Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. TS-257 2019-08-28
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d.

sprendimu Nr. TS-257

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

                                                             I.        BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                           Reglamento tikslas

                     Raseinių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Tarybos struktūrą, veiklos tvarką ir formas bei Tarybos narių statusą, veiklos formas ir garantijas.

2.     Tarybos veiklos pagrindai

2.1.      Taryba, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos  (toliau – Konstitucija) ir Europos vietos savivaldos chartijos  nuostatas ir veikdama pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (toliau – Savivaldos įstatymas), vykdo vietos valdžios funkcijas, turi veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Taryboje sprendžiamos ir kitos gyventojams iškylančios problemos, kurias spręsti nepriskirta valstybės institucijų kompetencijai.

2.2.      Taryba, priimdama sprendimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

3.       Pagrindinės sąvokos

3.1.      Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą, kuri sudaro jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo

3.2.      Vietos savivalda – savivaldybės nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją.

3.3.      Savivaldybės bendruomenė – savivaldybės nuolatiniai gyventojai, bendrais viešaisiais poreikiais, interesais ir vietos savivaldos teisiniais santykiais susieti su Taryba ir kitais viešojo administravimo funkcijas atliekančiais savivaldybės subjektais.

3.4.      Savivaldybės institucijos – už vietos savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos:

3.4.1.     savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras (toliau – meras). Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

3.4.2.     savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (kai ši pareigybė steigiama ir kai šiai pareigybei suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas;

3.5.      Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba).

3.6.      Savivaldybės valdoma įmonė – savivaldybės įmonės, veikianti pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, taip pat akcinės bendrovės ir uždaroji akcinė bendrovė, kurių savivaldybei  nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

3.7.      Savivaldybės administravimo subjektai – savivaldybė institucijos ir įstaigos, kiti subjektai, turintys teisės aktų suteiktus įgaliojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi už šių funkcijų įgyvendinimą.

3.8.      Savivaldybės funkcijos – Konstitucijos nustatytos, Savivaldos ir kitų įstatymų savivaldybei priskirtos vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.

3.9.      Išimtinė Tarybos kompetencija – Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybės institucijoms.

3.10.       Paprastoji Tarybos kompetencija – įstatymų nustatyta kompetencija, kurią Taryba įgyvendina pati arba gali perduoti savivaldybės vykdomajai institucijai (institucijoms) Tarybos sprendimais.

3.11.       Gyvenamosios vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis (susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės organizacijos ir kt.).

3.12.       Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

3.13.       Seniūnija – savivaldybės administracijos filialas ar biudžetinė įstaiga, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

3.14.       Seniūnaitis –gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis Savivaldos įstatymo nustatytas teises ir pareigas.

3.15.       Sueiga – seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami Savivaldos įstatymo nustatyti klausimai.

3.16.       Tarybos narių frakcija – ne mažiau kaip trys Tarybos nariai, pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į frakciją.

3.17.       Tarybos narių grupė – Tarybos nariai, nesusivieniję į Tarybos narių frakcijas.

3.18.       Tarybos opozicija – savivaldybės Tarybos mažumai priklausanti  savivaldybės Tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) savivaldybės Tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame savivaldybės Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidato į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

3.19.       Savivaldybės tarybos daugumasavivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

3.20.       Savivaldybės biudžetas – Tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams.

3.21.       Neeilinis posėdis – Tarybos ar komiteto posėdis, kuris šaukiamas, jei to raštu reikalauja ne mažiau 1/3 Tarybos narių, pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo.

3.22.       Eilinis posėdis- šaukiamas prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai.

3.23.       Iškilmingas posėdis- šaukiamas valstybinės šventės, atmintinos datos, jubiliejaus ar mero regalijų įteikimo proga. Iškilmingame posėdyje paprastai Tarybos sprendimai nepriimami.

