Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A1-1054 2019-10-23
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl konkurso „Idėjos Raseinių kraštui 2030“ organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

PATVIRTINTA
Raseinių savivaldybės administracijos

direktoriaus

2019 m. spalio 23 d. įsakymu
Nr. A1-1054

 

 


KONKURSO „IDĖJOS RASEINIŲ KRAŠTUI 2030“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Organizuojamo konkurso „Idėjos Raseinių kraštui 2030“ (toliau – konkursas) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato idėjų, susijusių su Raseinių rajono savivaldybės 2021 – 2030 metų plėtros strateginio plano (toliau – savivaldybės plėtros strateginis planas) rengimu, konkurso vykdymo ir geriausias idėjas pasiūliusių asmenų apdovanojimo tvarką.

2.     Konkurso tikslas –  vadovaujantis atvirumo ir partnerystės principais, paskatinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojus ir Raseinių kraštui neabejingus piliečius aktyviai dalyvauti savivaldybės plėtros strateginio plano rengimo procese, pateikiant idėjas, reikalingas sėkmingai Raseinių rajono savivaldybės ateičiai.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

3.     Konkursą organizuoja Raseinių rajono savivaldybės administracija ir priima idėjas nuo 2019 m. spalio 30 d. iki 2020 m. sausio 15 d.

4.     Informacija apie konkursą skelbiama Raseinių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.raseiniai.lt, Raseinių rajono savivaldybės Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje bei seniūnijų pastatuose esančiose skelbimų lentose.

5.     Konkurso dalyviai – visi, kurie neabejingi ir tiki Raseinių rajono savivaldybės sėkminga ateitimi.

6.     Idėjos pateikimo forma – laisva.

7.     Idėjos pateikimo būdai: el. paštu: ideja@raseiniai.lt, Raseinių rajono savivaldybės Facebook paskyroje komentarų ar asmeninės žinutės paskyros administratoriui forma, atnešti ar atsiųsti paštu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, paliekant idėjos aprašymą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijų pastatuose esančiose pasiūlymų dėžutėse, nurodant kontaktą, kaip galima būtų susisiekti su idėjos autoriumi konkurso laimėjimo atveju.

8.     Konkursui pateikiamų idėjų skaičius – neribojamas.

9.     Konkursui pasibaigus idėjų aprašymai negrąžinami, tampa Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuosavybe, o dokumentai, susiję su konkursu ir idėjų atranka saugomi vienerius metus.

10.  Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas, kuruojantis strateginį planavimą Raseinių rajono savivaldybėje yra atsakingas už konkurso organizavimą Savivaldybėje, konkurso metu gautas idėjas, per 5 darbo dienas po konkurso idėjų pateikimo galutinės datos, susistemina ir pateikia vertinti Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupei, sudarytai Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-959 (toliau – darbo grupė).

11.  Darbo grupė nagrinėja konkursui pateiktas idėjas, priima sprendimą dėl ne daugiau kaip 5 geriausių idėjų atrankos ir teikia priimtą sprendimą tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

12.  Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateikti asmeniniai duomenys (tuos, kuriuos jis nurodys prie idėjos aprašymo) bus naudojami tik konkurso organizavimo tikslais, siekiant susisiekti su laimėtoju ir jam perduoti laimėjimą.

 

III. IDĖJŲ ATRANKA

 

13.  Konkurso idėjų vertinimo kriterijai:

13.1. idėjos aktualumas ir naudingumas visam Raseinių kraštui (Raseinių rajono savivaldybei);

14.  Pateikta idėja nevertinama šiais atvejais:

14.1. jeigu konkurso idėjos neatitinka konkurso reikalavimų, nurodytų aprašo 7 punkte;

14.2. jeigu idėja pateikta po galutinio idėjų pateikimo šiame apraše nustatyto termino.

15.  Konkurso idėjas atitinkančias aprašo reikalavimus vertina Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupė, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-959.

 

IV. KONKURSO FINANSAVIMAS

 

16.  Konkurso idėjas pasiūliusių asmenų apdovanojimų finansavimui skiriama 1000 Eur (vienas tūkstantis). Vienam idėjos autoriui skiriant 200 Eur (du šimtus).

17.  200 Eur (dviejų šimtų) apdovanojimas (premija) vienam asmeniui skiriamas tik vieną kartą, nepriklausomai nuo to, kiek idėjų yra pasiūlęs. Apdovanojimo (premijos) negali gauti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai ir jų šeimos nariai.

18.  Lėšos konkurso laimėtojams pervedamos Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (darbo grupės teikimu), finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programos Nr. 01, 01.01.01.19 priemonės. Lėšos pervedamo tik konkurso laimėtoju pripažintam asmeniui nurodžius savo asmeninę banko sąskaitą.

 

 

V. KOKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 

19.  Konkurso laimėtojai nustatomi iki 2020 m. vasario 1 d.

20.  Apdovanojami 5 (penki) geriausias idėjas pasiūlę asmenys.

21.  Konkurso dalyviai įstatymų nustatyta tvarka atsako už konkursui pasiūlytų idėjų autorinių teisių pažeidimus, jei tokie bus nustatyti.

22.  Konkurso viešinimo priežiūrą vykdo Raseinių rajono  savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius.

23.  Konkurso organizavimo priežiūrą vykdo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius.

 

____________

 

 

Į pradžią