Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-134 2019-09-26
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

Aprašas: h

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-134

Šilutė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,  12 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019-07-24 raštą Nr. SD-19-669, Šilutės rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą.

2. Perimtą turtą perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių, o tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti Savivaldybės vardu sprendime nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

                                 

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis

 

 

 

 

 

 

                                               

Parengė                                                                                                          

 

 

Daiva Thumat

2019-07-30

 

Į pradžią