3.24.       Išvažiuojamasis posėdis- organizuojamas, kai Tarybos nariai posėdžiauja ne Raseinių rajono savivaldybės administracinio pastato didžioje salėje, o kitoje Tarybos posėdžiui pritaikytoje patalpoje;

4. Vietos savivaldos principai

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

4.1.      atstovaujamosios demokratijos;

4.2.      savivaldybės savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją;

4.3.      Tarybos viršenybės prieš jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas. Taryba turi įgaliojimus kontroliuoti jos sudarytas ir jai atskaitingas savivaldybės vykdomąsias institucijas;

4.4.      savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo Tarybai. Savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai turi būti grindžiami įstatymais, Vyriausybės ir (arba) Tarybos sprendimais;

4.5.      atsakingumo savivaldybės bendruomenei. Tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei;

4.6.      savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

4.7.      savivaldybės ir valstybės interesų derinimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus;

4.8.      bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių;

4.9.      savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu;

4.10.       veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

4.11.       plėtros ir veiklos planingumo. Savivaldybės institucijų ir kitų viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kodėl tai daroma;

4.12.       reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą;

4.13.       žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.

4.14.       subsidiarumo. Savivaldybės viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo lygmeniu, kuriuo jie efektyviausi;

4.15.       viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina Vietos savivaldos įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių  finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.

 

 

 

                                                     II.          SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOS

 

5.       Savivaldybės funkcijos

5.1.      Savivaldybės funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į:

5.1.1.                       savarankiškąsias. Šias funkcijas savivaldybė atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindama šias funkcijas, savivaldybė turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakinga už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybės veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose;

5.1.2.     valstybines (valstybės perduotas savivaldybei). Tai valstybės funkcijos, pagal įstatymus perduotos savivaldybei atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybė, įgyvendindama šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybės veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai. Atskirais atvejais valstybinės funkcijos gali būti perduotos savivaldybei įgyvendinti sutarčių pagrindu. Savivaldybė tokią sutartį gali sudaryti tik tuo atveju, kai Taryba pritaria. Šios funkcijos paprastai yra trumpalaikės ar sezoninio pobūdžio.

5.2.          Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo:

5.2.1.     vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Taryba ir meras, įgyvendindami įstatymuose nustatytus įgaliojimus;

5.2.2.     viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Taryba, meras, savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar Tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje;

5.2.3.     viešąsias paslaugas teikia savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.

5.3.          Bendriems tikslams pasiekti savivaldybė gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis arba bendrų viešųjų pirkimų sutartis su valstybės institucijomis ir (arba) kitomis savivaldybėmis.

5.4.          Savivaldybė gali perduoti įgyvendinti administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas kitai savivaldybei abipusiu Savivaldybių tarybų sutarimu sutarčių pagrindu, tačiau už šių funkcijų įgyvendinimą atsakinga yra funkcijas perduodanti savivaldybė.

6.       Savarankiškosios savivaldybės funkcijos

Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybės funkcijos yra nustatytos Savivaldos įstatymo 6 straipsnyje.

7.       Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos

Valstybinės (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijos yra nustatytos Savivaldos įstatymo 7 straipsnyje.

8.       Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas

8.1.      Viešųjų paslaugų teikimas ir šių paslaugų teikimo administravimas bei naujos ūkinės veiklos vykdymas yra nustatyti Savivaldos įstatymo 8, 9 ir 91 straipsniuose.

8.2.      Administracines paslaugas Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gyventojams teikia meras, savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatas (Sekretoriatas), savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės administracija, kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai.

 

                                                                                 III.            TARYBA

9.     Taryba

9.1.      Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra Taryba. Tarybos sprendimai privalomi savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms bei gyventojams.

9.2.      Taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės atstovų – 25 Tarybos narių.

9.3.      Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.

9.4.      Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirtas mero pavaduotojas  ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės Tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų  įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės Taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

9.5.      Jeigu išrinktos naujos Tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo savivaldybės teritorijoje.

9.6.      Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Taryba netenka įgaliojimų arba Tarybos įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi, jeigu Taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje.

9.7.      Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei savivaldybės meras, nei savivaldybės mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Tarybos posėdžiai šaukiami ir mero pareigos vykdomos 31.4 papunktyje nustatyta tvarka.

10.        Tarybos veiklos formos

10.1.       Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose. Posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma ir jis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma (13 Tarybos narių). Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

10.2.       Tarybos veikla tarp posėdžių tęsiama Kolegijoje (jeigu ji sudaroma), komitetuose, komisijose ir darbo grupėse, kurie sudaromi Reglamento nustatyta tvarka (14, 17, 19 punktai), taip pat Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

10.3.       Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus iki birželio 1 d. turi pateikti savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Ataskaitą Tarybos vardu pateikia savivaldybės meras.

