Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-59 2011-05-19
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos 2011 m. gegužės 19 d.

sprendimu Nr.T1-59

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM TAIKOMAS 1 PROCENTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                1. Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja nekilnojamojo turto objektų, kurie  naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ir nenaudojami, identifikavimą, jų sąrašo sudarymo ir keitimo procedūrą.

                2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Statybos įstatymu.

 

II. SĄRAŠO SUDARYMAS

 

              3. Į nekilnojamojo turto, kuriam taikomas 1 procento mokestis, sąrašą gali būti įrašytas fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamasis turtas, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinamas  nekilnojamojo turto mokesčiu ir atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:

              3.1. statinių ir patalpų angos (durys, langai) yra užkaltos ar kitaip uždengtos, užrakintos ir ilgą laiką neatidaromos, patalpos yra tuščios, netvarkomos, neprižiūrimos;

              3.2. statiniai ir patalpos naudojamos ne pagal nustatytą nekilnojamojo turto paskirtį, nėra veiklos, patvirtinančios naudojimą pagal paskirtį, buvimą, patvirtinančių požymių;

              3.3. statiniai ir patalpos apleistos arba netvarkomos (apdegę, apgriuvę ar kitaip fiziškai pažeistos), neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymų keliamų reikalavimų.

              4. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė pagal nustatytus kriterijus vizualiai įvertina nekilnojamojo turto būklę ir identifikuoja statinius bei patalpas ir jų sąrašą iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. pateikia Ūkio skyriaus turto poskyriui.

              5. Sąraše pateikiama informacija apie statinius ir patalpas: adresas, savininkas, techninės priežiūros būklė (nenaudojamas, avarinis, netvarkomas, apdegęs ir pan.), pridedama turima vaizdinė medžiaga (nuotraukos, žemėlapiai ir kt.).

              6. Ūkio skyriaus turto poskyris, gavęs pateiktą informaciją, patikrina duomenis, jeigu reikia, patikslina ar papildo ir teikia Teritorijų ir kaimo reikalų komitetui. Komitetui pritarus, nustatyta tvarka parengia Savivaldybės tarybai sprendimo dėl sąrašo tvirtinimo (pakeitimo) projektą.

              7. Statiniai ir patalpos, nustatyta tvarka pripažinti nenaudojamais arba naudojamais ne pagal paskirtį, arba apleistais, įrašomi į sąrašą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

              8. Į sąrašą įtrauktų patalpų savininkai per 10 dienų nuo sprendimo pavirtinimo informuojami apie jų valdomo objekto įtraukimą į statinių ir patalpų, kuriems taikomas 1 procento nekilnojamojo turto mokestis, sąrašą.

 

III. SĄRAŠO KEITIMAS

 

              9. Asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas įrašytas į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie jų valdomo objekto įrašymo į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti Savivaldybei duomenis įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka šio aprašo 3.1., 3.2., 3.3. papunkčiuose išvardintų kriterijų arba kad neatitikimas yra sąlygotas vienos ar keleto šių aplinkybių:

              9.1. kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti sąraše nurodytu nekilnojamuoju turtu išskyrus turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl neteisėtos veiklos, ir šio turto įkeitimą (hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju turtu, įsiteisėjimo;

              9. 2. kai dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas ir šis faktas konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose, ir nuo įvykio praėję mažiau nei šeši mėnesiai;

              9.3. kai nekilnojamojo turto savininkas kreipėsi į kompetentingas institucijas dėl sąraše minėto objekto rekonstrukcijos, statybos, griovimo leidimų, paskirties keitimo sąlygų sąvado išdavimo arba teritorijų, kuriose sąraše nurodyti objektai, planavimo bei projektavimo sąlygų nustatymo ir, pareiškėjui vykdant visas institucijų iškeltas sąlygas, nebuvo baigtas minėtų dokumentų derinimo procesas arba po atitinkamo sprendimo priėmimo praėjo mažiau nei šeši mėnesiai;

              9.4. kai turtas įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki šio objekto įtraukimo į sąrašą dienos;

              9.5. kai įrašyto į sąrašą turto savininkas ėmėsi turto tvarkymo veiksmų ir turto būklės pagerinimas užfiksuotas atitinkamais dokumentais;

              9.6. kai susidaro kitos objektyvios aplinkybės.

              10. Nustačius, kad nekilnojamasis turtas nenaudojamas dėl 9.1. – 9.6. papunkčiuose nurodytų aplinkybių, rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo dėl sąrašo pakeitimo projektas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              11.Ūkio skyriaus turto poskyris patvirtintą sąrašo kopiją per 10 dienų išsiunčia Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriui.

              12. Aprašo vykdymo kontrolę pavesti Ūkio skyriui.

______________

 

Į pradžią