Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-89 2019-03-21
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 21 d. sprendimu

Nr. TS-89

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ TEIKIMO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vietinės rinkliavos lengvatų gavėjų kategorijas, lengvatų taikymo sąlygas, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo tvarką bei procedūras.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintuose Raseinių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatuose.

3. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

3.1. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kitu teisėtu pagrindu valdantys ir naudojantys nekilnojamojo turto objektus Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje atliekų tvarkymo sistemoje.

3.3. Vietinės rinkliavos lengvata (toliau – Lengvata) – vietinės rinkliavos mokėtojui atitinkamu dydžiu sumažintas vietinės rinkliavos dydis, arba kai vietinės rinkliavos mokėtojas iš viso nuo jos yra atleistas.

3.4. Vietinės rinkliavos administratorius juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pavesta administruoti vietinės rinkliavos surinkimą.

3.5. Šeima – sutuoktiniai (vienas iš sutuoktinių arba vienišas motina ar tėvas) arba bendrai gyvenantys asmenys ir su jais gyvenantys nesusituokę jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat išsituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium gyvena nesusituokę jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys nesusituokę vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo dieninių bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.

4. Vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti pasirinktinai taikoma tik viena Lengvata.

5. Vietinės rinkliavos lengvatos taikomos Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytoms mokėtojų grupėms pagal reglamentuotą lengvatų taikymo tvarką.

6. Apraše nustatytos rinkliavos lengvatos kompensuojamos iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

II SKYRIUS

LENGVATŲ DYDŽIAI IR TEIKIMO TVARKA

 

7. Vietinė rinkliava mokėtojams mažinama 100 procentų:

7.1. vidutinio ir sunkaus neįgalumo lygio vaikams (lengvata taikoma šio aprašo 11-17 p. nustatyta tvarka);

7.2. fiziniams asmenims, kai butų, namų valdų savininkai (nuomininkai) pateikia vietinės rinkliavos administratoriui dokumentus, įrodančius, kada ir kiek asmenų bute ar namų valdoje negyveno:

7.2.1. nepilnamečiai asmenys gyvena valstybės, savivaldybės ar nevyriausybinėse vaikų globos įstaigose ir yra pilnai jų išlaikomi;

7.2.2. asmenys, išvykę mokytis į švietimo įstaigas (įmones, profesinio mokymo įstaigas, bendrojo lavinimo, aukštąsias mokyklas bakalauro ir magistratūros studijoms) dienine arba vakarine forma, kituose rajonuose arba mokosi rajono mokyklose ir gyvena bendrabutyje;

7.2.3. asmenys atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą;

7.2.4. asmenys, išvykę į užsienį mokytis, stažuotis ir dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose, bei kartu su jais išvykę  šeimos  nariai;

7.2.5. asmenys suimti (ikiteisminio tyrimo ir (ar) teismo laikotarpiui) arba atliekantys laisvės atėmimo bausmę, taip pat asmenys, kuriems paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

7.2.6. asmenys ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas;

7.3. nekilnojamojo turto savininkams, vykdantiems veiklą automagistralės Kaunas - Klaipėda teritorijoje ir nesinaudojantiems Raseinių rajono savivaldybės parinkto atliekų tvarkytojo paslaugomis bei pateikusiems galiojančių sutarčių kopijas dėl atliekų tvarkymo su automagistralę prižiūrinčia įmone arba regioniniais atliekų tvarkymo centrais (lengvata taikoma šio Aprašo 20 p. nustatyta tvarka);

7.4. darbingo amžiaus asmenims, netekusiems 75 - 100 proc. darbingumo (lengvata taikoma šio Aprašo 11-17 p. nustatyta tvarka);

8. Vietinė rinkliava mokėtojui mažinama 50 procentų:

8.1. šeimoms, auginančioms 4 ir daugiau nepilnamečių vaikų (įvaikių, globojamų vaikų), (lengvata taikoma šio Aprašo 18-19 p. nustatyta tvarka). Šeimos kiti suaugę pilnamečiai nariai, tame pačiame turto vienete deklaravę gyvenamąją vietą, Vietinę rinkliavą moka tarybos nustatyta tvarka;

8.2. būste gyvenantiems 80 metų ir vyresniems asmenims, (lengvata taikoma šio Aprašo 11-17 p. nustatyta tvarka, kai šis amžius sukanka po mokestinio laikotarpio pradžios. Sukakusiems 80 metų iki laikotarpio pradžios lengvata taikoma ATRIS sistemoje automatiškai).

9. Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios įmokos nemoka mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto objektus vienkiemiuose, atokiau nutolusiuose kaimuose, kuriuose komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas dėl blogo privažiavimo, kur šalia jų valdos nėra galimybės pastatyti komunalinių atliekų surinkimo konteinerio arčiau kaip 300 metrų. Jie moka tik pastoviąją vietinės rinkliavos įmokos dalį. Tokių vienkiemių ir valdų sąrašus (Aprašo 1 priedas), suderintus su komunalinių atliekų vežėjais, Vietinės rinkliavos administratoriui iki vasario 1 d. pateikia atitinkamų seniūnijų seniūnai, nurodydami, kokiu laikotarpiu paslauga nebus teikiama.

10. Apraše nustatytos lengvatos, išskyrus 7.3 papunktyje ir 9 punkte, taikomos tik gyvenamosios paskirties objektams.

11. Vietinės rinkliavos mokėtojai, pretenduojantys gauti lengvatas, nurodytas šio Aprašo 7.1, 7.4. ir 8.2. papunkčiuose (jų globėjai, rūpintojai) arba šeimai atstovaujantys suaugęs šeimos nariai (asmenys), pateikia seniūnijų atsakingiems specialistams pagal deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą prašymą ir atitinkamus dokumentus (nurodytus šio Aprašo 27.1., 27.2., 27.3., 27.7. papunkčiuose).

12. Seniūnijų atsakingi specialistai:

12.1. priima iš asmenų dokumentus, padaro ir patvirtina jų kopijas, dokumentų kopijas susega į bylą, kuri saugoma seniūnijoje;

12.2. pagal gautus prašymus ir dokumentus įvertina teisę gauti vietinės rinkliavos lengvatą ir paruošia lengvatų gavėjų sąrašą (Aprašo 2 ir 5 priedai). Į sąrašus gavėjai įrašomi nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo datos.

13. Dokumentus priėmę seniūnijų atsakingi specialistai žodžiu informuoja pareiškėjus apie jų teisę į rinkliavos lengvatą. Nustačius, kad asmuo neatitinka vietinės rinkliavos lengvatos gavimo sąlygų, besikreipiantis asmuo informuojamas apie tai asmens kreipimosi metu.

14. Seniūnai lengvatų gavėjų sąrašus elektronine versija (forma.xls formatu) pateikia kiekvieną mėnesį per 10 dienų pasibaigus mėnesiui.

15. Pasibaigus metams, Vietinės rinkliavos administratorius bendrą lengvatų gavėjų sąrašą pateikia seniūnijoms sutikslinti iki sausio 20 d.

16. Pagal mokesčio administratoriaus pateiktus lengvatas gaunančių Vietinės rinkliavos mokėtojų,  nurodytų  šio Aprašo 7.1. ir 7.4. papunkčiuose, sąrašus seniūnijų atsakingi specialistai patikrina, ar duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtoją nepasikeitė ir grąžina mokesčio administratoriui seniūno patvirtintus ( ir patikslintus jei reikia) sąrašus iki  vasario 1 d.

17. Vietinės rinkliavos administratorius peržiūri gautus iš seniūnijų lengvatų gavėjų sąrašus ir įvertinęs teisę į lengvatas, pritaiko lengvatas naujam mokestiniam laikotarpiui.

18. Vietinės rinkliavos mokėtojams, pretenduojantiems gauti lengvatas, nurodytas šio Aprašo 8.1. papunktyje, lengvatos suteikiamos be atskiro šeimos (asmens) prašymo pagal rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos funkcijas atliekančio skyriaus pateiktus lengvatų gavėjų sąrašus (Aprašo 3 priedas).

19. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos funkcijas kuruojantis skyrius 18 punkte nurodytus sąrašus, pasirašytus skyriaus vedėjo pateikia Vietinės rinkliavos administratoriui. Šie sąrašai elektronine versija (forma.xlsx formatu) pateikiami per 10 dienų pasibaigus ketvirčiui. Kitam mokestiniam laikotarpiui pateikiami iki sausio 10 d.

