Skuodo r. savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T9-137 2019-08-29
Padalinys: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T9-137

Skuodas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019 m. liepos 23 d. raštą Nr. SD-19-655 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį bei nematerialųjį turtą (pridedama)

2. Naudoti  sprendimo 1 punkte nurodytą turtą tik Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklai vykdyti, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.

3. Perduoti  sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą.

4. Įpareigoti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Petras Pušinskas

______________

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramutė Perminienė

2019-08-29

Dokumento priedai:
T9-137 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (PRIEDAS)
Į pradžią