatenkinamai 2 metus iš eilės, įstaigos vadovą Savivaldybės meras atleidžia iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo paskutinio kasmetinio veiklos vertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.

              19. Įstaigos vadovui pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat Įstaigos vadovui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į Įstaigos vadovui keliamus uždavinius, vadovaujamo darbo patirtį, profesinę kvalifikaciją, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir ne ilgiau kaip iki įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo.

              20. Konkrečius Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą,  potvarkiu nustato Marijampolės savivaldybės meras. 

             

 

IV SKYRIUS

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS

 

 

              21. Įstaigos vadovui gali būti mokamos iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemokos už:

              21.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

              21.2. pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas;

              21.3. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą (jei nesudaroma papildoma darbo sutartis).

              22. Priemokos nustatomos nurodant konkretų terminą.

              23. Įstaigos vadovui nustatytų priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų jo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

              24. Premija Įstaigos vadovui gali būti skiriama:

              24.1. atlikus vienkartinę ypatingai svarbią įstaigos veiklai užduotį;

              24.2. įvertinus jo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai;

              24.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir įstaigos vadovo iniciatyva nutraukus darbo sutartį;

              25. Premijos kiekvienu atveju, nurodytu šios Tvarkos aprašo 24.1.-24.3. papunkčiuose, mokamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus, o dydis negali viršyti Įstaigos vadovui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir tai biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų.

              26. Premija Įstaigos vadovui neskiriama, jei jis per paskutinius 12 mėnesių yra padaręs darbo pareigų pažeidimą.

              27. Rašytinį siūlymą Marijampolės savivaldybės merui dėl premijos Įstaigos vadovui skyrimo teikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas,  kuruojantis tą sritį.

              28. Įstaigos vadovui gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, kurio materialinė būklė tapo sunki dėl:

              28.1.  jo paties ligos;

              28.2. artimųjų giminaičių (sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, tėvų, vaiko (įvaikio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas Įstaigos vadovas) ligos ar mirties;

              28.3. stichinės nelaimės ar turto netekimo.

              29.  Mirus Įstaigos vadovui, materialinė pašalpa iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio gali būti išmokama jo šeimos nariams.

              30. Materialinė pašalpa šios Tvarkos aprašo 29 ir 30 punktuose nurodytais atvejais skiriama Įstaigos vadovui ir (ar) jo šeimos nariams pateikus Marijampolės savivaldybės merui rašytinį prašymą bei aplinkybes ir faktus patvirtinančius dokumentus (sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie asmens sveikatos būklę, vaistų įsigijimą ar būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, šeimos nario mirtį  liudijančio dokumento kopiją, pažymą apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

              31. Įstaigos vadovui ar (jam mirus) jo šeimos nariams materialinė pašalpa skiriama Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu ir išmokama iš jo vadovaujamai (vadovavusiai) įstaigai skirtų biudžeto asignavimų.

 

             

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

              32. Marijampolės savivaldybės mero potvarkių projektus dėl Įstaigos vadovui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir didinimo, pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo, priemokos, premijos ir materialinės pašalpos skyrimo rengia Marijampolės savivaldybės administracijos atitinkamas skyrius, kuruojantis tos biudžetinės įstaigos veiklą.

 

 

___________________________

 


                                                                                                                                                                          Marijampolės savivaldybės biudžetinių

                                                                                                                                                                        įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis,

                                                                                                                                                                        darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                        1 priedas

                                                                                               

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES  KOEFICIENTAI

 

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

 kai pareigybės lygis A

Sporto centro

Kultūros centro

Petro Kriaučiū- no viešosios bibliotekos

Dramos teatro

Marijam- polės krašto ir Preziden- to Kazio Griniaus muziejaus

Pedago- ginės psicholo- ginės tarnybos

Meilės Lukšienės švietimo centro

Socialinės pagalbos centro

Visuome- nės sveikatos biuro

Priešgais- rinės apsaugos tarnybos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupė 

 (201 ir daugiau pareigybių)

iki 5 metų

10,4

8,93

8,93

8,93

8,29

8,8

8,8

10,98

8,45

10,98

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

10,64

9,12

9,12

9,12

8,47

9,0

9,0

11,23

8,62

11,23

nuo daugiau kaip 10 m.

10,87

9,3

9,3

9,3

8,66

9,2

9,2

11,48

8,8

11,48

II grupė 

 (51- 200 pareigybių)

iki 5 metų

10,04

8,56

8,56

8,56

8,0

8,5

8,5

10,61

8,1

10,61

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

10,22

8,75

8,75

8,75

8,14

8,65

8,65

10,8

8,27

10,8

nuo daugiau kaip 10 m.

