Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A1-713 2019-07-12
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. A1-713

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

ĮSTATAI

 

i skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilutės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurių pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

 

ii skyrius

Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 

5. Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas: keleivių, bagažo ir siuntų vežimas autobusais miesto, priemiesčio, tolimojo, tarptautiniais užsakomaisiais maršrutais.

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

iii skyrius

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 763 904,95 (septyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai ir 95 centai) euro.

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 526 831 (penkis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 1,45 (vienas euras ir keturiasdešimt penki centai) euro.

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

iv skyrius

Bendrovės valdymas

 

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;

12.4. vienasmenis valdymo organas – vadovas, kurio pareigų pavadinimas yra direktorius.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

14. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.

15. Su Bendrovės vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

16. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

17. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Sprendimą dėl Bendrovės vadovo atšaukimo ir darbo sutarties nutraukimo priima Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.

 

vi skyrius

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 

18. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

19. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

20. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

vii skyrius

Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo

akcininkams tvarka

 

22. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

23. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

24. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

viii skyrius

Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir

veiklos nutraukimas

 

25. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

26. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

ix skyrius

Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 

27. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. liepos ___ d.

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ direktorius

 

 

 

Artūras Stonkus

 

 

2019-07-

 

Į pradžią