Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-299 2011-12-21
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 "DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. (1.1)TS-363 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio  21  d. Nr.(1.1)TS-299

Raseiniai

 

Vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. (5.3)A1-910 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės veiklos valdymo modelio tvarkos aprašo patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

            pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

Savivaldybės meras

 

Remigijus Ačas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d.

sprendimu Nr.(1.1)TS-299

 

                                       Lusis

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Raseiniai


 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros sistemą, siekiant tinkamai kontroliuoti PSP įgyvendinimą, analizuoti ir vertinti jo įgyvendinimo poveikį rajono plėtrai, pagal poreikius papildyti ir/ar koreguoti planą.

2. Tvarkos aprašas apibrėžia: įgyvendinimo ir priežiūros institucinę struktūrą, kasmetinius įgyvendinimo priežiūros darbus, įgyvendinimo ir priežiūros rodiklių sistemą.

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

               3.1. strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, vykdyti institucijos misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

               3.2. Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio planas (toliau – PSP) - tai ilgalaikis (2009-2020 m.) strateginio planavimo dokumentas, kuriame nurodyta Raseinių rajono savivaldybės plėtros vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės plėtros strategijai įgyvendinti;

              3.3. Raseinių rajono savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas (toliau - SVP) – veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai;

               3.4. Savivaldybės strateginio planavimo proceso subjektai – Raseinių rajono savivaldybės administracija ir jos padaliniai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įmonės ir organizacijos, kurių veikla finansuojama Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

               3.5. Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisija (toliau – SPK) - Raseinių rajono savivaldybės plėtros plano įgyvendinimo ir priežiūros stebėsenai sudaryta nuolatinė komisija, kuriai vadovauja Savivaldybės meras;

               3.6. socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupė – visuomeniniais pagrindais veikianti darbo grupė, sudaryta iš svarbiausių suinteresuotų rajono Savivaldybės grupių (bendruomenių, vietos veiklos grupių (toliau – VVG), valstybinių institucijų, asocijuotų verslo ir kitų rajono visuomenės struktūrų) atstovų;

3.7. VVS – Veiklos valdymo sistema. VVS apima strateginį planavimą, strateginį vykdymą ir veiklos vertinimą, įgyvendinamą informacinių technologijų sistemų pagrindu.

4. PSP įgyvendinimo ir priežiūros sudėtis:

4.1. PSP įgyvendinimo ir priežiūros institucinė struktūra;

4.2. PSP įgyvendinimo priežiūros rodiklių sistema;

4.3. PSP įgyvendinimo ir priežiūros procesas;

4.4. PSP koregavimo sistema;

4.5. PSP įgyvendinimo pristatymas visuomenei;

4.6. PSP įgyvendinimo priežiūros finansavimas.

              5. PSP įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašą tvirtina Raseinių rajono savivaldybės taryba.


 

II. PSP ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

 

                  6. PSP funkcionavimo institucinę struktūrą sudaro du lygmenys: politinis ir administracinis (struktūros schema pateikiama 1 priede).

7.      Politiniame lygmenyje už PSP funkcionavimą atsakingi:

7.1. Raseinių rajono savivaldybės taryba (toliau - Savivaldybės taryba);

7.2. Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetai (toliau – tarybos komitetai);

7.3. SPK;

7.4. socialiniai ir ekonominiai partneriai.

8. Administraciniame lygmenyje:

8.1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – SA) direktorius (toliau – administracijos direktorius);

8.2.  SA strateginį planavimą koordinuojantis skyrius (toliau tekste – SPKS), atsakingas už Savivaldybės strateginio planavimo sistemos kūrimą ir plėtojimą;

8.3. SA padaliniai, atsakingi už priskirtų PSP priemonių įgyvendinimą (toliau – SA padaliniai);

8.4. ekspertai;

8.5. esant poreikiui, gali būti sudaroma nuolatinė strateginio planavimo darbo grupė, kuri organizuotų ir koordinuotų SVP, skirto PSP įgyvendinimui, rengimą ir įgyvendinimo priežiūrą.

9. Siekiant užtikrinti PSP įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos įgyvendinimą Savivaldybėje:

9.1. paskiriama PSP įgyvendinimo priežiūrą ir strateginę rajono plėtrą koordinuojanti institucija. Tarybos sprendimu Strateginio planavimo komisija, veikusi iki PSP rengimo, reorganizuojama į nuolatinę SPK, į kurios sudėtį papildomai įtraukiamas Savivaldybės vidaus auditorius (stebėtojo teisėmis). SPK sudėtis gali būti keičiama pagal poreikį – į ją gali būti įtraukta papildomų narių;

9.2. administracijos direktorius organizuoja PSP įgyvendinimą ir šios tvarkos diegimą Savivaldybėje;