10,4

8,93

8,93

8,93

8,29

8,8

8,8

10,98

8,45

10,98

III grupė

(50 ir mažiau pareigybių)

iki 5 metų

9,68

7,16

7,16

7,16

7,71

8,2

8,2

10,24

7,74

10,24

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

9,86

7,33

7,33

7,33

7,86

8,35

8,35

10,42

7,92

10,42

nuo daugiau kaip 10 m.

10,04

7,49

7,49

7,49

8,0

8,5

8,5

10,61

8,1

10,61

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                                                                          Marijampolės savivaldybės biudžetinių

                                                                                                                                                                        įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis,

                                                                                                                                                                        darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                        2 priedas

                                                                                   

 

IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ

 PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

 

 

 

Mokinių skaičius

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

kai pareigybės lygis A ir  pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10 metų

nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų

daugiau kaip 15 metų

Iki 200

7,6

7,8

8,0

201-400

8,4

8,6

8,8

401-600

9,0

9,2

9,4

601-1000

9,6

9,8

10,0

1001 ir daugiau

10,2

10,4

10,6

 

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

           


Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Nuo 2020-01-01 pasikeitė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pavadinimas ir įsigaliojo kai kurių punktų pakeitimai. Nuo 2020-01-01 vykdoma švietimo, kultūros ir sporto įstaigų tinklo pertvarka, dėl ko įstaigų vadovams išsiplečia veiklos ir atsakomybės sfera bei daugėja atliekamų funkcijų. Sprendimo projektas parengtas siekiant įvykdyti minėto įstatymo nuostatas bei užtikrinti atitiktį tarp įstatymo ir Savivaldybės tarybos patvirtinto Tvarkos aprašo. Reikalinga savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams taikyti teisingą darbo apmokėjimo sistemą bei nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atitinkančius vadovų darbo apimtį, svarbą, sudėtingumą, atsakomybę ir kitus kriterijus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Teigiama pasekmė – įstatymo nuostatų įgyvendinimas bei aiškūs įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo ir jų didinimo kriterijai, priemokų ir premijų nustatymo, materialinės pašalpos skyrimo bei kintamosios dalies nustatymo metodika.

Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas,  Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Finansų ir strateginio planavimo skyriui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Socialinių paslaugų skyriui, visų savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Yra

Lyginamasis variantas

Yra

 

 

 

 

 

 

   Laima Stankevičienė, 90 002


Lyginamasis variantas

 

PATVIRTINTA

                                                                                                Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. rugpjūčio 27 d.   sprendimu Nr.

                                                                                                 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

           

            1. Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Marijampolės savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų (toliau – Įstaigų vadovai), dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą - pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo ir didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas.

              2. Įstaigų vadovų darbo užmokesčio sudėtinės dalys atitinka nurodytoas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

              3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS IR DIDINIMAS

 

 

              4. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.

              5. Įstaigos vadovo, išskyrus ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (toliau – mokyklos) vadovą, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Tvarkos aprašo 1 priede pateiktus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše patvirtintą nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir įstaigos vadovo vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

              6. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šios Tvarkos aprašo 2 priede pateiktus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atsižvelgiant į vadovo pedagoginio darbo stažą (metais), veiklos sudėtingumą ir besimokančių mokykloje ugdomų mokinių skaičių:

              a) bendrojo ugdymo ir  ikimokyklinio ugdymo mokykloje - einamųjų metų rugsėjo 1 d.;

              b) neformaliojo vaikų švietimo mokykloje – einamųjų metų spalio 1d.;

              c) pataisos įstaigų suaugusiųjų mokyklų – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių. Vidutinis metinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus praėjusių mokslo metų kiekvieno mėnesio vidutinį mokinių skaičių ir šią sumą padalijus iš to laikotarpio mėnesių, kuriais buvo mokinių, skaičiaus. Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius apskaičiuojamas sudėjus kiekvieną dieną buvusių mokinių skaičių ir šį bendrą skaičių padalijus iš mėnesio dienų, kuriomis buvo mokinių, skaičiaus. Į mokinių skaičių įskaičiuojami tik tie mokiniai, kurie buvo mokomi.