10.4.       Kalbėti Tarybos vardu turi teisę meras ir mero pavaduotojas. Taryba gali įgalioti kalbėti jos vardu Tarybos paskirtus delegacijų tarptautinėse ir savivaldybių organizacijose vadovus. Meras taip pat gali įgalioti kalbėti Tarybos vardu kitus asmenis.

11.      Pirmasis Tarybos posėdis

11.1.           Pirmąjį išrinktos naujos savivaldybės Tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu savivaldybės Tarybos rinkimai vyko įsteigtoje naujoje savivaldybėje arba savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos savivaldybės Tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šioje dalyje nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos savivaldybės Tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

11.2.           Patalpas pirmajam posėdžiui parengia Savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems Tarybos nariams bei kitiems posėdžio dalyviams, parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui). Už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos Tarybos posėdžiui yra atsakingi savivaldybės administracijos direktorius ir Sekretoriatas, jie kartu parengia pirmojo posėdžio  bei vėlesnių sprendimų projektus, susijusius su komitetų, komisijų, darbo grupių ir kt. formavimu.

11.3.           Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisieks Tarybos nariai, pirmininkauja 11.1 punkte nustatyti asmenys, sekretoriauja – Sekretoriato darbuotojai. Po Tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, - vyriausias pagal amžių tarybos narys. Pirmajame Tarybos posėdyje:

11.3.1.      prisiekia Tarybos nariai; jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys;

11.3.2.  gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo;

11.3.3.      priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas einančio Tarybos nario siūlymu dėl pavedimo administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam administracijos valstybės tarnautojui eiti administracijos direktoriaus pareigas tol, kol  bus paskirtas administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai.

11.4.       gali būti skiriamas mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė.

11.5.   Jeigu per pirmąjį posėdį meras neprisiekė, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio ir vyksta šio punkto 3 papunktyje  nustatyta tvarka. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų,  mero pareigas laikinai eina savivaldybės Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrinktas savivaldybės Tarybos narys.

 

12.  Tarybos kompetencija

 

12.1.                 Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji.

12.2.                 Išimtinė Tarybos kompetencija:

12.2.1.          Reglamento tvirtinimas. Reglamente numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais yra išdėstytos 21.1; 28.1.4; 28.5, 41.1 punktuose;

12.2.2.          mero  atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar Tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

12.2.3.           mero pavaduotojo  skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

12.2.4.          sprendimo dėl Kolegijos sudarymo priėmimas ir Kolegijos sudarymas mero teikimu;

12.2.5.          Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas bei jų nuostatų tvirtinimas;

12.2.6.          Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

12.2.7.          sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų ir pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

12.2.8.                                                                          savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės  steigimo priėmimas; sprendimų dėl Savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos direktoriui ir, jei tokia  pareigybė  steigiama, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

12.2.9.                                                                          Savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas, seniūnijos – biudžetinės įstaigos – nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus seniūnijoje – biudžetinėje įstaigoje - nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

12.2.10.      sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei Sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero siūlymu;

12.2.11.      sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

12.2.12.                                                                       sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

12.2.13.                                                                               savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo  nustatyta tvarka, prireikus – Savivaldybės biudžeto tikslinimas;

12.2.14.                                                                           sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;

12.2.15.                                                                               sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas, įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

12.2.16.                                                                               sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

 

12.2.17.                                                                               mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į Tarybos narių paklausimus išklausymas Reglamento nustatyta tvarka (26.2.4; 29; 41 punkto 1, 2, 3 papunkčiuose), sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas;

12.2.18.      pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas Reglamento nustatyta tvarka (45.4. papunktyje);

12.2.19.                                                                               biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas;

12.2.20.      sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių  dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo priėmimas;

12.2.21.          sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas;

12.2.22.                                                                                 sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas;

12.2.23.      savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas, kuriame turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio Tarybos pritarimo;

12.2.24.                                                                           sprendimų dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;

12.2.25.                                                                           sprendimų dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas;