9.3. administracijos direktorius paskiria SPKS, atsakingą už PSP įgyvendinimo ir priežiūros veiklų koordinavimą bei šios tvarkos įgyvendinimą, jei administracijoje yra skyrius, kurio nuostatuose yra funkcija koordinuoti PSP rengimą, tikslinimą ir įgyvendinimo stebėseną, laikoma, kad šis skyrius yra paskirtas;

                  9.4. administracijos direktorius SA padaliniuose, atsakinguose už priskirtų PSP priemonių įgyvendinimą, paskiria po vieną darbuotoją, atsakingą už PSP įgyvendinimą ir priežiūrą. Paskirti darbuotojai (bendradarbiaudami su kitų SA padalinių darbuotojais) pagal savo kompetenciją:

                  9.4.1. koordinuoja PSP įgyvendinimą SA padaliniuose;

                  9.4.2. renka duomenis, reikalingus PSP priemonių įgyvendinimo rodikliams pagrįsti;

9.4.3. rengia SA padalinio, įgyvendinančio PSP, metinę ataskaitą;

9.4.4. teikia SPKS  pasiūlymus dėl PSP koregavimo, papildymo, priemonių įtraukimo į SVP (arba asignavimų valdytojų programas) bei jų finansavimo.

                 9.5.  Raseinių rajono Savivaldybės mero potvarkiu sudaroma Socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupė;

                 9.6. esant poreikiui, gali būti sudaroma ekspertų darbo grupė. Ekspertai teiktų pasiūlymus dėl atskirų rajono ūkio sektorių plėtros, įvertintų PSP įgyvendinimo poveikį rajonui. Ekspertų darbas būtų mokamas.

                 10. Už PSP įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingų institucijų funkcijos:

                 10.1. Raseinių rajono savivaldybės taryba:

                 10.1.1. tvirtina PSP įgyvendinimo metines ir kitų laikotarpių ataskaitas;

                 10.1.2. svarsto, siūlo ir tvirtina PSP pakeitimus, naują PSP;

                 10.1.3. svarsto ir tvirtina SVP ir Savivaldybės metinį biudžetą.

   

     10.2. tarybos komitetai:

     10.2.1. svarsto (pagal kompetenciją) su PSP įgyvendinimu, koregavimu ir priežiūra susijusius rajono Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus;

     10.3. SPK:

                           10.3.1. vykdydama PSP įgyvendinimo ir priežiūros stebėseną svarsto ir aprobuoja SPKS pateiktas metines PSP įgyvendinimo ataskaitas, gautus pasiūlymus dėl PSP papildymo ir/ar koregavimo;

     10.3.2. teikia pasiūlymus dėl PSP įgyvendinimo metinių ataskaitų, PSP koregavimo ateinantiems metams;

     10.3.3. koordinuoja rajono Savivaldybės, visuomeninių organizacijų, verslo ir kitų sričių partnerių bendradarbiavimą;

     10.3.4. politiniu lygmeniu koordinuoja PSP priemonių įgyvendinimą su PSP numatytų kitų (ne savivaldybės) vykdytojų – bendruomenių organizacijų, VVG, verslo įmonių, valstybinių įstaigų planais.

     10.4. socialiniai ir ekonominiai partneriai:

     10.4.1. plėtoja Savivaldybės, verslo, bendruomenių ir VVG bendradarbiavimą;

     10.4.2. vertina PSP įgyvendinimą;

     10.4.3. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus SPKS dėl PSP įgyvendinimo, metinių ataskaitų, PSP koregavimo bei papildymo;

     10.5. administracijos direktorius:

     10.5.1.organizuoja PSP įgyvendinimo ir  priežiūros tvarkos diegimą rajono Savivaldybėje;

     10.5.2. organizuoja PSP įgyvendinimo metinių ir kitų ataskaitų svarstymus;

     10.5.3. teikia pasiūlymus SPK dėl PSP koregavimo, organizuoja pakeitimų, pasiūlymų svarstymus;

     10.5.4. pagal institucijai priskirtą kompetenciją vykdo kitus darbus, būtinus PSP įgyvendinimui ir priežiūrai;

                 10.6. SPKS:

                 10.6.1. bendradarbiaudamas su SPK, administracijos direktoriumi ir SA padaliniais, atsakingais už priskirtų PSP priemonių įgyvendinimą, organizuoja PSP įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos darbus;

                 10.6.2. vykdo rodiklių kontrolę, deklaruotų elektronine VVS, paima iš VVS ir apibendrina rajono SA padalinių elektroniniu būdu pateiktas metines PSP įgyvendinimo ataskaitas ir rengia galutinę PSP įgyvendinimo metinę ataskaitą;

                 10.6.3. surenka, apibendrina ir susistemina SA padalinių, socialinių ekonominių partnerių, ekspertų pateiktus pasiūlymus dėl PSP koregavimo, papildymo bei PSP priemonių įtraukimo į SVP. Teikia gautus pasiūlymus svarstyti;