 

              7. Įstaigos vadovas vadovaujamo darbo patirtį ar pedagoginio darbo stažą, įgytą kitose (ne Marijampolės savivaldybės biudžetinėse įstaigose) darbovietėse, įrodančius dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriui. Nepateikus vadovaujamo darbo patirtį ar pedagoginio darbo stažą įrodančių dokumentų, Įstaigos vadovui nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, vertinama vadovaujamo darbo patirtis ar pedagoginio darbo stažas, įgyti Marijampolės savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

              8. Įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio jo vadovaujamos biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 4 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.

              9. Įstaigos vadovui, kurio pareigybė priskirta A1 lygiui, nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.

              10. Mokyklos vadovui dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas:

              10.1.  5 procentais už ugdymo organizavimą:

              10.1.1. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kai įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus vadovą, dirbantį mokykloje, skirtoje mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

              10.1.2. kai įstaigoje ugdoma (mokoma) 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką ir nemokantiems valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pradžios Lietuvos Respublikoje;          10.2. 20 procentų už darbą mokykloje, skirtoje mokiniams, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

    10.2. punkto redakcija nuo 2020-09-01:

               10.2.  10 procentų už ugdymo organizavimą jaunimo klasių mokiniams;

              10.3. 10 procentų už specifinę veiklą (gimnazija, daugiafunkcis centras, ugdymo organizavimas pataisos įstaigoje, įstaiga, kurioje įrengtas baseinas);

              11. Jeigu mokyklos vadovo veikla atitinka du ir daugiau šios Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentais.

              12. Konkretų Įstaigos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą koeficiento ir jo padidinimą didinimą potvarkiu nustato Marijampolės savivaldybės meras. 

              13. Įstaigos vadovo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal šios Tvarkos aprašo nuostatas.

              14. Įstaigos vadovui, išskyrus mokyklos vadovą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  nustatomas iš naujo:

              14.1. pasikeitus įstaigos darbuotojų pareigybių skaičiui;

              14.2. pasikeitus vadovaujamo darbo patirčiai;

              14.3. nustačius, kad Įstaigos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio tos biudžetinės įstaigos darbuotojų 5 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

              14.4. pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Įstaigos vadovo darbo apmokėjimą.

              15. Mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo:

              15.1. pasikeitus mokinių skaičiui kiekvienais kalendoriniais metais mokslo metų pradžioje dėl:

              5.1.1. pasikeitusio mokinių skaičiuiaus;

              15.2. 15.1.2. pasikeitusio pedagoginio darbo stažuio;

              15.3. 15.1.3. pasikeitusio veiklos sudėtingumuio;

              15.4. 15.2. nustačius, kad mokyklos vadovo pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) viršija praėjusio ketvirčio tos mokyklos darbuotojų 5 4 vidutinius pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžius;

              15.3. pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems mokyklos vadovo darbo apmokėjimą.

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

 

              16. Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal vadovui nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Įstaigos vadovui metines užduotis, siektinus rezultatus ir vertinimo rodiklius nustato Savivaldybės meras, vadovaudamasis Vyriausybės ar atitinkamo ministro nustatyta tvarka.

              17. Įvertinus Įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

              17.1. labai gerai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo vieneriems metams nustatoma nuo 10 15 iki 50 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios Tvarkos aprašo 9-10 punktąus) pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.2. gerai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo vieneriems metams nustatoma nuo 5 iki 10 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal šios Tvarkos aprašo 9-10 punktąus) pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.3. patenkinamai - Įstaigos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo vienerius metus nenustatoma pareiginės algos kintamoji dalis;

              17.4. nepatenkinamai – Įstaigos vadovui, išskyrus mokyklos vadovą, iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo vieniems metams nustatomas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis, negu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 1 priede įstaigos vadovui pagal atitinkamą įstaigos grupę bei jo vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas. Taip pat su Įstaigos vadovu gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo planą įvertinus nepatenkinamai, su įstaigos vadovu gali būti nutraukta darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Mokyklos vadovui iki kito jo kasmetinio veiklos vertinimo nustatomas mažesnis pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, tačiau ne mažesnis negu minėto įstatymo 5 priede įstaigos vadovui pagal mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.

              18. Jeigu Įstaigos vadovo, išskyrus mokyklos vadovą, metinė veikla įvertinama nepatenkinamai 2 metus iš eilės, įstaigos vadovą Savivaldybės meras atleidžiamas iš pareigų ir nutraukiama su juo sudarytaą darbo sutartisį per 10 darbo dienų nuo paskutinio kasmetinio veiklos vertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.

