Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-281 2017-08-24
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Nr. TS-281

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios 2014 m. kovo 27 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. (1.1)TS-103 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-365 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-103 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

 

Dokumento priedai:
TS-281 - Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Į pradžią