Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-190 2019-06-20
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano rengimui

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strategiNIO plėtros planO RENGIMUI

 

2019  m. birželio 20 d. Nr. TS-190

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 7 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Raseinių rajono savivaldybės 2021 - 2030 metų strateginio plėtros plano rengimui (toliau – plėtros planas).

2. Pavesti Savivaldybės merui sudaryti Strateginio planavimo komisiją plėtros plano rengimo priežiūrai ir pasiūlymų teikimui.

3. Pavesti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti Strateginio plėtros plano rengimo darbo grupę, darbo grupes, susijusias su atskirų veiklos sričių plėtra, bei organizuoti plėtros plano rengimą.

4. Užtikrinti plėtros plano rengimo finansinį ir institucinį aprūpinimą, numatant reikalingas lėšas (ne daugiau kaip 10 000 Eur) 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžete.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras

Andrius Bautronis

 

Į pradžią