Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-986 2014-08-11
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

administracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 11 d. Nr. A1-986

Šilutė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio nuostatomis bei siekdamas užtikrinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiklos viešumą, gerinti ryšius su visuomene bei oficialios informacijos sklandų ir operatyvų pateikimą:

1. T v i r t i n u  Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos skyrių vedėjus, tiesiogiai pavaldžius specialistus Administracijos direktoriui, seniūnus užtikrinti tvarkos aprašo laikymąsi.

3. P a v e d u Komunikacijos skyriui šį Tvarkos aprašą paskelbti Savivaldybės interneto portale www.silute.lt.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2008-03-28 įsakymą Nr. A1-263 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės informacijos pateikimo žiniasklaidos atstovams ir spaudai tvarkos aprašo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                              Sigitas Šeputis

______________

 

 

 

 

 

 

Rengė

 

Romualdas Eglinskas

2014-07-29

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. rugpjūčio 11 d.

įsakymu Nr. A1-986

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šilutės rajono savivaldybės administracijos informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas (toliau - aprašas) nustato informacijos iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formą, tvarką ir būdus bei šią informaciją surenkančių bei teikiančių Šilutės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms ar viešosios informacijos rengėjams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1391, ir kitais teisės aktais.

3.    Aprašas taikomas Šilutės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal savo kompetenciją disponuojantiems, tvarkantiems, renkantiems ir teikiantiems informaciją apie Savivaldybės veiklą (toliau – darbuotojas).

4.    Informacija apie Savivaldybės veiklą teikiama laikantis šių principų:

4.1.             informacijos išsamumo, reiškiančio, kad turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina viešosios informacijos rengėjo prašymo turinį atitinkanti informacija;

4.2.             tikslumo, reiškiančio, kad teikiama informacija turi atitikti Šilutės rajono savivaldybės administracijos disponuojamą informaciją;

4.3.             teisėtumo, reiškiančio, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo aprašu, įstatymais ar kitais teisės aktais;

4.4.             objektyvumo, reiškiančio, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

5.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS SUBJEKTAI

 

6.         Šilutės rajono savivaldybės administracijoje oficialią informaciją apie Savivaldybės veiklą teikia:

6.1. Šilutės rajono savivaldybės meras, Mero pavaduotojas (-ai), Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai);

6.2. Komunikacijos skyriaus specialistas viešiesiems ir tarptautiniams ryšiams (toliau – specialistas);

6.3. Skyrių vedėjai, seniūnai ar specialistai (toliau – darbuotojas), atliekantys konkrečias funkcijas ir disponuojantys specifine (savo veiklos srities) informacija, suderinę su tiesioginiu vadovu ir specialistu.

7. Darbuotojo pateikta informacija, nesuderinta su jo tiesioginiu vadovu ir specialistu, yra jo asmeninė nuomonė.

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA IR TVARKA

 

8. Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formos:

8.1. pranešimas spaudai;

8.2. spaudos konferencija;

8.3. interviu viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams;

8.4. atsakymai raštu ar žodžiu į viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų paklausimus;

8.5. pranešimas (apie renginį, Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kaitą ar kitką).

9. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atvykimas į Šilutės rajono savivaldybės administraciją rengti reportažų, filmuoti ar / ir fotografuoti derinamas su specialistu iš anksto. Atvykus be išankstinio derinimo, derinama per „Vieno langelio“ priėmimo organizatorių.

10. Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai prašymus pateikti informaciją teikia specialistui teisės aktų nustatyta tvarka ir šiuo aprašu.

11. Gavus viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo rašytinį prašymą pateikti informaciją, Administracijos direktorius ar jo pavaduotojas (ai) jį nukreipia pagal kompetenciją darbuotojui, kad paruoštų atsakymą 14 punkte nustatytais terminais.

2014 m. lapkričio 3 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1347 redakcija

 

12. Gavus viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo žodinį (telefoninį) prašymą pateikti informaciją, jeigu atsakymui nereikia rinkti papildomos informacijos, specialistas ar darbuotojas gali atsakyti tik jo kompetencijos klausimais.

13. Prioritetu laikomas paklausimas raštu.

14. Specialistas ar darbuotojas informaciją viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams teikia pirmenybę skelbdamas internetu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis:

14.1. jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

14.2. jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.

15. Specialistas užtikrina, kad darbuotojų parengta informacija būtų aiški, suprantama ir pateikta viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams laiku (pagal nustatytus terminus).

16. Informaciją apie Mero institucijos iniciatyva organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas, užsienio svečių vizitus ir kitus renginius visuomenei pateikia Mero referentė Savivaldybės interneto svetainės nuorodoje „Veikla“ – „Vadovų darbotvarkės“.

17. Informaciją apie Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų organizuojamus pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius visuomenei pateikia Administracijos direktoriaus referentė Savivaldybės interneto svetainės nuorodoje „Veikla“ – „Vadovų darbotvarkės“.

18. Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Šilutės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai norimus viešinti pranešimus elektroniniu paštu teikia specialistui, kuris šią informaciją, suderinęs su kalbininku, paskelbia Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

19. Visus pranešimus (skelbimus) dėl spausdinimo laikraščiuose pasirašo Administracijos direktorius (ar jį pavaduojantis pavaduotojas), kuriuos pateikia rengėjas, suderinęs su specialistu.

20. Žiniasklaidoje paskelbtas fizinių ar juridinių asmenų nuomones apie Savivaldybės veiklą kiekvieną dieną apibendrina specialistas ir pateikia informaciją Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui.

21. Specialistas organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja žiniasklaidą apie Savivaldybės administracijos veiklą ir priimtus sprendimus, konsultuoja Savivaldybės darbuotojus informacijos teikimo žiniasklaidai klausimais.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Visuomenės informavimo priemonei iškraipius pateiktos informacijos turinį ir paskelbus tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri pažeidžia Savivaldybės dalykinę reputaciją, specialistas ar darbuotojas turi teisę surašyti motyvuotą paneigimą ir, suderinęs jį su Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, išsiųsti visuomenės informavimo priemonei, reikalaujant, kad šią informaciją paskleidusi visuomenės informavimo priemonė tokį paneigimą paskelbtų.

23. Šios tvarkos aprašo vykdymą kontroliuoja Komunikacijos skyriaus vedėjas.

 

_____________

 

Į pradžią