Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-1302 2019-03-28
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T1-1302

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-888 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo  patvirtinimo“ 1 punktą.

 

          

Savivaldybės meras                                                                                                 Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Parengė

 

 

Rasa Žemailienė

2019-03-07

 

                                                                                             PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T1-1302

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.              Mokinių priėmimo į Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

(toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, priėmimo kriterijus, priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo programas prašymų ir kitų dokumentų pateikimo vietą ir tvarką, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.

2.  Šiuo Aprašu vadovaujasi Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurių steigėja yra Šilutės rajono savivaldybė.

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu;

3.2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-322;

3.3. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo  kūrimo  taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.  birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (2018-07-11 Nr. 682 redakcija);

                  3.4. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-556  (2018-03-13 Nr. V-242 redakcija).

4. Aprašas skelbiamas Šilutės rajono savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėse.                

5. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

5.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

5.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių skaičius mažinamas;

6. Rusnės specialiajai mokyklai, skirtai intelekto sutrikimą turintiems mokiniams,  bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui, klasių skaičius gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

7. Mokyklos direktorius iki einamų metų vasario 25 d. raštu informuoja Švietimo ir kultūros skyrių apie prognozuojamą klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičių, o iki liepos 1 d. – apie patikslintą mokyklos klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektų skaičių ir kiekvienos komplektuojamos klasės, grupės mokinių skaičių.

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

8. Aktualiems, priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija, iš Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba.

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

9. Asmenys į Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – Mokyklas) mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2012-05-08 įsakymo Nr. V-766 redakcija) patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu; mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

10. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (kai tais kalendoriniais metais sueina 5 metai).

11. Į mokyklą (išskyrus šio aprašo 13 ir 15 punktuose nurodytas mokyklas) mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys, našlaičiai, vaikai, kurių tėvai (globėjai) dirba toje Mokykloje.

12. Raštišku Mokyklos direktoriaus pavedimu gali būti atlikta asmens gyvenamosios ar deklaruotos vietos patikra.

13. Mokyklą, kurioje vykdoma vidurinio ugdymo programa, asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atitinkamoje Mokykloje yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje,  atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurie buvo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ir kt.).

14. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos būdu priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

15. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Rusnės specialiąją mokyklą pagal 21 punkte nustatytus kriterijus.

16. Asmenys, dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro jaunimo klases pagal 20.2 punkte nustatytus kriterijus; suaugusiųjų klases – 20.1, 20.1.1, 20.1.2 punktuose nustatytus kriterijus.

17. Asmenys, pageidaujantys mokytis kitoje, Savivaldybės tarybos nepriskirtoje, Mokykloje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, priimami (jei Mokykloje yra laisvų vietų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas) pagal prašymo padavimo datą ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) mokyklos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus, į pirmąją klasę priimami atsižvelgiant į individualią vaikų brandą ir pasirengimą mokyklai, jei pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau.

18. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių ar atvykusių nuolat ar laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai bei suaugusieji, nemokantys lietuvių kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta asmuo, gyvenantis jos aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, asmuo siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

20. Priėmimo į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą kriterijai:

20.1. į suaugusiųjų klases mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami:

20.1.1. asmenys nuo 18 metų, apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi nuosekliojo švietimo sistemoje;

20.1.2. dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo;

20.1.3. 16-17 metų dirbantys nepilnamečiai, negalintys tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikę darbo sutartį, patvirtinančią apie esamus darbo teisinius santykius, suderinus su Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėju;

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

20.2. į jaunimo klases – 12-16 metų asmenys, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą ir (ar) niekur nesimokantys.