              19. Įstaigos vadovui pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, taip pat Įstaigos vadovui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų, atsižvelgiant į Įstaigos vadovui keliamus uždavinius, vadovaujamo darbo patirtį, profesinę kvalifikaciją, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir ne ilgiau kaip iki įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo vieneriems metams.

              20. Konkrečius Įstaigos vadovo pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą,  potvarkiu nustato Marijampolės savivaldybės meras. 

             

 

IV SKYRIUS

PRIEMOKŲ, PREMIJŲ IR MATERIALINIŲ PAŠALPŲ MOKĖJIMAS

 

 

              21. Įstaigos vadovui gali būti mokamos iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemokos už:

              21.1. papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;

              21.2. pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas;

              21.2. 21.3. papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą (jei nesudaroma papildoma darbo sutartis).

              22. Priemokos nustatomos nurodant konkretų terminą.

              23. Įstaigos vadovui nustatytų priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų jo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

              24. Premija Įstaigos vadovui ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriama premija:

              24.1. atlikus vienkartinę ypatingai svarbią įstaigos veiklai užduotį;

              24.2. įvertinus jo praėjusių kalendorinių metų veiklą labai gerai;

              24.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir įstaigos vadovo iniciatyva nutraukus darbo sutartį.

              25. Premijos kiekvienu atveju, nurodytu šios Tvarkos aprašo 24.1.-24.3. papunkčiuose, mokamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus, o dydis negali viršyti Įstaigos vadovui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio ir tai biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų.

              26. Premija Įstaigos vadovui neskiriama, jei jis per paskutinius 12 mėnesių yra padaręs darbo pareigų pažeidimą.

              26.27. Rašytinį siūlymą Marijampolės savivaldybės merui dėl premijos Įstaigos vadovui skyrimo Įstaigos vadovui teikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ar jo pavaduotojas,  kuruojantis tą sritį.

              27. 28. Įstaigos vadovui gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, kurio materialinė būklė tapo sunki dėl:

              27.128.1. jo paties ligos;

              27.2. 28.2. artimųjų giminaičių jo šeimos narių (sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, tėvų, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas Įstaigos vadovas) ligos ar mirties;

              27.3. 28.3. stichinės nelaimės ar turto netekimo.

              28. 29. Mirus Įstaigos vadovui, materialinė pašalpa iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio gali būti išmokama jo šeimos nariams.

              29. 30. Materialinė pašalpa šios Tvarkos aprašo 27 ir 28 28 ir 29 punktuose nurodytais atvejais skiriama Įstaigos vadovui ir (ar) jo šeimos nariams pateikus Marijampolės savivaldybės merui rašytinį prašymą bei aplinkybes ir faktus patvirtinančius dokumentus (sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie asmens sveikatos būklę, vaistų įsigijimą ar būtinų mokamų medicininių paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, šeimos nario mirties liudijimo mirtį liudijančio dokumento kopiją, pažymą apie stichinę nelaimę, vagystę ir pan.).

              30. 31. Įstaigos vadovui ar (jam mirus) jo šeimos nariams materialinė pašalpa skiriama Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu ir išmokama iš jo vadovaujamai (vadovavusiai) įstaigai skirtų biudžeto asignavimų.

 

             

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

              31. 32. Marijampolės savivaldybės mero potvarkių projektus dėl Įstaigos vadovui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir padidinimo, pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo, priemokos, premijos ir materialinės pašalpos skyrimo rengia Marijampolės savivaldybės administracijos atitinkamas skyrius, kuruojantis tos biudžetinės įstaigos veiklą.

 

___________________________


                                                                                                                                                                          Marijampolės savivaldybės biudžetinių

                                                                                                                                                                        įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis,

                                                                                                                                                                        darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                        1 priedas

                                                                                               

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ) VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES  KOEFICIENTŲAI  LENTELĖ

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

 kai pareigybės lygis

A1

A2

Kultūros įstaigų

Sporto įstaigų

Socialinės pagalbos centro, Priešgais-rinės apsaugos tarnybos

Visuome-nės sveikatos biuro

Pedago-ginės psicholo-ginės tarnybos, M.Lukšienės švietimo centro

Kultūros įstaigų

Sporto įstaigų

Socialinės pagalbos centro, Priešgais-rinės apsaugos tarnybos

Visuome-nės sveikatos biuro

Pedago-ginės psicholo-ginės tarnybos, M.Lukšienės švietimo centro

I grupė             (201 ir daugiau pareigybių)