                 10.6.4. organizuoja apklausas ir tyrimus, numatytus PSP įgyvendinimo ir priežiūros tvarkoje;

                 10.6.5. pagal institucijai priskirtą kompetenciją vykdo kitus darbus, būtinus PSP įgyvendinimui ir priežiūrai;

                 10.7. SA padaliniai:

                 10.7.1. dalyvauja PSP įgyvendinimo procese;

10.7.2. pagal SA padaliniui priskirtą kompetenciją įgyvendinant PSP, rengia padalinių 3 metų strateginius veiklos planus, programas ir pateikia SPKS elektroniniu būdu, o SPKS darbuotojas įveda duomenis į VVS;

     10.7.3. pagal SA padaliniui priskirtą kompetenciją elektroniniu būdu, panaudojant VVS, suveda rodiklius apie PSP ir SVP įgyvendinimą ir spausdintinę ataskaitos versiją pateikia SPKS;

     10.7.4. pagal SA padaliniui priskirtą kompetenciją teikia SPKS reikalingus duomenis, ataskaitas apie PSP ir SVP įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl koregavimo ar PSP priemonių įtraukimo į SVP programas;

     10.7.5. pagal institucijai priskirtą kompetenciją vykdo kitus darbus, būtinus PSP ir SVP įgyvendinti;

     10.8. ekspertai:

     10.8.1. teikia išvadas SPKS dėl atskirų rajono ūkio sektorių plėtros ir PSP įgyvendinimo;

     10.8.2. teikia pastabas SPKS dėl PSP įgyvendinimo metinių ataskaitų ir įvertina PSP poveikį rajono plėtrai;

     10.8.3. atlieka tyrimus ir gyventojų apklausą.

  11. Įgyvendinant PSP, priemones, už kurių įgyvendinimą yra atsakingi Savivaldybės strateginio planavimo proceso subjektai, koordinuojant SPKS, kasmet turi būti parengtas ir rajono Savivaldybės tarybos patvirtintas SVP bei su SVP susietas Savivaldybės programinis biudžetas.

  12. Įgyvendinant PSP, priemones, už kurių įgyvendinimą yra atsakingi ne Savivaldybės strateginio planavimo proceso subjektai, pagal galiojančius teisės aktus gali būti pasirašomos sutartys, kuriose apibrėžiamos bendros veiklos sąlygos ir įsipareigojimai.

 

III. PSP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS RODIKLIŲ SISTEMA

 

13. PSP įgyvendinimo priežiūroje numatyta trijų lygių rodiklių sistema, kuria naudojantis kontroliuojamas PSP priemonių įgyvendinimas ir sąnaudos bei vertinamas PSP įgyvendinimo poveikis rajono plėtrai. PSP planas pateikiamas VVS sistemoje. Naujai parengto ar koreguojamo plano planines reikšmes į sistemą suveda atsakingas SPKS darbuotojas. Patvirtinus Savivaldybės tarybai į VVS suvedama per 14 darbo dienų:

13.1. vizijos rodikliai yra pirmojo (aukščiausio) lygio, kurį sudaro 11 pagrindinių rodiklių (pagal 2 priedą). Vizijos rodikliai parodo PSP įgyvendinimo poveikį rajono plėtrai ir vizijos pasiekimo lygį;

13.2. prioritetų rodikliai yra antrojo (vidurinio) lygio, kurį sudaro rodikliai, parodantys PSP įgyvendinimo poveikį keturiems PSP prioritetams (pagal 3 priedą);

13.3. priemonių įgyvendinimo rodikliai yra trečiojo (žemiausio) lygio. Kiekvienas iš PSP priemonių turi po kelis rodiklius, parodančius konkrečios priemonės įgyvendinimą. Priemonių lygiu nurodyti rodikliai leidžia įvertinti:

                  13.3.1. per metus įgyvendintų PSP priemonių dalį (pagal 4 priedą);

                  13.3.2. dėl PSP priemonių įgyvendinimo kintančius kiekybinius rodiklius (bus pateikiami VVS su SVP įgyvendinimo ataskaita);

                  13.3.3. PSP įgyvendinimo finansavimo apimtis (lėšų rodikliai) (pagal 5 priedą).

      14. PSP prioritetų įgyvendinimo rodikliams siektinos reikšmės nenustatomos.

      15. Tikslų ir uždavinių lygiu papildomų rodiklių nėra.

      16. Rodikliai, nustatyti rengiant PSP, jį įgyvendinant gali būti koreguojami ar papildomi, pagal poreikį.

      17. Metinėse PSP įgyvendinimo ataskaitose kiekvieno konkretaus rodiklio pokytis turėtų būti įvertinamas nurodant, kokie šie pokyčiai yra: teigiami ar neigiami.