21. Priėmimo į Rusnės specialiąją mokyklą, skirtą 7(6) - 21 metų mokiniams mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, kriterijai:

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

21.1. priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems nustatytas:

21.1.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

21.1.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas;

21.1.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas);

21.2. į Mokyklą mokiniai priimami iš visos šalies eiliškumo tvarka, atsižvelgiant į dokumentų padavimo datą. Jei norinčiųjų mokytis specialiojoje mokykloje yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, kuriems nustatyti labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, iš Šilutės rajono savivaldybės teritorijos;

21.3. per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose;

21.4. mokiniai, negalintys atvykti į Mokyklą kiekvieną dieną, apgyvendinami Mokyklos bendrabutyje Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka;

21.5. vienas iš tėvų (globėjų) pateikia:

21.5.1. prašymą;

21.5.2. šio Tvarkos aprašo 24, 24.1, 24.2 punktuose nurodytus dokumentus;

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

21.5.3. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

21.5.4. jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo asmens fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, tėvams (globėjams) sutikus;

21.5.5. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jei nustatytas neįgalumas;

21.6. mokinių, turinčių vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą, baigusių Rusnės specialiojoje mokykloje pradinio ugdymo programą ar baigusių 10 klasių, bet neįgijusių pagrindinio išsilavinimo ir pageidaujančių mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, tėvai (globėjai) Mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą ir pasirašo naują mokymo sutartį;

21.7. tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, Aprašo 21 punkte nenumatytais atvejais sprendimą dėl asmens, kuriam dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo mokykloje, skirtoje mokiniams dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priima bendrojo ugdymo mokyklos vadovas, išanalizavęs pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) rekomendaciją ir suderinęs su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ FORMINIMAS

 

22. Apie vaikų priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklos priešmokyklinio ugdymo, pirmąsias, penktąsias, devintąsias (pirmąsias gimnazijos) ir vienuoliktąsias (trečiąsias gimnazijos) klases Šilutės rajono gyventojai informuojami rajoninėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Informacijos paskelbimo ir prašymų pateikimo laikas nustatomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

23. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas pateikiami Mokyklos direktoriui:

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

23.1. prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjai);

23.2. prašymą 14 – 18 metų vaikas gali pateikti turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.

24. Kartu su prašymu pateikiama:

24.1. mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);

24.2. įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);

24.3. dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo pirmumą;

24.4. Neteko galios.

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

25. Mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą priimamas asmuo, turintis dokumentus, patvirtinančius įgytą išsilavinimą.

26. Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje Mokykloje, Mokyklos direktoriui pateikiamas tik prašymas.

27. užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai.

Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais).

Priimant iš užsienio atvykusi asmenį, asmenį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, mokykla sudaro jo individualaus ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį, užtikrina mokiniui reikiamą švietimo/mokymosi pagalbą.

28. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami knygoje, kurioje privalo būti šios skiltys (jei registravimo knygos forma nėra nustatyta Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos):

28.1. eilės numeris;

28.2. pateikusio prašymą asmens vardas, pavardė;

28.3. adresas, telefono numeris; elektroninio pašto adresas;

28. 4. prašymo pateikimo data;

28.5. pateikti dokumentai;

28.6. pastabos apie taikomą priėmimo pirmumą;

28.7. žyma apie priėmimą (sutarties sudarymo data, numeris);

28.8. žyma apie nepriėmimą (atsakymo pareiškėjui data, numeris).

29. Prašymų registravimo knygą pildo Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

30. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

30.1. Mokymo sutartis kiekvienam naujai atvykusiam mokiniui bei tos Mokyklos mokiniui, pradedančiam mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;

30.2. Mokymo sutartį 2 egzemplioriais pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

30.3. vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas – segamas į mokinio asmens bylą.

31. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

32. Sudarius Mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena, formuojama mokinio asmens byla, kurioje saugomi pateikti dokumentai ir išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

33. Mokinio priėmimas į Mokyklą ir jo išvykimas iš Mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.

34. Mokykla, ne vėliau kaip per 10 dienų, raštu informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrių apie priimtus iš kitų šalių  atvykusius mokinius, nurodydama šalį, iš kurios atvyko, ir kokia kalba mokėsi.