12.2.26.      sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės  patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Kontrolės ir audito tarnybos išvadą;

12.2.27.                                                                           įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

12.2.28.      sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas priėmimas;

12.2.29.                                                                           sprendimų dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimas,  kitų sprendimų, numatytų Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatyme, priėmimas;

12.2.30.                                                                           savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka;

12.2.31.      savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

12.2.32.                                                                           sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

12.2.33.                                                                           savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra;

12.2.34.      taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;

12.2.35.                                                                               kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai teikiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

12.2.36.      sprendimų dėl kompensacijų mokėjimo tam tikroms vartotojų grupėms priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

12.2.37.                                                                               biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;

12.2.38.      savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas;

12.2.39.      sprendimų dėl strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas;

12.2.40.      sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas;

12.2.41.      Tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas Reglamento nustatyta tvarka (28 str. 3 d.);

12.2.42.      Vietos gyventojų apklausos aprašo tvirtinimas;

12.2.43.                                                                                   siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą;

12.3.           Paprastoji Tarybos kompetencija:

12.3.1.                                                                                      biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

12.3.2.                                                                                      viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

12.3.3.          viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

12.3.4.                                                                                      viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

12.3.5.      sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

12.3.6.                                                                                      savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

12.4.           Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso Tarybai.

12.5.           Išimtinei Tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų Taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

12.6.       Konkrečius įgaliojimus, nustatytus 12. 3 papunktyje, Taryba savo sprendimu gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio punkto 3 papunktyje nustatytų ir Tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo Taryba.

12.7.       Taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas išklausydama šių institucijų ir subjektų ataskaitas Tarybos posėdyje ir priimdama dėl šių ataskaitų sprendimus. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras.

 

                                                            IV.          TARYBOS KOMITETAI

 

13.        Tarybos komitetų statusas

13.1.           Tarybos komitetai sudaromi iš Tarybos narių klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms, rekomendacijoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai. Komitetai taip pat teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Tarybai svarstyti pateiktų sprendimų ir kitų dokumentų projektų.

13.2.       Komiteto išvadas, rekomendacijas ar pasiūlymus gavusios savivaldybės vykdomosios institucijos, kontroliuojamos įmonės ar kiti administravimo subjektai turi juos apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams ne vėliau kaip per 20 darbo dienų arba per kitą ilgesnį komitetų nustatytą laiką. Komitetų sprendimai savivaldybės vykdomosioms institucijoms, kontroliuojamoms įmonėms ar kitiems administravimo subjektams yra rekomendaciniai.

13.3.       Komitetų darbe patariamojo balso teise 15.10 papunktyje nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

14.        Tarybos komitetų sudarymo tvarka

14.1.       Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės Tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti sudaryti Tarybos komitetai. Tarybos komitetai sudaromi iš ne daugiau kaip 5 Tarybos narių ir paskirti šių komitetų pirmininkai.

14.2.       Taryba privalo sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

14.3.       Sudarant komitetus, išskyrus Kontrolės komitetą, laikomasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Pirmiausia į komitetų narius  įsirašo valdančiosios daugumos atstovai, po to įsirašo opozicijos atstovai. Komiteto nariu ir pirmininku negali būti meras ir einantis mero pareigas.

14.4.       Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus  iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai. Pirmajam naujai sudaryto komiteto posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių komiteto narys. Komiteto pirmininkas ir pavaduotojas laikomi paskirtais, jeigu už pasiūlytą kandidatą balsavo daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Jeigu komiteto pirmininkas nepaskiriamas, komitetui vadovauja paskirtas komiteto pirmininko pavaduotojas. Jeigu nepaskiriamas nei pirmininkas, nei pirmininko pavaduotojas, komitetui vadovauja vyriausias pagal amžių komiteto narys, tačiau ne ilgiau kaip 14.1 papunktyje nustatyto termino. Tarybos sprendimu patvirtinus naują Reglamento redakciją, nustatančią naują komitetų sudarymo ar komiteto sudėties tvirtinimo tvarką, perrenkami komitetų pirmininkai.

Kontrolės komiteto pirmininką Tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, o Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Taryba skiria mero siūlymu iš komiteto narių. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Savivaldos įstatyme, savivaldybės Tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės Tarybos sprendimu.