      18. Be trijų lygių kiekybinių rodiklių (nurodytų 13.1-13.3 punktuose), yra matuojami kokybiniai PSP įgyvendinimo rezultatų pasiekimo rodikliai. Jiems nustatyti SPKS kasmet organizuoja socialinių ir ekonominių partnerių, o pagal poreikį ir ekspertų darbo grupės bei kitų ekspertų, gyventojų apklausas apie PSP įgyvendinimo poveikį rajono plėtrai ir šios apklausos rezultatus pateikia metinėje PSP įgyvendinimo ataskaitoje.

      19. Vizijos ir daugelį prioritetų rodiklių pasiekimą kontroliuoja SPKS, kai kuriuos prioritetų, visus priemonių ir sunaudotų lėšų rodiklius kontroliuoja PSP įgyvendinantys SA padaliniai ir jų atsakingi darbuotojai. Duomenys kasmet VVS pateikiami SPKS pagal įgyvendinimo ir priežiūros veiklų grafiką (pagal 6 priedą).

 

IV. PSP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS VEIKLA IR FINANSAVIMAS

 

                  20. PSP įgyvendinimo priežiūros veiklos vykdomos vadovaujanti šiuo tvarkos aprašu ir veiklų grafiku, pateiktu 6 priede. PSP įgyvendinimo schema pateikta 1 priede.

                  21. SPKS kasmet pagal poreikį metų pradžioje patikslina PSP įgyvendinimo ir priežiūros veiklų grafiką, kuris gali būti tikslinamas ir tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu.

                  22. Patvirtintas veiklų grafikas perduodamas už PSP įgyvendinimą ir priežiūrą atsakingiems SA padaliniams. Kartu su veiklų grafiku SA padaliniams pateikiama:

      22.1. einamaisiais metais numatytos įgyvendinti PSP priemonės nurodomi už šių priemonių įgyvendinimą atsakingi SA padaliniai (jei PSP tokių nėra nurodyta, jie paskiriami) ir darbuotojai;

      22.2. PSP įgyvendinančių SA padalinių metinių ataskaitų turinys, forma, pateikimo tvarka ir terminai (ne rečiau kaip kartą per metus);

      22.3. PSP rodikliai (kriterijai) jų faktinės reikšmės deklaruojamos VVS kas pusmetį, atlieka atsakingi paskirti koordinatoriai (savininkai) ir vykdytojai;

      22.4. už konkrečių duomenų teikimą atsakingi SA padaliniai (jei PSP tokių nėra nurodyta, jie paskiriami) ir darbuotojai (VVS vadinami koordinatoriais (savininkais) ir vykdytojais). Atėjus pusmečio laikui deklaruoti VVS rodiklius, sistema automatiškai priskirtiems darbuotojams siunčia elektroninį laišką su priminimu – deklaruoti rodiklių reikšmes. Vykdytojai jungiasi į VVS ir deklaruoja rodiklių faktines reikšmes, sugeneruojamos reikalingos ataskaitos iš VVS (dirbdami su VVS vadovaujasi naudotojo ir administratoriaus instrukcijomis).

                  23. Už PSP įgyvendinimą atsakingų SA padalinių vadovai paskiria už plano įgyvendinimo priežiūrą atsakingą darbuotoją, papildo jo pareigybės aprašymą ir SA padalinio nuostatus.

24.       SPKS organizuoja atsakingų SA padalinių darbuotojų su PSP įgyvendinimu ir priežiūra susijusius mokymus.

                  25. Visa su PSP įgyvendinimo priežiūra susijusi informacija ir pasiūlymai dėl plano koregavimo yra raštu pateikiami SPKS.

                  26. SPKS gali samdyti ekspertus ir specializuotų paslaugų įmones įgyvendinant PSP priežiūros tvarką reikalingiems papildomiems tyrimams ar apklausoms atlikti. Taip pat naudojamasi informacija, gauta iš kitų apklausų, konferencijų, susitikimų, vietos ir šalies spaudos, diskusijų internete ir kitų priemonių.

27.       SPKS kasmet rengia PSP įgyvendinimo ataskaitą, kurioje pateikia:

            27.1. šiame tvarkos apraše nustatytus rodiklius ir jų reikšmes bei kitus reikalingus ataskaitinio laikotarpio duomenis (pagal 4, 5 priedus);

            27.2. PSP įgyvendinimo analizę;

            27.3. apibendrinimus ir išvadas dėl PSP poveikio rajono plėtrai;

27.4. PSP įgyvendinimui skirtas ir panaudotas lėšas;

27.5. gautus ir susistemintus pasiūlymus dėl PSP koregavimo.

                  28. Parengtą PSP įgyvendinimo metinės ataskaitos projektą, kuris sugeneruojamas iš VVS, kartu su pirminiais SA padalinių pasiūlymais dėl PSP koregavimo SPKS pateikia SPK. Komisijai pritarus, SPKS teikia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriui, socialiniams ir ekonominiams partneriams, ekspertams ir su PSP įgyvendinimu susijusiems kitiems Savivaldybės padaliniams.