iki 5 metų

10,72

8,87

13,18

10,14

10,56

8,93

7,39

10,98

8,45

8,8

nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

10,94

9,06

13,48

10,34

10,8

9,12

7,55

11,23

8,62

9,0

nuo daugiau kaip 10 metų

11,16

9,24

13,78

10,56

11,04

9,3

7,7

11,48

8,8

9,2

II grupė           (nuo 51 iki 200 pareigybių)

iki 5 metų

10,27

8,5

12,73

9,72

10,2

 8,56

7,08

10,61

8,1

8,5

nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

10,5

8,69

12,96

9,92

10,38

 8,75

7,24

10,8

8,27

8,65

nuo daugiau kaip 10 metų

10,72

8,87

13,18

10,14

10,56

 8,93

7,39

10,98

8,45

8,8

III grupė            (iki 50 pareigybių)

iki 5 metų

8,59

8,14

12,29

9,29

9,84

7,16

6,78

10,24

7,74

8,2

nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

8,8

8,32

12,5

9,5

10,02

7,33

6,93

10,42

7,92

8,35

nuo daugiau kaip 10 metų

8,99

8,5

12,73

9,72

10,2

7,49

7,08

10,61

8,1

8,5

 

 

 

            Pastaba. A1 pareigybės lygio koeficientai pateikti 20 procentų padidinti pagal Aprašo 9 punktą.

                                                                                                                                                                          Marijampolės savivaldybės biudžetinių

                                                                                                                                                                        įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis,

                                                                                                                                                                        darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                        1 priedas

                                                                                               

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES  KOEFICIENTAI

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

 kai pareigybės lygis A

Sporto centro

Kultūros centro

Petro Kriaučiū- no viešosios bibliotekos

Dramos teatro

Marijam- polės krašto ir Preziden- to Kazio Griniaus muziejaus

Pedago- ginės psicholo- ginės tarnybos

Meilės Lukšienės švietimo centro

Socialinės pagalbos centro

Visuome- nės sveikatos biuro

Priešgais- rinės apsaugos tarnybos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupė             (201 ir daugiau pareigybių)

iki 5 metų

10,4

8,93

8,93

8,93

8,29

8,8

8,8

10,98

8,45

10,98

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

10,64

9,12

9,12

9,12

8,47

9,0

9,0

11,23

8,62

11,23

nuo daugiau kaip 10 m.

10,87

9,3

9,3

9,3

8,66

9,2

9,2

11,48

8,8

11,48

II grupė           (51- 200 pareigybių)

iki 5 metų

10,04

8,56

8,56

8,56

8,0

8,5

8,5

10,61

8,1

10,61

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

10,22

8,75

8,75

8,75

8,14

8,65

8,65

10,8

8,27

10,8

nuo daugiau kaip 10 m.

10,4

8,93

8,93

8,93

8,29

8,8

8,8

10,98

8,45

10,98

III grupė            (50 ir mažiau pareigybių)

iki 5 metų

9,68

7,16

7,16

7,16

7,71

8,2

8,2

10,24

7,74

10,24

nuo daugiau kaip 5 iki 10 m.

9,86

7,33

7,33

7,33

7,86

8,35

8,35

10,42

7,92

10,42

nuo daugiau kaip 10 m.

10,04

7,49

7,49

7,49

8,0

8,5

8,5

10,61

8,1

10,61

 

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Marijampolės savivaldybės biudžetinių

                                                                                                                                                                        įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis,

                                                                                                                                                                        darbo apmokėjimo tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                        2 priedas

                                                                                   

 

IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ

 PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲAI  LENTELĖ

 

Mokinių skaičius mokykloje / įstaigoje

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

kai pareigybės lygis

A1

A2

pedagoginio darbo stažas (metais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Iki 200

9,12

9,36

9,6

7,6

7,8

8,0

201 - 400

10,08

10,32

10,56

8,4

8,6

8,8

401 - 600

10,8

11,04

11,28

9,0

9,2

9,4

601 - 1000

11,52

11,76

12,0

9,6

9,8

10,0

1001 ir daugiau

12,24

12,48

12,72

10,2

10,4

10,6

 

         Pastaba. A1 pareigybės lygio koeficientai pateikti 20 procentų padidinti pagal Aprašo 9 punktą.

 

 

Mokinių skaičius

Vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais),

kai pareigybės lygis A ir  pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10 metų

nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų

daugiau kaip 15 metų

Iki 200

7,6

7,8

8,0

201-400

8,4

8,6

8,8

401-600

9,0

9,2

9,4

601-1000

9,6

9,8

10,0

1001 ir daugiau

10,2

10,4

10,6

 

____________________________________________

Į pradžią