Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-270 2016-08-25
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-270

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Tarybos) nuostatai reglamentuoja Tarybos sudėtį, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką. Taryba - tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie rajono Savivaldybės tarybos.

            2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, rajono Savivaldybės tarybos priimtais sprendimais ir šiais nuostatais.

            3. Tarybą techniškai aptarnauja rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas.

            4. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia, papildo ar pripažįsta netekusiais galios rajono Savivaldybės taryba.

 

II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

            5. Pagrindinis Tarybos uždavinys yra nustatyti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus ir patarti rajono Savivaldybės tarybai, kaip įgyvendinti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemones, bei atlikti kitas, teisės aktuose numatytas, funkcijas.

6. Taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. gauna informaciją iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, ją analizuoja;

6.2. bendradarbiauja su savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.3. vertina, kaip vykdomos sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonės savivaldybėje;

6.4. nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo prioritetus;

6.5. svarsto ir įvertina viešųjų, biudžetinių įstaigų, įmonių, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų pateiktus sveikatos programų projektus;

6.5. teikia informaciją ir pasiūlymus sveikatinimo klausimais savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėms organizacijoms.

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

7. Taryba turi teisę:

7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų informaciją, reikalingą teisės aktuose numatytoms funkcijoms vykdyti;

7.2. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus rajono Savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui dėl visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

            7.3. kviesti į Tarybos posėdžius rajono Savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų institucijų atstovus, sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus;

            7.4. dalyvauti rajono Savivaldybės ir šalies renginiuose, skirtuose visuomenės sveikatos priežiūrai;

            7.5. skleisti informaciją apie savo veiklą.

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

            8. Rajono Savivaldybės taryba tvirtina Tarybos sudėtį, skiria jos pirmininką.

9. Taryba sudaroma rajono Savivaldybės tarybos sprendimu 4 metams.

10. Tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

11. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas.

12. Tarybos pirmininko pavaduotoją, Tarybos veiklos sekretorių renka Taryba pirmajame posėdyje visų posėdžio dalyvių balsų dauguma.

13. Tarybos nariai gali dalyvauti Tarybos darbe tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, kurioje pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi lygiateisiškumo principu atlikti savo pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsiant informuoti apie tai Tarybos pirmininką, narius, ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo, bei konfidencialumo pasižadėjimą, kuriame pasižada atliekant pareigas Tarybos gautą konfidencialią informaciją naudoti tik pareigų Taryboje atlikimo tikslais ir jos neskleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

14. Tarybos pirmininkas:

            14.1. organizuoja jos darbą, jai vadovauja, veikia Tarybos vardu, atsako ir atsiskaito už jos veiklą;

14.2. pasirašo Tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus dokumentus;

14.3. organizuoja Tarybos nutarimų įgyvendinimo kontrolę;

14.4. Šaukia Tarybos posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja juose;

14.5. sprendžia Tarybos narių nusišalinimo klausimą;

14.6. sprendžia kitus su Tarybos veikla susijusius klausimus.

15. Tarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai;

16. Posėdžiai yra vieši, protokoluojami, įforminami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Posėdžio protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos posėdžių protokolus ir kitus dokumentus saugo rajono Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas. Posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Tarybos posėdžio. Posėdžio medžiaga Tarybos nariams pateikiama prieš savaitę iki planuojamo posėdžio.

            17. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Apie planuojamą posėdį ir jo nutarimus yra viešinama Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, rubrikoje „Naujienos“.

18. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

            19. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, nutarimą lemia Tarybos pirmininko balsas.

            20. Tarybos narys neturi balso teisės ir neįskaitomas į posėdžio kvorumą, jeigu turi privatų interesą svarstomu klausimu, jis nusišalina nuo balsavimo.

21. Tarybos narys , negalintis atvykti į posėdį, praneša apie tai Tarybos pirmininkui.

22. Tarybos narys, negalintis atvykti į posėdį, turi teisę, susipažinęs su Tarybos pirmininko pateikta medžiaga, iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo. Toks balsavimas įskaitomas į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatą.

23. Tarybos narys, negalintis eiti Tarybos nario pareigų (atsistatydina, suserga, miršta ir kt.), yra pakeičiamas iki kadencijos pabaigos jį delegavusios institucijos kitu asmeniu.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Tarybos veikla yra finansuojama iš rajono Savivaldybės biudžeto.

25. Tarybos nariai savo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

26. Tarybos nutarimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

27. Taryba atskaitinga rajono Savivaldybės tarybai.

28. Tarybos veiklos praėjusių metų ataskaita pateikiama rajono Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų kovo 1 d. Tarybos veiklos ataskaita viešinama Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

______________

Į pradžią