Šilutės r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T1-959 2009-04-30
Padalinys: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

                     

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 30 d. Nr. T1-959

Šilutė

                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2000, Nr. 91-2832, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi (Žin., 1991, Nr. 20-517, 2004, Nr. 115-4274, 2008, Nr. 45-1680), Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo (Žin., 1990, Nr. 17-439; 2008, Nr. 45-1679) 8 straipsniu, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės herbų naudojimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti sprendimo 1 punktu patvirtintų taisyklių įgyvendinimą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2001-02-22 sprendimą Nr. 125 „Dėl Šilutės rajono vėliavos ir herbo tvirtinimo ir naudojimo nuostatų“.

4. Sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės tinklaraštyje.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Virgilijus Pozingis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Romualdas Eglinskas

2009-03-12

Dokumento redakcijos
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA - PRIEDAS - T1-959 - 2009-04-30
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (TAISYKLĖS)
Dokumento priedai:
T1-959 - DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS HERBŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (TAISYKLĖS)
Į pradžią