20. Vietinės rinkliavos mokėtojams, pretenduojantiems gauti lengvatą, nurodytą šio Aprašo 7.3. papunktyje, lengvata suteikiama Vietinės rinkliavos administratoriui pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus (šio Aprašo 27.1., 27.7. papunkčiuose).

21. Vietinės rinkliavos mokėtojai, norintys gauti kitais Apraše nenustatytais, tačiau išimtinais atvejais galimas lengvatas (atvejais, kai tam tikru laikotarpiu komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga nebuvo suteikta dėl komunalinių atliekų vežėjo kaltės, kyla ginčai dėl konteinerių skaičiaus, turtas naudojamas ne pagal registre nurodytą paskirtį ir kt.), privalo kreiptis į Vietinės rinkliavos administratorių su prašymu ir kartu pateikti atitinkamus dokumentus (šio Aprašo 27.1., 27.2., 27.4., 27.5., 27.6., 27,7. papunkčiuose). Šiais atvejais prašymus dėl Vietinės rinkliavos lengvatų taikymo nagrinėja komisija, kuri teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai.

22. Vietinės rinkliavos administratorius, gavęs Savivaldybės tarybos sprendimą, perskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį vietinės rinkliavos mokėtojui.

23. Vietinę rinkliavą administruojanti institucija lengvatų gavėjams priklausančias lengvatas perkelia į mokesčio administravimo informacinę sistemą ir sumažintas vietinės rinkliavos dydis nurodomas Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime.

24. Lengvata neteikiama:

24.1. jeigu pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis ir dėl to neteisėtai įgijo teisę į lengvatą;

24.2. jei gyventojas, pretenduojantis gauti 7.4, 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas lengvatas, nesumokėjo rinkliavos mokesčio ir turi įsiskolinimą už praėjusius metus iki sausio 1 dienos. Mokestis laikomas sumokėtu, kai kredito įstaiga ar kita mokėjimą priimanti įstaiga įvykdo atitinkamą mokesčio mokėtojo mokėjimo nurodymą ir įmokos įskaitomos į Savivaldybės administracijos atskirą surenkamąją sąskaitą. Vidutinio ir sunkaus neįgalumo lygio vaikams lengvata taikoma, nepaisant šeimos įsiskolinimų.

25. Lengvatų teikimo terminai:

25.1. vidutinio ir sunkaus neįgalumo lygio vaikams, lengvata suteikiama nuo sąlygų gauti lengvatą atsiradimo datos iki sąlygų gauti lengvatą pabaigos, bet lengvata perskaičiuojama tik už einamąjį mokestinį laikotarpį;

25.2. šeimoms, auginančioms 4 ir daugiau nepilnamečių vaikų, ir kitiems lengvatų gavėjams lengvata suteikiama nuo dokumento, suteikiančio teisę gauti lengvatas, išdavimo ar sąlygų gauti lengvatą atsiradimo datos iki kalendorinių metų pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki sąlygų gauti lengvatą pabaigos. Lengvatos perskaičiuojamos tik už einamąjį mokestinį laikotarpį;

25.3. Lengvata taikoma kalendoriniams metams. Jeigu duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtoją nepasikeičia, lengvatos taikymas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

26. Vietinė rinkliava, nurodyta 7.2., 7.3. papunkčiuose ir 9 punkte, perskaičiuojama už visą praėjusį laikotarpį, už kurį ji buvo priskaičiuota, bet ne daugiau kaip už vienerius kalendorinius metus.  

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

27. Vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis gauti šiame Apraše nustatytą lengvatą, Vietinės rinkliavos administratoriui (7.2. ir 7.3. papunkčiuose nustatytais atvejais) arba seniūnijos atsakingam specialistui (7.1., 7.4., 8.2., 9. punktuose nustatytais atvejais) pateikia šiuos dokumentus:

27.1. prašymą (Aprašo 4 priedas);

27.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pateikiamas darbuotojui kreipimosi metu);

27.3. neįgaliojo pažymėjimą (pateikiamas darbuotojui kreipimosi metu);

27.4. VĮ Registro centro išduotą Nekilnojamojo turto registro išrašą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir jo kopiją;

27.5. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimo kopiją;

27.6. kitus dokumentus, galinčius turėti įtakos dėl teisės į lengvatą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Lėšų, skirtų lengvatoms, apskaitą tvarko vietinės rinkliavos administratorius.

29. Vietinės rinkliavos administratorius informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrių apie suteiktas lengvatas už praėjusius metus iki kitų metų sausio 25 d., o prireikus ir ketvirčiui pasibaigus iki einamojo mėnesio 15 d.

30. Už Aprašo vykdymą atsakingi seniūnijų seniūnai, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos funkcijas kuruojantis skyrius, vietinės rinkliavos administratorius.

31. Iki prašymo dėl Vietinės rinkliavos lengvatos taikymo pateikimo į Savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą sumokėtos Vietinės rinkliavos įmokos negrąžinamos, o įskaitomos už kitą mokestinį laikotarpį.

32. Šio Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius ir Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

_____________________________

 

 


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

seniūnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKŲ, KURIEMS TAIKOMA RINKLIAVOS LENGVATA PAGAL APRAŠO 9 PUNKTĄ, SĄRAŠAS

20___  m. __________________ ___ d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Turto objekto adresas

Turto objekto unikalus Nr.

Taikyti nuo

Taikyti iki

Lengvatos taikymo priežastis*

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seniūnas

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Vežėjas

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

*

Reikia nurodyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo 9 punkte išvardintas priežastis, pagal kurias skiriama lengvata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

seniūnija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGVATŲ GAVĖJŲ, KURIEMS TAIKOMA APRAŠO 7.4. IR 8.2. PAPUNKČIUOSE NUSTATYTA LENGVATA, SĄRAŠAS

20___  m. __________________ ___ d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Prašymo pateikimo data

Lengvatos gavėjo adresas (Deklaruota gyvenamoji vieta)

Skirta nuo

Skirta iki

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seniūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Reikia nurodyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo punktą, pagal kurį skiriama lengvata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

 

 

 

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ 4 IR DAUGIAU NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ (ĮVAIKIŲ, GLOBOJAMŲ VAIKŲ) IR KURIOMS TAIKOMA RINKLIAVOS LENGVATA, SĄRAŠAS

20___  m. __________________ ___ d.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Skirta nuo

Skirta iki

Gyvenamosios vietos adresas (Deklaruota gyvenamoji vieta)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas specialistas

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

_______________

 

 

 


Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

4 priedas

 (Pavyzdinė prašymo forma)

┌                                            ┐

Dokumento gavimo registracijos žyma.

 

└                                            ┘

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS, DUOMENYS

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruota gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data

 

Telefono Nr.

 

Faktinė gyvenamosios vietos adresas1

 

Telefono Nr.

1Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

 

Raseinių rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL vietinės rinkliavos LENGVATŲ taikymo

 

20___  m. __________________ ___ d.

 

Prašau pritaikyti mano šeimai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatą, numatytą Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. TS-      patvirtinto tvarkos aprašo ______ punktu.

nuo __________________ iki ____________________.

 

TVIRTINU, kad pateiktame prašyme nurodyti duomenys ir pateikti dokumentai yra teisingi.

ĮSIPAREIGOJU informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos dėl lengvatos už atliekų tvarkymą suteikimą.

PASIRAŠYDAMAS šią formą patvirtinu, kad esu informuota (-s), jog Raseinių rajono savivaldybės administracija, tvarkydama mano duomenis veikia kaip duomenų valdytojas. Administracija mano duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: norėdama įvykdyti mano pateiktą prašymą ir/arba dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai.

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti):

  Neįgaliojo pažymėjimo Nr., išdavimo data, galiojimo data

Neįgalumo lygis

 

 

 

 

Prašymą pateikė

_______________________________________________

(parašas)                                      (vardas ir paardė)

Pageidaujantis gauti lengvatas asmuo (jo globėjas, rūpintojas)

 arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys (asmuo) 

(reikalingą pabraukti)

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

                                                                5 priedas

 

 

 

ŠEIMŲ, KURIOSE YRA VIDUTINIO IR SUNKAUS NEĮGALUMO LYGIO VAIKAI IR TAIKOMA RINKLIAVOS LENGVATA, SĄRAŠAS

20___  m. __________________ ___ d.

 

Eil. Nr.

Vaiko vardas, pavardė

Vaiko asmens kodas

Tėvų ar globėjų vardas, pavardė

Tėvų ar globėjų asmens kodas

Gyvenamosios vietos adresas (Deklaruota gyvenamoji vieta)

Skirta nuo

Skirta iki

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seniūnas

 

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

_________________

 

 

Į pradžią