Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-86 2020-04-09
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. TS-86

Raseiniai

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-19 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

    1.  Patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

      2.  Pripažinti netekusiais galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. TS-118 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  2019 m. liepos 24 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.TS-215 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr.TS-118 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

   Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Bautronis

 

Dokumento priedai:
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Tvarkos aprašas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Paraiška)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (3 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (4 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (5 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (6 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (7 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (8 priedas)
TS-86 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (9 priedas)
Į pradžią