Skuodo r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T9-45 2019-04-12
Padalinys: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO "ATRADIMAI SU BIBLIOTEKA" FINANSAVIMO

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „ATRADIMAI SU BIBLIOTEKA“ FINANSAVIMO

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. T9-45

Skuodas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Gaires pareiškėjams ir paramos gavėjams, patvirtintas Jungtinio stebėsenos komiteto 2017 m. lapkričio 17 d., Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Atradimai su biblioteka“ rengimui.

2. Finansuoti projekto „Atradimai su biblioteka“ 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, taip pat išlaidas, kurių nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Petras Pušinskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintas Andriekus

2019-04-12

Į pradžią