Komitetas gali perrinkti pirmininką bei jo pavaduotoją. Komiteto pirmininko ar pavaduotojo perrinkimas vyksta šiame ir 14 punkte nustatyta tvarka.

Komiteto pirmininkas gali būti perrenkami dėl priežasčių, nurodytų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl ilgalaikės ligos, kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių.

14.5.       Komitetai 17 punkte nustatyta tvarka gali siūlyti sudaryti komisijas ar darbo grupes.

14.6.           Taryboje, be privalomo Kontrolės komiteto, sudaromi šie komitetai:

14.6.1.      Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komitetas

14.6.2.      Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

14.6.3.      Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komitetas

14.6.4.      Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

14.6.5.      Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komitetas.

15.        Tarybos komitetų įgaliojimai ir darbo tvarka

15.1.           Komitetų posėdžiai vyksta pagal komiteto pirmininko ar pavaduotojo (negalint dalyvauti Komiteto pirmininkui) sudarytą darbotvarkę. Tarybos posėdžio metu komitetų posėdžiai nerengiami, tačiau gali vykti tą pačią dieną prieš ar po posėdžio. Mero ar mero pavaduotojo siūlymu, ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių reikalavimu arba Tarybos pavedimu gali būti šaukiamas neeilinis komiteto posėdis.

15.2.                                              Komitetų posėdžių darbotvarkes sudaro ir tvirtina atitinkamo komiteto pirmininkas arba jo pavaduotojas. (Jei posėdyje negali dalyvauti nei pirmininkas nei pavaduotojas-darbotvarkę komitetui sudaro meras) Komitetų posėdžių darbotvarkės derinamos su meru. Merui papildžius Komitetų darbotvarkes Tarybai teiktinais klausimais, jie privalomai svarstomi Komitetų posėdžiuose.  Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje. Komitetų posėdžių metu daromas garso ir VAIZDO įrašas. Komitetų posėdžių įrašai saugomi informacinėse laikmenose, teisės aktų nustatyta tvarka.

15.3.       Komitetų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komitetų sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

15.4.       Komitetai privalo artimiausiame komiteto posėdyje apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl Reglamento nustatyta tvarka paruoštų, užregistruotų (35 punktas) ir jiems perduotų svarstyti klausimų, atlikti kitus Tarybos ar mero pavedimus. Komitetų veiklą koordinuoja meras ir jo pavaduotojas.

15.5.       Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Pagrindiniai komitetų įgaliojimai jų kompetencijai priklausančiais klausimais:

15.5.1.      svarstyti Tarybos sprendimų projektus, rengti išvadas ir nagrinėti klausimus, perduotus komitetui apsvarstyti;

15.5.2.      rengti ir svarstyti įvairius klausimus (savo iniciatyva ar gavus prašymą), susijusius su savivaldybės veikla, ir teikti pasiūlymus savivaldybės vykdomosioms institucijoms, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms (kurių savininkė yra savivaldybė) bei savivaldybės valdomoms įmonėms;

15.5.3.      savo iniciatyva, Tarybos ar mero pavedimu rengti Tarybos sprendimų projektus, analizuoti naujų sprendimų ar jų pataisų reikalingumą;

15.5.4.      preliminariai svarstyti Savivaldybės biudžeto projektus bei biudžeto įvykdymo apyskaitas;

15.5.5.      išklausyti savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) bei savivaldybės  valdomų įmonių ataskaitas;

15.5.6.      ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos įvertina mero pagal kompetenciją nukreiptą seniūnaičių  sueigos sprendimą ir teikia dėl jo motyvus ir (ar) pasiūlymus svarstyti  artimiausiam savivaldybės Tarybos posėdžiui arba pavedimus savivaldybės administracijos direktoriui.

15.6.       Komitetai, svarstydami jų kompetencijai priklausančius klausimus, turi lygias teises ir pareigas, yra atsakingi, kad laiku būtų nustatytas Tarybos sprendimų reikalingumas, inicijuotas jų rengimas, užsakytos išvados dėl sprendimų projektų.

