Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-257 2019-08-28
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. TS-257

Raseiniai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 7 d. potvarkiu Nr. M-89 „Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimui sudarymo“, sudarytos komisijos siūlymus,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                   1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

                   2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. TS-134 „Dėl Raseinių rajono  savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (kartu su visais sprendimo pakeitimais).

            Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Dokumento priedai:
TS-257 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
Į pradžią