Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-472 2020-05-18
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. A1-315 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Raseinių rajono savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios

RASEINIAI LINIJA

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 dėl KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. A1-472

Raseiniai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“:

        1. Į p a r e i g o j u  Raseinių rajono savivaldybės administracijai pavaldžias įstaigas ir įmones bei kitus ūkio subjektus vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir kitų institucijų leidžiamais teisės aktais dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių.

2. P a v e d u Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam specialistui Albinui Stakauskui informuoti rajono įstaigas, įmones ir organizacijas, priskirtas civilinės saugos priežiūroje, dėl šio įsakymo vykdymo.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. A1-315 „Dėl koronoviruso (COVID-19) valdymo priemonių Raseinių rajono savivaldybėje“.

4. P a s i l i e k u šio įsakymo vykdymo kontrolę sau.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Edmundas Jonyla

 

Į pradžią