                  29. Atsižvelgęs į gautas pastabas ir pasiūlymus, SPKS tikslina PSP įgyvendinimo metinę ataskaitą, įtraukdamas siūlomus PSP pakeitimus (VVS pakeitimus įtraukia atsakingas SPKS darbuotojas), ir teikia medžiagą SPK. SPK pritarus, SPKS teikia medžiagą tarybos komitetams, kuriems pritarus, PSP įgyvendinimo metinė ataskaita, PSP numatytos priemonės ir siūlomi PSP pakeitimai teikiami tvirtinti Savivaldybės tarybai.

                  30. Savivaldybės tarybai patvirtinus metinę ataskaitą, siūlomus PSP pakeitimus (jei tokių buvo), SPKS, atsižvelgdamas į SA padalinio atsakingo už biudžeto sudarymą skyriaus pateiktus maksimalius asignavimus ateinantiems biudžetiniams metams, suformuoja pasiūlymus dėl PSP priemonių įtraukimo į SVP (arba asignavimų valdytojų programas) bei finansavimo ir teikia SPK. SPK pritarus, SPKS pateikia šiuos pasiūlymus SA atsakingam už biudžeto sudarymą skyriui, rengiančiam Savivaldybės metinį biudžetą. Savivaldybės biudžeto projekto su siūlomomis įtraukti PSP priemonėmis tvirtinimas vyksta įprastine tvarka.

                  31. Kas 3 metus yra parengiama ataskaita, kurioje vizijos ir prioritetų lygiu (pagal 2, 3 priedus) įvertinama PSP įgyvendinimas ir poveikis rajono plėtrai. Ataskaitos derinimo tvarka tokia pati, kaip metinių PSP įgyvendinimo ataskaitų. Ataskaita sugeneruojama iš reikšmių, pateiktų VVS.

32.  PSP įgyvendinimo priežiūros schema pateikta 1 priede.

33.  PSP įgyvendinimo priežiūrai užtikrinti reikalingos veiklos (statistinių duomenų surinkimas (užsakymai), socialinių ir ekonominių partnerių apklausų organizavimas, Ekspertinių tyrimų atlikimas, PSP įgyvendinimo ataskaitos parengimas, santraukos vertimas į anglų kalbą ir pateikimas Savivaldybės interneto puslapyje, paskelbimas spaudoje, PSP įgyvendinimo ataskaitos išleidimas ir kt.) finansuojamos iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto.

 

 

V. PSP PAPILDYMAS IR KOREGAVIMAS

 

34. PSP papildymas ir koregavimas – tai procedūra, kurios metu PSP prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės yra papildomi naujais, keičiami, koreguojami arba atmetami.

35. PSP uždaviniai ir priemonės gali būti papildomi ir keičiami, koreguojami kasmet. PSP prioritetai bei tikslai - kas 3–5 metus. Vizija gali keistis tik iš esmės tikslinant arba rengiant naują PSP.

                   36. Pasiūlymus dėl PSP koregavimo gali teikti: šio tvarkos aprašo 3.4 - 3.6 punktuose nurodytos institucijos.

37. Pasiūlymai dėl PSP keitimo ar koregavimo teikiami SPKS raštu ir (ar) elektronine forma, užpildant nustatytos formos pasiūlymą (pagal 7 priedą). Pateikti pasiūlymai svarstomi SPK šiame tvarkos apraše numatyta tvarka. PSP papildymus ar keitimus tvirtina Savivaldybės taryba. Patvirtinus Savivaldybės tarybai atsakingas SPKS darbuotojas per 14 darbo dienų suveda atnaujinimus į VVS.

 

VI. PSP ĮGYVENDINIMO PRISTATYMAS VISUOMENEI

 

38. Rajono Savivaldybės ir šalies bendruomenei bei suinteresuotoms institucijoms kasmet yra suteikiamos galimybės supažindinti su PSP įgyvendinimu:

38.1. kasmet išleidžiama „Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo metinė ataskaita“ (lietuvių kalba ir santrauka anglų kalba);

38.2. PSP įgyvendinimo metinės ataskaitos santrauka lietuvių kalba išspausdinama bent 1 rajono Savivaldybės laikraštyje;

38.3. Savivaldybės interneto puslapyje www.raseiniai.lt pateikiama PSP įgyvendinimo metinė ataskaita ir jos santrauka, gyventojams ir organizacijoms sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę internetu;

38.4. gali būti rengiama kasmetinė konferencija arba informaciniai seminarai seniūnijose PSP įgyvendinimo rezultatams aptarti.

