Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1318 2010-03-25
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ŽENKLO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Šilutės rajono savivaldybės TARYBOS NARIO ŽENKLO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO

 

2010 m. kovo 25 d. Nr. T1-1318

Šilutė                                        

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2009-10-01 sprendimu Nr. T1-1109, 27 straipsnio 5 dalimi ir Šilutės rajono savivaldybės herbų naudojimo taisyklių, patvirtintų 2009-04-30 sprendimu Nr. T1-959, 20 ir 29 punktais, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.         Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario ženklą, kurio skersmuo yra 20 mm, medžiaga - patamsinto (pilkos spalvos) sidabro, ovalo centre – Šilutės rajono savivaldybės herbas, kraštuose – užrašas „Šilutės rajono savivaldybė. Tarybos narys“, pagrindas – stilizuotos bangelės (ženklo maketas pridedamas).

2.         Nustatyti, kad:

2.1.    Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario ženklas yra įteikiamas visiems Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariams kadencijos laikotarpiu. Pasibaigus Tarybos nario kadencijai (ar netekus Tarybos nario mandato dėl kitų priežasčių), ženklas paliekamas buvusiam Tarybos nariui neatlygintinai;

2.2.   Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario ženklas gali būti nešiojamas nuolat, ne tik Savivaldybės tarybos posėdžiuose, bet ir dalyvaujant įvairių delegacijų sudėtyje už Savivaldybės teritorijos ribų, užsienyje.

3.         Sprendimo vykdymo kontrolę pavesti Tarybos sekretoriui.

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Virgilijus Pozingis

______________

 

 

 

Parengė

 

 

Romualdas Eglinskas

2010-03-05

 

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-1318 - 2010-03-25
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ŽENKLO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO (PRIEDAS)
Dokumento priedai:
T1-1318 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ŽENKLO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO (PRIEDAS)
Į pradžią