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

IV SKYRIUS

KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS MOKYKLOJE

 

35. Bendrojo ugdymo klasės komplektuojamos vadovaujantis šiais kriterijais:

35.1. mažiausias mokinių skaičius klasėje 8, jei mokoma pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas; 12 – jei mokoma pagal vidurinio ugdymo ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas;  

35.2. mokyklos-darželio, pradinės ir pagrindinių mokyklų, gimnazijos, Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro bendrojo ugdymo klasėse mokinių turi būti ne daugiau:

35.2.1. 24, jei mokoma pagal pradinio ugdymo programą;

35.2.2. 30, jei mokoma pagal pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą;

35.2.3. 30, jei mokoma pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

35.2.4. 16, jei mokoma jaunimo klasėse pagal pagrindinio ugdymo programą;

35.3. vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas 2 tos klasės mokiniams, atitinkamai mažinamas didžiausias nustatytas klasės mokinių skaičius;

35.4. sudarant naujas bendrojo ugdymo ir (ar) jungtines klases gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

35.5. bendrojo ugdymo klasės jungiamos mokyti pagal:

35.5.1. pradinio ugdymo programą – dvi, trys ar keturios klasės; mažiausiais mokinių skaičius – 8;

35.5.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – dvi gretimos klasės; mažiausiais mokinių skaičius – 8;

35.5.3. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą – dvi gretimos jaunimo klasės, jungtinėje klasėje yra ne mažiau kaip 8 mokiniai, ir ne daugiau kaip 16 mokinių;

35.5.4. suaugusiųjų pradinio ugdymo programą - dvi, trys ar keturios klasės; mažiausiais mokinių skaičius – 8;

35.5.5. suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį - dvi gretimos klasės; mažiausiais mokinių skaičius – 8;

35.6. mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9-10) klasės nejungiamos.

36. Rusnės specialiojoje mokykloje mokinių, turinčių vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą komplektuojamos klasės:

36.1. specialioji – mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą. Mokinių skaičius klasėje ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 12,  jungtinėje klasėje didžiausias mokinių skaičius – 12. Klasės  jungiamos:

36.1.1. mokyti pagal pradinio ugdymo programą – dvi, trys arba keturios;

36.1.2. mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą – dvi;

36.1.3. su specialiąją (lavinamąją) klase, turintiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą ar kompleksinę negalią. Tokioje klasėje mokinių, turinčių  vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą ar kompleksinę negalią, negali būti daugiau kaip trečdalis;

36.2. specialioji (lavinamoji) – mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą. Mokinių skaičius klasėje – ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10, jungtinėje klasėje didžiausias mokinių skaičius – 10. Klasės jungiamos:

36.2.1. mokyti pagal pradinio ugdymo programą – dvi, trys arba keturios;

36.2.2. mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą – dvi arba trys;

36.2.3. mokinių, ugdomų pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą – dvi arba trys;

36.3. specialioji (lavinamoji) klasė – mokiniams, turintiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas. Didžiausias mokinių skaičius klasėje – 6, jungtinėje klasėje – 6. Klasės jungiamos:

36.3.1. mokyti pagal pradinio ugdymo programą jungiamos dvi, trys arba keturios klasės;

36.3.2. mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą jungiamos dvi arba trys klasės;

36.3.3. klasė, kurioje mokoma pagal pradinio ugdymo programą yra 1 ar 2 mokiniai, jungiama su klase, kurioje mokoma pagal pagrindinio ugdymo programą;

36.3.4. mokinių, ugdomų pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, jungiamos dvi ar trys klasės;

36.4. pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą ugdomų mokinių (iki 21 m., baigusių pagrindinio ugdymo programą) skaičius klasėje – ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 10. Jungiamos  2 arba 3 klasės.

37. Komplektuojant klases, atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir Savivaldybės tarybos nustatytą klasės mokinių skaičių.

38. Nesusidarius nustatytam mokinių skaičiui klasėje, Savivaldybės taryba išimties tvarka gali steigti komplektą su mažesniu mokinių skaičiumi, papildomai skirdama mokymo lėšų  tiek, kiek jų trūksta iki lėšų sumos, skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą arba vykdyti vidaus struktūros pertvarką.

39. Patvirtinant klasių komplektų skaičių nurodoma ir formaliojo švietimo programa.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

41. Už šio Aprašo vykdymą atsako Mokyklos direktorius.

42. Aprašo vykdymą prižiūri Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius.

2020 m. balandžio 23 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-313 redakcija

 

______________

 

 

 

Į pradžią