Kelių komitetų kompetencijai priklausančius klausimus savo iniciatyva, Tarybos ar mero pavedimu komitetai gali nagrinėti ir sprendimus rengti kartu. Komitetas turi teisę perduoti nagrinėjamus klausimus svarstyti ir kitiems komitetams.

Kelių komitetų bendrame posėdyje sprendimai priimami, jeigu jiems pritaria kiekvienas komitetas.

15.7.       Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais posėdyje svarstomais klausimais. Visais klausimais komiteto nariai diskusijoje dalyvauja bendra tvarka.

15.8.       Komiteto pirmininkas:

15.8.1.      šaukia komiteto posėdžius, rūpinasi, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga;

15.8.2.      pagal komiteto patvirtintus darbo planus ir kitus komiteto sprendimus duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus;

15.8.3.      kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

15.8.4.      pirmininkauja komiteto posėdžiams;

15.8.5.      pasirašo komiteto  posėdžių protokolus bei kitus komiteto vardu sudarytus dokumentus;

15.8.6.      atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.8.7.      praneša Etikos komisijai ar frakcijos vadovui apie komiteto posėdžiuose nedalyvaujančius ir pavedimų nevykdančius narius;

15.8.8.      kasmet iki kovo 1 d. turi pateikti merui ataskaitą apie praėjusių metų komiteto veiklą.

15.9.       Laikinai negalintį eiti pareigų komiteto pirmininką pavaduoja jo pavaduotojas. Komitetai turi teisę į savo posėdžius pakviesti savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) bei valdomų įmonių vadovus, taip pat savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybinių įstaigų vadovus arba atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

15.10.       Komitetų posėdžiai yra vieši, jų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų komitetų nariai, visuomenės atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau – kiti asmenys). Šie asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti savo iniciatyva arba komiteto kvietimu. Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti asmenys gali patarti Tarybos nariams ar išsakyti savo nuomonę, tačiau kalbėti gali tik komiteto pirmininkui leidus. Kiti suinteresuoti asmenys turi teisę užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti, jeigu yra užsiregistravę Sekretoriate prieš posėdį (35.12 papunktyje). Išimtis taikoma merui, kuris turi teisę pasisakyti (eilės tvarka) bet kuriuo komitete svarstomu klausimu. Visi posėdyje dalyvaujantys asmenys privalo laikytis komiteto darbo tvarkos.

Kai posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, ar su asmeninio pobūdžio informacija susijęs klausimas, komiteto posėdis gali būti uždaras.

Į komitetų posėdžius kviečiami visuomenės atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai ar kiti reikalingi asmenys – informuojami žodžiu, jeigu suinteresuoti asmenys nėra nurodę kitaip.

Viešuose posėdžiuose dalyvaujantys žiniasklaidos atstovai ir iš anksto užsiregistravę arba komiteto narių kviesti asmenys gali daryti garso ir vaizdo įrašus, išskyrus  svarstant informaciją, susijusią su valstybės, tarnybos, komercine paslaptimi bei asmens duomenimis, kurios viešinimas neatitiktų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

15.11.       Sprendimo projektams, kuriuos komitetas rengė, arba kurie pagal kompetenciją jam buvo priskirti nagrinėti, komitetas Tarybos posėdžiuose gali daryti pagrindinius pranešimus, kitais klausimais, kurie komitetui buvo perduoti nagrinėti arba kuriuos komitetas nagrinėjo savo iniciatyva ar gavus prašymą, – papildomus pranešimus.

15.12.       Komiteto veiklą aptarnauja Sekretoriatas. Komiteto vardu siunčiami ir/ar gaunami dokumentai turi būti registruojami Sekretoriate, apie juos informuojamas meras.

16.                Tarybos komitetų veiklos kryptys

16.1.       Kontrolės komitetas:

16.1.1.      teikia Tarybai išvadas dėl Kontrolės ir audito  tarnybos veiklos rezultatų;

16.1.2.      siūlo Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

16.1.3.      svarsto Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

16.1.4.      įvertina Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;

16.1.5.      svarsto Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

16.1.6.      siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

16.1.7.      periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės  Kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba Tarybą dėl Kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo; Taryba Kontrolės veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas,- per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

16.1.8.      dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje iki kovo 1 už savo veiklą atsiskaito Tarybai pateikdamas praėjusių metų komiteto veiklos ataskaitą;

16.1.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir Tarybai.

