Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-34 2018-02-12
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 12 d. Nr. TS-34

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-330 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų, sudėties, sveikatos programos projekto paraiškos, ataskaitos ir vertinimo lentelės formų patvirtinimo“ 3 punktą, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. TS-49 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės sveikatos programos projekto paraiškos, ataskaitos ir vertinimo lentelės formų pakeitimo“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TS-232 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

 

Dokumento priedai:
TS-34 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Tvarkos aprašas)
TS-34 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (1 priedas)
TS-34 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 priedas)
TS-34 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SUDARYMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 priedas)
Į pradžią