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo   1 priedas

 

PSP ĮGYVENDINIMO, PRIEŽIŪROS IR INSTITUCINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

 

 

 

 


Įgyvendinimas,

analizė,  ataskaitų rengimas, koregavimas

(apima ir VVS)

 

 

Tvirtinimas, svarstymas,  įgyvendinimo priežiūra, pasiūlymų teikimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       

Raseinių  rajono

savivaldybės plėtros iki

2020 metų strateginio

plano įgyvendinimo ir

priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-387 redakcija

 

Vizija: Raseinių kraštas - modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti

 

VIZIJOS RODIKLIAI

 

Nr.

Rodiklis

Informacijos šaltinis

2007 m.

2020 m.

1. 

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%)

Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau  – SA), Statistikos departamentas prie LRV

409,81

(16,6%)

1158,48

(30,0%)

2. 

Verslumo lygis (1) - veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų

SA, Statistikos departamentas prie LRV

14,09

28,0

3. 

Verslumo lygis (2) – fizinių asmenų, užsiimančių individualia veikla, įskaitant asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimus, skaičius 1000 gyventojų;

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Raseinių skyrius

28,48

40,0

4. 

Bendras vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

243,28

(42,0%)

868,86

(70,0%)

5. 

Nedarbo lygis (%)

Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyrius

4,1

3,0

6. 

Atvykusių turistų skaičius (tūkst. per metus), iš jų apsilankiusių piligrimystės tikslais, skaičius

SA, Statistikos departamentas prie LRV, TIC‘ai, J.P.II namai

-

100,0

50,0

7. 

Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu (vienam gyventojui vidutiniškai tenka kv. m. naudingojo ploto)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

24,8

30,0

8. 

Raseinių rajono savivaldybę Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centru pripažįstančių asmenų dalis (%) nuo bendro respondentų skaičiaus)

Apklausa (TIC Lietuvoje ir užsienyje)

-

60,0

9. 

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui (Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (%)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

594,88

(40,7%)

1448,1

(60,0%)

10. 

Gyventojų skaičiaus natūrali metinė kaita ir santykis su šalies vidurkiu (%)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

-7,5

(-3,9)

-5,0

(-10,6)

11. 

Vidutinė gyvenimo trukmė (metai)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

77,82 (moterys)*

65,67 (vyrai)*

83,0 (moterys)**

73,0 (vyrai)**

 

* Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno apskrityje

** LR statistikos departamento pranešimas 2004 m. kovo  23  d Nr. 01/037

 

 

 

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 3 priedas

  

 

 

 

 

 

2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-387 redakcija

 

 PRIORITETŲ RODIKLIAI

Nr.

Rodiklis

Informacijos šaltinis

 

1. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas         

 

1.1.

Gyventojų amžiaus struktūra (%), iki darbingo / darbingo / pensinio amžiaus) metų pradžioje

SA, Statistikos departamentas

1.2.

Užimti gyventojai pagal veiklas (%): Paslaugos /  Pramonė / Žemės ūkis/Viešasis sektorius

SA, Statistikos departamentas

1.3.

Mokymosi visą gyvenimą lygis procentais (25-64 m. asmenų, kurie mokėsi per pastaruosius metus, dalis (%)

Raseinių r. švietimo centras, Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyrius

1.4.

Savivaldybės teikiamų 3 ir 4 lygio elektroninių viešųjų paslaugų skaičius

SA, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius

1.5.

Parengtų planavimo dokumentų, kuriais remiantis įgyvendinti infrastruktūros plėtros projektai, skaičius

SA, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

1.6.

Mokytojų, naudojančių IT mokymo procese, dalis (%)

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius, tyrimas

1.7.

Viešojo interneto prieigos taškų skaičius

SA, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius

 

2. Gyvenimo kokybė ir saugumas

 

2.1.

Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis, tenkanti švietimui (Eur, %)

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius , Biudžeto ir finansų analizės skyrius

2.2.

Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tenkantis 100 vaikų

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.3.

Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.4.

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas (%)

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.5.

Mokinių, kurie gyvena toliau kaip 3 km, pavežamų į artimiausią mokyklą mokykliniais autobusais (%)

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.6.

Mokinių, besinaudojančių vienu kompiuteriu, skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.7.

Rekonstruotų, modernizuotų kultūros įstaigų, jų filialų skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.8.

Meno kolektyvų skaičius / kolektyvų dalyvių skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.9.

Neformalaus vaikų švietimo įstaigas lankančių mokinių skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.10.

Sporto klubų skaičius / sporto klubų dalyvių skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.11.

Sporto mokyklas lankančių vaikų skaičius

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

2.12.

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras

2.13.

Bendrojo lavinimo mokyklose pastatytų arba renovuotų sporto salių skaičius

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

2.14.

Suremontuotų/rekonstruotų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų skaičius (%) nuo visų ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigų

SA, Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius , Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

2.15.

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius 1000-iui gyventojų

Raseinių rajono policijos komisariatas

2.16.