16.2.       Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto kompetencijai priskiriamos sritys, susijusios su šiomis savivaldybės funkcijomis:

16.2.1.      Savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas (įskaitant papildomų biudžeto lėšų paskirstymą);

16.2.2.      vietinių rinkliavų nustatymas;

16.2.3.      savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų steigimas, jų veiklos analizė ir kontrolė; savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas;

16.2.4.      infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas;

16.2.5.      dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

16.2.6.      dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas;

16.2.7.      dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;

16.2.8.      savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;

16.2.9.      bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;

16.2.10.      maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;

16.2.11.      savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir būsto remontas, socialinio būsto nuoma;

16.2.12.      statinių naudojimo priežiūra;

16.2.13.      komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas;

16.2.14.      savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas;

16.2.15.      keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas;

16.2.16.      prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybės ar jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymas;

16.2.17.      sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas;

16.2.18.      leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

16.2.19.      pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė;

16.2.20.      kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas;

16.2.21.      socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;

16.2.22.      savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

16.2.23.      piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus ar kitą išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas;

16.2.24.      valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymas;

16.2.25.      kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas;

16.2.26.      viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.

16.3.       Kitos Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto kompetencijai priskiriamos sritys:

16.3.1.      kainų ir tarifų nustatymas už savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų teikiamas gyventojams paslaugas;

16.3.2.      banko paskolų ar kreditų paėmimas ir panaudojimas, faktoringo sutarčių sudarymas ir paskolų teikimas;

16.3.3.      specializuotų (tikslinių nebiudžetinių) fondų steigimas, sudarymas bei naudojimas;

16.3.4.      teisės valdyti bei eksploatuoti savivaldybės nuosavybės objektus, perduotus Tarybos suformuotoms institucijoms arba įsteigtiems ūkio subjektams, naudojimas;

16.3.5.      kiti įtakos savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms turintys projektai.

16.4.       Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto kompetencijai priskiriamos sritys, susijusios su šiomis savivaldybės funkcijomis:

16.4.1.          savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas (įskaitant papildomų biudžeto lėšų paskirstymą);

16.4.2.          infrastruktūros, planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas;

16.4.3.          dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus; 

16.4.4.          savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;

16.4.5.          švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;

16.4.6.          bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;

16.4.7.          ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;

16.4.8.          priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;

16.4.9.          maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;

16.4.10.      mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;

16.4.11.      gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybės viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);

16.4.12.      kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;

16.4.13.      keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas;

16.4.14.      dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;

16.4.15.      valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;

16.4.16.      dalyvavimas, vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrinant prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, jaunimo politikos įgyvendinimas;

16.4.17.      valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;

16.4.18.      viešųjų paslaugų teikimo švietimo, kultūros ir sporto srityse priežiūra ir kontrolė.

16.5.       Kitos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų  komiteto kompetencijai priskiriamos sritys:

16.5.1.      kainų ir tarifų nustatymas už savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų teikiamas gyventojams atlygintinas paslaugas;

16.5.2.      gyventojų poilsio organizavimas;

16.5.3.          savivaldybės institucijų santykiai ir ryšiai su savivaldybės bendruomene;

16.5.4.          tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemos;

16.5.5.          migracijos procesai;

16.5.6.          rajono teisėtvarkos būklė, teisėtvarkos programos prioriteto suteikimas profilaktinei bei socialinei veiklai.

16.6.           Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto kompetencijai priskiriamos sritys, susijusios su šiomis savivaldybės funkcijomis:

16.6.1.          savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas (įskaitant papildomų biudžeto lėšų paskirstymą);

16.6.2.          vietinių rinkliavų nustatymas;

16.6.3.          savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų steigimas, jų veiklos analizė ir kontrolė; savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas;

16.6.4.          teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas;

16.6.5.          infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas;

16.6.6.          dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

16.6.7.          dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas;

16.6.8.          dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas;

16.6.9.          savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;

16.6.10.      medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas;

16.6.11.      savivaldybėms įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas.

