Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-17 2019-05-23
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T1-641 "DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Aprašas: h

   

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T1-641 „DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr. T1-17

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 2, 3 ir 10  dalimis,  Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-641 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė

 

 

Rasa Bičkauskienė

2019-04-11

 

 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-641

(Šilutės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr.T1-17 

redakcija)

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyvenamųjų vietovių (seniūnaitijų) bendruomenių atstovų – seniūnaičių rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarką bei seniūnaičių atšaukimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3.    Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių (toliau – seniūnaičiai) rinkimus organizuoja ir vykdo seniūnai arba Šilutės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu sudaryta komisija seniūnaičių rinkimams organizuoti (toliau – Komisija).

4.    Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

5.    Seniūnaitis – ši sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 14 dalyje pateiktą apibrėžimą.

 

II SKYRIUS

RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

6.    Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį Savivaldybės posėdį susirenka ir prisiekia išrinktos Savivaldybės tarybos nariai. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia administracijos direktorius arba administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas, vieta ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

7.    Seniūnaičių rinkimų data skelbiama ne vėliau, kaip likus 15 dienų iki rinkimų. Pirmalaikius seniūnaičio rinkimus Administracijos direktoriaus pritarimu skelbia seniūnas, jei įgaliojimus turintis seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba nebegali eiti pareigų dėl ligos, mirties, gyvenamosios vietovės pakeitimo ar dėl kitų priežasčių

8.    Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas, o susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūnijos darbuotojas. Seniūnaitis renkamas atviru balsavimu. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Gyventojai susirinkime registruojami rinkėjų registracijos lapuose (1 priedas). Balsavimo rezultatai registruojami gyventojų susirinkimo protokole (2 priedas) ir pasirašomi Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus.

9.    Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai paprastai renkami organizuojant gyventojų susirinkimą arba gyventojams balsuojant raštu. Rinkimus, rinkimų būdą ir balsavimą organizuoja ir sprendimus priima Komisija. Gyventojų susirinkime seniūnaitis renkamas atviru balsavimu. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų. Gyventojai susirinkime registruojami rinkėjų registracijos lapuose (1 priedas). Balsavimo rezultatai registruojami gyventojų susirinkimo protokole (2 priedas) ir pasirašomi Komisijos pirmininko ir sekretoriaus.

10.     Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

11.     Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas 10 punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

12.     Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, netenka seniūnaičio statuso pareiškus nepasitikėjimą arba negali atlikti funkcijų dėl ligos (kai laikinas nedarbingumas trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių), organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai.

13.     Jei rinkimų metu nepavyksta išrinkti visų seniūnaitijų seniūnaičių, Administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 2 mėnesius tvirtinamas naujas seniūnaičių rinkimo grafikas tose seniūnaitijose, kuriose seniūnaičiai nebuvo išrinkti.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRACIJA

 

14.     Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

15.     Seniūnaičiu negali būti renkamas:

15.1. asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

15.2. asmuo, kuris yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

15.3. asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje;

15.4. Savivaldybės tarybos narys, Administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius, Administracijos valstybės tarnautojas.

16.     Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatų į seniūnaičius dokumentus registruoja kiekviena seniūnija atskirai.

17.     Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

17.1. sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);

17.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

17.3. trumpą gyvenimo aprašymą;

17.4. kandidato nuotrauką 3x4 cm;

17.5. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;

17.6. sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);

17.7. Kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);

17.8. Kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

18.     Kandidatas į seniūnaičius gali atšaukti savo kandidatūrą pateikęs rašytinį atsisakymą.

19.     Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ BALSAVIMO RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKA

 

20.     Gyventojų balsavimą raštu organizuoja Komisija rinkimų grafike nurodytomis dienomis.

21.     Komisija gyventojams parengia seniūnaičio rinkimų gyventojų balsavimo raštu lapus (8 priedas).

22.     Pasibaigus gyventojų balsavimui, kandidatai arba jų atstovai pristato Komisijai užpildytus gyventojų balsavimo raštu lapus.

23.     Komisija tikrina gyventojų balsavimo raštu rezultatus, kandidatų atitiktį Aprašo nuostatoms.

24.     Balsavimo rezultatai registruojami seniūnaičio rinkimų balsuojant raštu gyventojų balsų skaičiavimo protokole (3 priedas) ir pasirašomi Komisijos pirmininko ir sekretoriaus.

25.     Išrinktu seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia seniūnaitijos gyventojų balsų balsuojant raštu.

