Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A1-717 2019-07-12
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. A1-717

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILUTĖS VANDENYS“

ĮSTATAI

 

i skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilutės vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurių pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

 

ii skyrius

Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 

5. Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti gyventojų, įmonių ir organizacijų poreikį, tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas bei teikiant kitas paslaugas, siekti pajamų ir pelno gavimo, akcininko turtinių interesų tenkinimo.

6. Bendrovės veiklos objektas – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.

7. Bendrovė gali vykdyti ir kitą šiuose įstatuose nenurodytą veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Licencijuojamą veiklą Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

 

iii skyrius

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 561 171,04 Eur (keturi milijonai penki šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras 04 ct). Akcijų priedai – 2,04 Eur (du eurai 04 ct).

9. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 157 499 (vieną šimtą penkiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt devynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų.

10. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).

11. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

12. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

13. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

iv skyrius

Bendrovės valdymas

 

14. Bendrovės organai:

14.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

14.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;

14.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;

14.4. vienasmenis valdymo organas – vadovas, kurio pareigų pavadinimas yra direktorius.

15. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu visų Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

16. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.

17. Su Bendrovės vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

18. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

19. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Sprendimą dėl Bendrovės vadovo atšaukimo ir darbo sutarties nutraukimo priima Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti institucija.

 

vi skyrius

Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 

20. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

21. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

22. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

23. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

 

vii skyrius

Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo

akcininkams tvarka

 

24. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

25. Akcininkas turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

26. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

 

viii skyrius

Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir

veiklos nutraukimas

 

27. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

28. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

ix skyrius

Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 

29. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

 

Šie įstatai pasirašyti 2019 m. liepos ___ d.

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ direktorius

 

 

Alfredas Markvaldas

 

2019-07-

 

Į pradžią