16.6.12.      informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas;

16.6.13.      savivaldybės saugomų teritorijų steigimas, apsauga ir tvarkymas;

16.6.14.      kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena;

16.6.15.      adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų, gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimas ir keitimas;

16.6.16.      aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

16.6.17.      savivaldybei priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas;

16.6.18.      ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas;

16.6.19.      civilinė sauga;

16.6.20.      dalyvavimas valdant valstybinius parkus;

16.6.21.      savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise;

16.6.22.      dalyvavimas rengiantis mobilizacijai;

16.6.23.      viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė;

16.7.   Kitos Ūkio  ir informacinės visuomenės plėtros  komiteto kompetencijai priskiriamos sritys:

16.7.1.          kainų ir tarifų nustatymas už savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų teikiamas gyventojams atlygintinas paslaugas;

16.7.2.          banko paskolų ar kreditų paėmimas ir panaudojimas, faktoringo sutarčių sudarymas ir paskolų teikimas;

16.7.3.          savivaldybės teritorijos ribų keitimas, suskirstymas į seniūnijas ir seniūnaitijas bei jų ribų nustatymas;

16.7.4.          savivaldybės aplinkos apsaugos politikos formavimas;

16.7.5.          savivaldybės funkcijoms vykdyti būtinos infrastruktūros objektų projektavimas, statyba ir eksploatavimas;

16.7.6.          seniūnų veikla plėtojant seniūnijas bei tenkinant seniūnijų gyventojų poreikius, seniūnaičių sueigų organizavimas.

16.8.   Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui kompetencijai priskiriamos sritys, susijusios su šiomis savivaldybės funkcijomis:

16.8.1.          savivaldybės biudžeto sudarymas ir tvirtinimas (įskaitant papildomų biudžeto lėšų paskirstymą);

16.8.2.          savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimas ir išlaikymas, savivaldybės viešųjų įstaigų steigimas, jų veiklos analizė ir kontrolė; savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimas;

16.8.3.          infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimas, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas;

16.8.4.          dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

16.8.5.          dalyvavimas sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas;

16.8.6.          dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo bei viešųjų darbų programas;

16.8.7.          savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas;

16.8.8.          švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas;

16.8.9.          bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas;

16.8.10.      ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;

16.8.11.      priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas;

16.8.12.      maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;

16.8.13.      mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose administravimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas;

16.8.14.      socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis;

16.8.15.  gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybės viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra);

16.8.16.  sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas;

16.8.17.  savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir būsto remontas, socialinio būsto nuoma;

16.8.18.  pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas);

16.8.19.  pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

16.8.20.  radiacinė sauga;

16.8.21.  savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai;

16.8.22.  aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

16.8.23.  kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;

16.8.24.  keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas;

16.8.25.  dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;

16.8.26.   savivaldybei priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas;

16.8.27.  sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas;

16.8.28.  alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolė;

16.8.29.  ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas;

16.8.30.  civilinės būklės aktų registravimas;

16.8.31.  civilinė sauga;

16.8.32.  kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas;

16.8.33.  socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas;

16.8.34.  dalyvavimas rengiantis mobilizacijai;

16.8.35.  dalyvavimas rengiant gyventojų apklausas ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;

16.8.36.  socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas;

16.9.   Kitos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto kompetencijai priskiriamos sritys:

16.9.1.      kainų ir tarifų nustatymas už savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų teikiamas gyventojams atlygintinas paslaugas;

16.9.2.      banko paskolų ar kreditų paėmimas ir panaudojimas, faktoringo sutarčių sudarymas ir paskolų teikimas;

16.9.3.      gyventojų poilsio organizavimas;

16.9.4.      savivaldybės institucijų santykiai ir ryšiai su savivaldybės bendruomene;

16.9.5.      tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemos;

16.9.6.      migracijos procesai;

16.9.7.      rajono teisėtvarkos būklė, teisėtvarkos programos prioriteto suteikimas profilaktinei bei socialinei veiklai.

16.10.       Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto kompetencijai priskiriamos sritys, susijusios su šiomis savivaldybės funkcijomis:

16.10.1.  žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;

16.10.2.  žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;

16.10.3.  žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;

16.10.4.  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;

16.10.5.  valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;

16.10.6.          traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;