 

V SKYRIUS

RINKIMŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

26.     Seniūnai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po gyventojų balsavimo rezultatų suskaičiavimo pateikia Administracijos direktoriui protokolą su išrinktų seniūnaičių sąrašu.

27.     Skundai dėl rinkimų eigos bei rezultatų nagrinėjami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

28.     Administracijos direktoriui patvirtinus rinkimų rezultatus, išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, kurį pasirašo Savivaldybės meras.

29.     Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (9 priedas), kurį tvarko ir apskaito kiekviena seniūnija atskirai.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

30.     Seniūnaitį atšaukia iš pareigų Administracijos direktorius, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu motyvuotu teikimu pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

31.     Nepasitikėjimą seniūnaičiu seniūnaitijos gyventojai pareiškia raštu, nurodydami datą, motyvus, nepasitikėjimą seniūnaičiu reiškiančio gyventojo gyvenamąją vietą, vardą, pavardę ir parašą. Raštas (-ai) siunčiamas (-i) Administracijos direktoriui. Patikrinus, ar raštą, kuriuo yra pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, pasirašė atitinkamos seniūnaitijos gyventojai, per 5 dienas parengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.     Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nė vieno kandidato į seniūnaičius, nedalyvavus seniūnaitijos gyventojams balsavime), seniūnaičių rinkimo procedūra kartojama, vadovaujantis Apraše nustatyta rinkimų tvarka.

35. Seniūnaitis gali atsisakyti savo įgaliojimų pateikęs Administracijos direktoriui prašymą, kartu grąžindamas išduotą seniūnaičio pažymėjimą.

36. Kandidatų į seniūnaičius pateikti dokumentai ir jų registras, gyventojų susirinkimo ir gyventojų balsavimo raštu protokolai, seniūnaičio pažymėjimų registracijos žurnalas saugomi iki kitos naujai išrinktų seniūnaičių kadencijos pradžios.

37. Aprašo papildymai ir pakeitimai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_________________________


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Rinkėjų registracijos lapo forma)

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS _______________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnaitijos pavadinimas)

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUSIRINKIME DALYVIŲ

REGISTRACIJOS LAPAS

 

_____________________

(data)

 

Eil.

Nr.

Gyventojo vardas ir pavardė

Deklaruota gyvenamoji vieta

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas ________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

Susirinkimo sekretorius _________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

 

Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Gyventojų susirinkimo protokolo forma)

 

 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS _______________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnaitijos pavadinimas)

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUSIRINKIME PROTOKOLAS

 

__________________

(data)

 

Rinkimų pradžia _______________, rinkimų pabaiga _________________.

(laikas)                                                                        (laikas)

Susirinkimo pirmininkas ________________________________

(vardas ir pavardė)

Susirinkimo sekretorius _________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Rinkimai vykdomi pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ______________ ___ d. įsakymu Nr. ________ sudarytą Šilutės rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafiką.

Kandidatai į Šilutės rajono savivaldybės _________________ seniūnaitijos seniūnaičius:

(seniūnaitijos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

(kandidatų vardai ir pavardės)

_______________________________________________________________________________

 

Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius ____________.

Balsavimo rezultatai:

Eil.

Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-a) __________________________.

(seniūnaitijos pavadinimas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

Susirinkimo pirmininkas                        ___________________                     _____________________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

Susirinkimo sekretorius                          _________________                         _____________________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Su seniūnaičių rinkimų rezultatais susipažinome ir pretenzijų neturime:

 

________________________________________________________________________________

(kandidato (-ų) vardas (-ai)  ir pavardė (-ės), parašas (-ai), data)


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Gyventojų balsavimo raštu protokolo forma)

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS _______________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnaitijos pavadinimas)

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ BALSUOJANT RAŠTU GYVENTOJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

 

__________________

(data)

 

Rinkimų pradžia _______________, rinkimų pabaiga _________________.

(laikas)                                                                        (laikas)

Komisijos pirmininkas ________________________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius _________________________________

(vardas ir pavardė)

Rinkėjų balsų skaičiavimo komisija:

________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai ir pavardės)

_______________________________________________________________________________

Rinkimai vykdomi pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ______________ ___ d. įsakymu Nr. ___________ sudarytą Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų grafiką.

Balsavimo rezultatai:

 

Eil.

Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimuose dalyvavusių seniūnaitijos gyventojų skaičius ____________.

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-a) __________________________.