Išaiškintų nusikalstamų veikų skaičius 1000-iui gyventojų

Raseinių rajono policijos komisariatas

2.17.

Avaringumo lygis (nukentėjusių eismo įvykiuose skaičius/1000 gyv.)

Raseinių rajono policijos komisariatas

2.18.

Policininkų skaičius (1000-iui gyventojų)

Raseinių rajono policijos komisariatas

2.19.

Gatvių, kuriuose įrengtas apšvietimas ilgis (%) nuo visų gatvių (km)

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

2.20.

Socialinio būsto poreikio tenkinimas (%)

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

2.21.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems poreikio tenkinimas (%)

Raseinių socialinių paslaugų centras

2.22.

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius (%) nuo gyventojų skaičiaus

SA, Socialinės paramos skyrius

2.23.

Rekonstruotų, modernizuotų, įsteigtų socialinių paslaugų įstaigų skaičius

SA, Socialinės paramos skyrius

2.24.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai, rūpybai (tūkst. Eur ir % nuo visų biudžeto lėšų)

SA, Socialinės paramos skyrius, Biudžeto ir finansų analizės skyrius

2.25.

Sergamumo rodiklis (1000-iui gyventojų)

SA, Socialinės paramos skyrius

2.26.

Mirtingumas (1000-iui gyventojų)

SA, Socialinės paramos skyrius

2.27.

Gimstamumas (1000-iui gyventojų)

SA, Socialinės paramos skyrius

2.28.

Gydytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų

SA, Socialinės paramos skyrius

 

3. Piligriminio turizmo, verslo  ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas

 

3.1.

Materialinės investicijos (mln. Eur) / metinis pokytis (%) / dalis Kauno  apskrityje (%)

SA, Statistikos departamentas

3.2.

Tiesioginės užsienio investicijos (mln. Eur, metų pabaigoje) / metinis pokytis (%) / dalis šalyje, (%)

SA, Statistikos departamentas

3.3.

Apgyvendinimo įmonių skaičius

SA, Statistikos departamentas

3.4.

Vietų skaičius apgyvendinimo įmonėse

SA, Statistikos departamentas

3.5.

Apgyvendinta svečių apgyvendinimo įmonėse, įskaitant kaimo turizmo sodybas

SA, Statistikos departamentas

3.6.

Kaimo turizmo sodybų skaičius

SA, Raseinių r. turizmo ir verslo informacijos centras

3.7.

Dviračių takų ilgis (km)

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

3.8.

Ekologinių ūkių skaičius ir plotas (ha)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

3.9.

Žemės ūkio subjektų skaičius / jų valdomas žemės plotas (ha)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, Statistikos departamentas

3.10.

Deklaruotų pasėlių plotas (ha)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, Nacionalinė mokėjimo agentūra

3.11.

Maitinimo įmonių skaičius

SA, Statistikos departamentas

3.12.

Vietinės reikšmės kelių, gatvių dalis su asfalto danga (%), lyginant su bendru vietinės reikšmės kelių, gatvių ilgiu

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

3.13.

Nutiesta, rekonstruota, atnaujinta kelių (km)

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 

4. Žmogaus ir aplinkos santara

 

4.1.

Centralizuotai tiekiamo vandens suvartojimas vienam gyventojui, kub.m/metus), geriamojo vandens kokybė

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, UAB „Raseinių vandenys“

4.2.

Į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų vandens nuotekų dalis išvalyta iki didžiausios leistinos teršalų normos

SA, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

4.3.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengtų UAB „Raseinių vandenys“ ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis, ilgis (km)

UAB „Raseinių vandenys“

4.5.

Prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų prisijungusių vartotojų skaičius

UAB „Raseinių vandenys“

4.6.

Rūšiuojamų komunalinių atliekų kiekis nuo bendro komunalinių atliekų kiekio (%)

SA, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

4.7.

Renovuotų (pilnai ar dalinai) daugiabučių namų skaičius

SA, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

4.8.

Įrengtų želdynų plotas, tekantis 1 gyventojui, % nuo teritorijos bendro ploto

SA, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

4.9.

Rajono miškingumas (%)

SA, Statistikos departamentas prie LRV

 4.10.

Aplinkos oro kokybė (pagal išmetamų teršalų rodiklius)

SA, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių skyrius

 4.11.

Renovuotų griovių, hidrotechninių statinių ir kitų melioracijos įrenginių dalis nuo bendro šių statinių ir įrenginių skaičiaus  (%)

SA, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių  rajono

savivaldybės plėtros iki

2020 metų strateginio

plano įgyvendinimo ir

priežiūros tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO RODIKLIAI

 

Priemonių įgyvendinimo lygis (įgyvendintas veiksmas - 1, neįgyvendintas - 0)

 

IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuota priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas          

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuota priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas               

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuota priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Piligriminio turizmo, verslo  ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuota priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuota priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta priemonių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-387 redakcija

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo  5 priedas

 

LĖŠŲ RODIKLIAI (TŪKST. LT)

 

IŠ VISO (VISIEMS PRIORITETAMS)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planuota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Žmogiškųjų išteklių ir valdymo tobulinimas

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planuota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Gyvenimo kokybė ir saugumas

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planuota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Piligriminio turizmo, verslo  ir pramonės plėtrai palankios aplinkos formavimas

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planuota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Žmogaus ir aplinkos santara

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

...

