Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-637 2013-01-31
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO PATVIRTINIMO IR JO NAUDOJIMO

                                                                               

2013 m. sausio 31d. Nr. T1-637

Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 15 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos reglamento 20 straipsnio 19 punktu, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Šilutės rajono savivaldybės mero fondą atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti iš atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto asignavimų pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

2. Skirti Šilutės rajono savivaldybės mero fondui kas mėnesį dviejų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio sumą.

3. Naudoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto fondo lėšas atstovavimui Lietuvoje ir užsienyje:

3.1. užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms (transporto, nakvynės, maitinimo, vertėjų, gidų ir kitų paslaugų, gėlių, suvenyrų, atminimo dovanų pirkimo);

3.2. užsienyje arba Lietuvoje rengiamų oficialių priėmimų išlaidoms (vaišių, pobūvių, rengiamų delegacijų, svečių garbei, įstatymais nustatytų atmintinų ir švenčių dienų, valstybės ar Savivaldybės jubiliejų, oficialių darbo susitikimų proga organizavimo (maisto produktų, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų, kitų prekių ir paslaugų pirkimo);

3.3. atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo ir padėkų raštams, nuotraukoms, leidiniams, Savivaldybei ar valstybei nusipelniusių asmenų, įstaigų (įmonių, organizacijų) jubiliejų, švenčių, kitų apdovanojimų išlaidoms;

3.4. darbo susitikimų išlaidoms (maisto produktų, gėrimų, kitų prekių, skirtų mero ar kitų Savivaldybės atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, Tarybos, Tarybos komitetų, įvairių komisijų nariais);

3.5. išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu labdaros, švietimo, kultūros, globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų renginiuose, labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose renginiuose;

3.6. reprezentaciniams suvenyrams, vizitinėms kortelėms, leidiniams.

4. Nustatyti, kad:

4.1. sprendimo 1 punkte nurodyto fondo lėšomis disponuoja Savivaldybės meras;

4.2. iš Savivaldybės mero fondo įsigyjamų prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai išrašomi Šilutės rajono savivaldybės administracijos vardu;

4.3. atstovavimo išlaidos, vizuotos mero, apmokamos pagal pateiktus faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas - faktūras, kasos aparato kvitą, kasos pajamų orderį, pinigų priėmimo kvitą, prekių (paslaugų) pirkimo - pardavimo kvitą ir kitus apskaitos dokumentus, turinčius rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme);

4.4. ataskaitinį ketvirtį nepanaudojus visų lėšų, jas galima naudoti vėlesniais tų biudžetinių metų ketvirčiais;

4.5. Savivaldybės mero fondo lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija;

4.6. iš Savivaldybės mero fondo įsigytos prekės nepajamuojamos, išlaidų suma pagal išlaidų patvirtinimo dokumentus nurašoma į sąnaudas.

5. Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

6. Savivaldybės meras už kalendoriniais metais panaudotas Savivaldybės mero fondo lėšas atsiskaito Savivaldybės tarybai kartu su ataskaita apie mero veiklą, pateikdamas informaciją apie lėšų panaudojimą.

7. Laikyti negaliojančiais Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimą Nr. T1-810 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero fondo“ ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimą Nr. T1-1009 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-810 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero fondo“ papildymo“.

8. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                         Daiva Žebelienė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

 

 

Romualdas Eglinskas

2013-01-14

 

Į pradžią