Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-172 2020-05-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-16 "DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Marijampolė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-16 "Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą". Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 27   D. SPRENDIMO NR. 1-16   „DĖL  IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-16  Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė (8 343 90 076)

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL  MARIJAMPOLĖS  SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2020 M. SAUSIO  27  D. SPRENDIMO NR. 1-16  „DĖL  IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės  savivaldybės tarybos  2020 m. sausio  27  d. sprendimo nr. 1-16  „Dėl  ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“ pripažinimo netekusiu galios

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo „  Dėl Marijampolės  savivaldybės tarybos  2020 m. sausio  27  d. sprendimo Nr. 1-16   „Dėl  ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“ projektas parengtas atsižvelgiant, kad Lietuvos teritorijoje užsitęsus karantino režimui, ilgą laiką tėvai nedirbo, o dabar, vasarą yra kviečiami dirbti, bet susiduria su vaikų priežiūros problema.

Tikslas – padėti dirbantiems tėvams prižiūrėti vaikus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

Visi dirbantys tėvai, neturintys kur palikti vaikų vasarą, galės juos leisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, taip bus užtikrinta tėvų galimybė dirbti, vaikų saugumas ir priežiūra.

 

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

 

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Projektas turi būti suderintas

 Teisės skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui ir visoms ikimokyklinį ugdymą vykdančioms švietimo įstaigoms

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta, kad liepos mėnesį ugdomosios veiklos nevykdo 8 įstaigos, rugpjūtį 5, o liepą-rugpjūtį -3.

Įstaigų vadovai gali formuoti mišraus amžiaus grupes pagal lankančių vaikų skaičių, paskirti auklėtojas ir auklėtojų padėjėjas pagal poreikį, paskirti kitus darbuotojus, reikalingus įstaigos darbui vasarą užtikrinti.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 


__________________________

Asta Vaznienė, 90 076

 

 

 

Į pradžią