Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-387 2014-10-30
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-387

Raseiniai

 

 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 82 ir 9 punktais, atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių pasiūlymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-299 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 2, 3, 5, 6 ir 7 priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šio sprendimo 2, 3, 5 ir 7 priedai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Algimantas Mielinis

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-387 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO (2 priedas)
TS-387 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO (3 priedas)
TS-387 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO (5 priedas)
TS-387 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO (6 priedas)
TS-387 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-299 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2, 3, 5, 6, 7 PRIEDŲ PAKEITIMO (7 priedas)
Į pradžią