(seniūnaitijos pavadinimas)                                                                                                               (vardas ir pavardė)

 

Komisijos pirmininkas                         ___________________                       ____________________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius                             ___________________                     ____________________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

Balsų skaičiavimo komisijos nariai:

__________________________________

 

________________________________________

 

_________________________________________


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Sutikimo dalyvauti seniūnaičio rinkimuose forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(deklaruota gyvenamoji vieta, telefono Nr., elektroninis paštas)

 

 

Komisijai

Šilutės rajono savivaldybės seniūnaičių

rinkimams organizuoti

 

SUTIKIMAS

DALYVAUTI SENIŪNAIČIO RINKIMUOSE

 

_____________________

(data)

 

 

Aš, _____________________________________________________ sutinku dalyvauti

(vardas ir pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės ________________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

(seniūnaitijos pavadinimas)

 

PRIDEDAMA:

1. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

(pridedamo dokumento pavadinimas)

2. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

3. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

4. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

5. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

Pastaba. Jei kandidatas nesutinka, kad deklaruota gyvenamoji vieta būtų patikrinta Gyventojų registro sistemoje, jis įsipareigoja prie prašymo pateikti pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją.

 

Tvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

_________________  __________________________________

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma)

 

________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefonas)

 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijai

 

 

SUTIKIMAS

TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

20____ m. ________________ d.

Šilutė

 

Sutinku, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija tvarkytų mano asmens duomenis ir gautų informaciją apie mano deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

 

 

Pastaba. Jūsų pateikti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, bus saugomi Šilutės rajono savivaldybės administracijoje ir niekam neperduodami.

 

Asmens duomenų šaltiniai:

Asmens duomenys gaunami iš Gyventojų registro.

 

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas:

Vardas ir pavardė, asmens kodas;

Deklaruota gyvenamoji vieta (vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas).

 

 

 

 

 

Su informacija susipažinau: ______________________________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas, v ardas ir pavardė)

 


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Kandidato į seniūnaičius siūlymo forma)

 

 

Komisijai seniūnaičių rinkimams organizuoti

 

 

KANDIDATO Į SENIŪNAIČIUS

SIŪLYMAS

 

__________________

(data)

 

 

Komisijai seniūnaičių rinkimams organizuoti siūlau (-ome) kandidatu į ________________

 

seniūnaitijos seniūnaitį asmenį ______________________________________________________.

(vardas, pavardė)

 

 

Siūlantis (-ys) asmuo (-ys):

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, adresas, tel.)


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaracijos forma)

 

 

KANDIDATO Į SENIŪNAIČIUS ATITIKTIES EITI PAREIGAS DEKLARACIJA

 

 

Statusas

Parašas

Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?

 

 

 

Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys?

 

 

 

Ar esate teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje?

 

 

Ar esate savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas?

 

 

 

Tvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Sutinku, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija tvarkytų mano asmens duomenis ir gautų informaciją apie mano teistumą ir veiksnumą.

 

 

_________________  __________________________________     _________________

(parašas)                                                        (vardas ir pavardė)                                                         (data)


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Seniūnaičio rinkimų balsavimo raštu lapo forma)

 

 

Parašus renka ______________________________, gyvenantis ________________________________________, ________________, ____________.

(vardas ir pavardė)                                                                         (gyv. vietos adresas)                                            (parašas)                      (data)

 

Asmuo, vykdantis seniūnaičių rinkimų gyventojų balsavimą raštu, atsakingas už surinktų duomenų teisingumą; visus gyventojų seniūnaičių rinkimų balsavimo raštu lapus įsipareigoja pristatyti Šilutės rajono savivaldybės administracijai

 

SENIŪNAIČIO RINKIMų BALSAVIMO RAŠTU lAPAS

 

Aš, nuolatinis Šilutės rajono savivaldybės gyventojas, ________________________ seniūnaitijoje balsuoju už _________________________________.

(kandidato vardas ir pavardė)

Eil.

Nr.

Gyventojo vardas ir pavardė

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris

Gimimo

data

Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris)

Vadovaudamasis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami seniūnaičių rinkimų organizavimo reikmėms (parašas)

Parašas

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Seniūnaitijai priklausanti teritorija

Adresai

 


Šilutės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnalo forma)

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

__________________________SENIŪNIJOS

SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Seniūnaičio pažymėjimo Nr.

Pažymėjimo išdavimo data

Parašas

Pažymėjimo grąžinimo data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią