Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M-162 2019-09-02
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL strateginio planavimo komisijos sudarymo raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. M-162

Raseiniai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimui“, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 33.1 papunkčiu:

1.   S u d a r a u  Strateginio planavimo komisiją Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui:

komisijos pirmininkas

Andrius Bautronis

-

rajono Savivaldybės meras;

komisijos nariai:

Edmundas Jonyla

-

rajono Savivaldybės administracijos direktorius;

 

Alfredas Bardauskas

-

rajono Savivaldybės tarybos narys;

 

Diana Kaupaitienė

-

rajono Savivaldybės tarybos narė;

 

Vidmantas Karabinas

-

rajono Savivaldybės tarybos narys;

 

Dovilė Lukminaitė

-

rajono Savivaldybės tarybos narė;

 

Aldona Radčenko

-

rajono Savivaldybės tarybos narė;

 

Matas Skamarakas

-

rajono Savivaldybės tarybos narys;

 

Mingaudas Tamaliūnas

 

rajono Savivaldybės tarybos narys;

 

Kęstutis Užemeckas

-

rajono Savivaldybės tarybos narys.

 

2.   T v i r t i n u  Strateginio planavimo komisijos Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui veiklos nuostatus (pridedama).

Šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Į pradžią