2020

Iš viso

Finansavimo lygis (proc. nuo plano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sunaudota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso planuota lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: savivaldybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kitos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki

2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir

priežiūros tvarkos aprašo

6 priedas

 

2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-387 redakcija

 

 

KASMETINIS PSP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS ATASKAITŲ, RODIKLIŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL KOREGAVIMO PATEIKIMO VEIKLŲ GRAFIKAS

 

Nr.

Darbo etapas

Pateikimo laikotarpis[1]

Teikėjas

Gavėjas

1.        

Vizijos rodiklių surinkimas (2 priedas)

Kovo 1 d.

SPKS

SPKS

2.        

Prioritetų rodiklių pateikimas (3 priedas)

Kovo1 d.

SA padaliniai

SPKS

3.        

Priemonių įgyvendinimo lygio rodiklių pateikimas VVS

(4 priedas)

I pusmečio iki einamųjų metų liepos 20 d. Galutiniai (II pusmečio) iki kitų metų vasario 20 d.

SA padaliniai (koordinatoriai (savininkai) ir vykdytojai)

SPKS

4.        

Priemonių finansinių lėšų rodiklių pateikimas

(5 priedas)

Kovo 15 d.

SA padaliniai

SPKS

5.        

SA padalinių, įgyvendinančių PSP, metinės ataskaitos apie PSP įgyvendinimą VVS kartu su pasiūlymais užpildant nustatytą formą (7 priede) dėl koregavimo pateikimas

Kovo 1 d.

SA padaliniai

SPKS

6.        

PSP įgyvendinimo metinės ataskaitos projekto parengimas ir pateikimas, sugeneruojant ataskaitą iš VVS

Balandžio 1 d.

SPKS

SPK,

administracijos direktorius, SA padaliniai,

socialiniai ir ekonominiai partneriai,

ekspertai

7.        

Pastabų dėl PSP įgyvendinimo metinės ataskaitos ir pasiūlymų dėl koregavimo pateikimas

Gegužės 1 d.

SPK,

Administracijos direktorius, SA padaliniai,

socialiniai ir ekonominiai partneriai,

ekspertai

SPKS

8.        

Galutinės PSP įgyvendinimo metinės ataskaitos  su pasiūlymais dėl PSP keitimo pateikimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje

 

Iki birželio 15 d.

SPKS

Tarybos komitetai

Iki birželio 30 d.

SPKS

Savivaldybės taryba

9.        

Fiskalinio plano parengimas ir maksimalių asignavimų nustatymas rengiamam SVP

Rugsėjo 30 d.

Atsakingas už biudžeto sudarymą skyrius

SPKS

10.    

Pasiūlymų, dėl PSP priemonių įtraukimo į kitų metų SVP (arba asignavimų valdytojų, koordinatorių programas) ir Savivaldybės metinį biudžetą, bei finansavimo pateikimas

Lapkričio 15 d.

Administracijos direktorius, SA padaliniai,

socialiniai ir ekonominiai partneriai,

ekspertai

SPKS

Lapkričio 30 d.

SPKS

SPK

Gruodžio 15 d.

SPKS

Atsakingas už biudžeto sudarymą skyrius

 

 [1] Terminai yra preliminarūs ir gali būti keičiami.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki

2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 7 priedas

 

 

 

 

2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-387 redakcija

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PRIEMONIŲ SĄRAŠO KOREGAVIMO/PAPILDYMO FORMA

 

1. Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano priemonių sąrašo (pažymėti reikiamą):

1.1. koregavimas o          

Prioriteto Nr. ______,

Tikslo Nr. ______,

Uždavinio Nr. ______,

Koreguojamos priemonės pavadinimas

_____________________________________________________________________________

 

1.2. papildymas nauja priemone o

 

2. Siūlomos priemonės pavadinimas _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

3. Pasiūlymą pateikusio asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Priemonės koregavimo/papildymo poreikio trumpas pagrindimas__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

5. Priemonės aprašymas

Priemonės

pavadinimas

 

Planuojami rezultatai (kiekybine

ir/ar kokybine išraiška)

 

Pasiekimo

laikas

 

Atsakinga

institucija

 

Lėšų poreikis,

tūkst. Eur

 

Finansavimo šaltinis(-iai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….     …………………     …………….……………..

(įgalioto asmens vardas, pavardė)                (data)                             (parašas)

 

A. V.

 

Į pradžią