Šalčininkų r. savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: Sprendimas
Rasta dokumentų: 5147
1. DĖL VIOLETOS MICHALKEVIČIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS PAREIGŲ
2. DĖL ŠALČININKŲ R. POŠKONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS LAIKINO SKYRIMO
3. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ PATVIRTINIMO
4. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
5. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
6. DĖL TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO
7. DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
9. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO MEČISLAVUI MACHULIAKUI
10. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
11. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO
12. DĖL VLADISLAVO KOZAKEVIČIAUS BENDRUOMENĖS LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO STEIGIMO
13. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „J. SNIADECKIO GATVĖS RUOŽO REKONSTRUKCIJA ŠALČININKŲ MIESTE“
14. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1254 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 -2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
15. DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
17. DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
18. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
19. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
20. DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI
21. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-815 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
22. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO
23. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS
24. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1241 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
25. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-953 ,,DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
26. DĖL PRITARIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAMS IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SĄLYGOMS
27. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ IR JŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR GAUNAMŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
28. DĖL VIENKARTINĖS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO
29. DĖL VIENKARTINĖS MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO
30. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
31. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1012 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO 2.8., 2.9., 45.1., 51.1., 51.2. PAPUNKČIAIS
32. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ČIUŽIAKAMPIO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
33. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. T-1096 „DĖL ATVEJO VADYBOS IR ŠEIMŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ PAVEDIMO ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI“ PAKEITIMO
34. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
35. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
36. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO ŠALČININKŲ MIESTO GATVEI
37. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ 2019 METAIS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
38. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TVARKYBA“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
39. DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
40. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS PAKEITIMO
41. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO PIRKIMO
42. DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ
43. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
44. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DABUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO
45. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
46. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI
47. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
48. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
49. DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ „VILKAUDA“
50. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis