Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-301 2015-12-16
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d.  Nr. 1-301

Tauragė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4, 5 dalimis, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2015 m. gegužės 28 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-133 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo‘‘, 188, 189, 191, 192 punktais, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į: 2015 m. spalio 29 d. Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pranešimą Nr. 2-959, 2015 m. spalio 29 d. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo pranešimą Nr. 2-962, 2015 m. lapkričio 2 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono filialo pranešimą Nr. 2-971, 2015 m. spalio 29 d. Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė’’ pranešimą Nr. 2-960, 2015 m. spalio 29 d. Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijos pranešimą Nr. 2-963, į 2015 m. spalio 29 d. Tauragės ratukų sąjungos pranešimą Nr. 2-961, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją:

Nerijus Bardzilauskas – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas;

2018 m. balandžio 25 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-183 redakcija

 

Rita Grigalienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė;

Jolanta Katauskienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė;

Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

2017 m. vasario 1 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-18 redakcija

 

Algė Norvaišaitė – Tauragės ratukų sąjungos narė;

Kęstutis Petkus – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas;

            Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Jolanta Skrodenienė – Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;

2019 m. birželio 5 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-201 redakcija

 

Irmina Ambrozevičienė – Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacijos pirmininkė;

2017 m. vasario 1 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-18 redakcija

 

Silvija Žukauskienė – Tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrijos ,,Prasmė’’ pirmininkė;

Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialo pirmininkė.

2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Sigitas Mičiulis          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė                             

 

Jolanta Katauskienė

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 446) 61 873, el. p. jolanta.katauskiene@taurage.lt

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Tauragės rajono savivaldybės tarybos                                                                                            2015 m. gruodžio  16 d sprendimu Nr.1-301

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija (toliau – NRK) yra iš Tauragės rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, ir iš Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atstovų sudarytas visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Nacionaline neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa.

2. NRK sudaroma ir jos nuostatai tvirtinami (keičiami) Savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Šie NRK nuostatai nustato komisijos uždavinius ir funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

4. NRK nėra juridinis asmuo.

5. NRK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais NRK nuostatais.

6. NRK sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.

7. NRK nariams už darbą nemokama.

 

II SKYRIUS

 TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. NRK uždavinys – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir padėti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir kitoms atsakingoms institucijoms įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.

9. NRK, vykdydama nustatytuosius uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės komitetams ir (ar) komisijoms pasiūlymus dėl neįgaliųjų reikmes atitinkančios neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimo;

9.2. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programai bei kitoms neįgaliųjų socialinės integracijos programoms ir socialinės   reabilitacijos   paslaugų   neįgaliesiems   bendruomenėje   projektams   finansuoti   skirtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų paskirstymo ir panaudojimo optimizavimo neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;

9.3. siekia, kad neįgalieji aktyviai dalyvautų sprendžiant visus su jų gyvenimu ir veikla susijusius klausimus, rūpinasi neįgaliųjų integravimusi į visuomenę bei neįgaliųjų visuomeninių organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, stiprinimu ir bendradarbiavimu;

9.4. teikia Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją bei neįgaliųjų visuomeninius santykius, projektų bei dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos bei kitas su neįgaliųjų teisėtų interesų užtikrinimu susijusias programas ir (ar) kitus dokumentus;

9.5. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose, įstaigose bei neįgaliųjų asociacijose, kitą informaciją, susijusią su neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimu (užimtumu, socialinių paslaugų poreikio tenkinimu, būsto ir aplinkos pritaikymu ir pan.), inicijuoja neįgaliųjų poreikių tenkinimo bei jų gyvenimo kokybės gerinimo tyrimus ir analizę, supažindina su jais visuomenę;

9.6. dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, kuriuose pristatomos ir aptariamos numatomos prioritetinės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimo veiklos (paslaugos) bei kiti aktualūs projektų finansavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimai ir teikia rekomendacijas;

9.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracija ir jos struktūriniais padaliniais, kitomis Savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas, siekia mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir aktyvinti bendruomenes ir NVO teikti neįgaliesiems bendruomenėje socialines paslaugas, kurios skatintų užimtumą, plėtotų dalyvavimą kultūros ir sporto veiklose ir užtikrintų neįgaliųjų gyvenimą bendruomenėje;

9.8. informuoja visuomenę apie NRK veiklą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;

9.9. bendradarbiauja su užsienio partneriais bei tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis, sprendžiant neįgaliųjų socialinės integracijos problemas;

9.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS TEISĖS

 

10. NRK, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

10.1. dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų norminių aktų ir programų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, projektus;

10.2. gauti iš Savivaldybės institucijų, įstaigų ir neįgaliųjų asociacijų informaciją, kurios reikia NRK funkcijoms atlikti;

10.3. kviestis į savo posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės   tarnautojus   ir   darbuotojus,   dirbančius pagal darbo sutartį, įstaigų, NVO atstovus, nepriklausomus specialistus (ekspertus), neįeinančius į NRK sudėtį, kai nagrinėjamos neįgaliųjų socialinės integracijos problemos;

10.4. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir (ar) komisijų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose (pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir pan.), kuriuose sprendžiami aktualūs neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai;

10.5. siūlyti Savivaldybės tarybai ir (ar) administracijai sudaryti darbo grupes, kurios svarstytų vietos bendruomenės stiprinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus, siekiant tobulinti socialinės paramos bei socialinių paslaugų sistemą, būsto ir aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia, suformuoti vieningą kompleksinę pagalbą neįgaliesiems, didinti neįgaliųjų užimtumą, galimybes gyventi bendruomenėje ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

IV SKYRIUS

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS

SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. NRK sudaro11 narių.

12. Iki penkių NRK narių Savivaldybės institucijų atstovų, kiti nariai Tauragės rajono neįgaliųjų organizacijų, veikiančių neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, atstovai.

13. Tauragės rajono neįgaliųjų organizacijos ir Savivaldybės institucijos į NRK savo atstovus deleguoja pateikdamos pranešimus apie savo atstovų delegavimą į NRK.

14. NRK sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.

15. NRK pirmininką ir pirmininko pavaduotoją išsirenka NRK nariai per pirmąjį posėdį.

16. NRK pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, NRK pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas neįgaliųjų organizacijų atstovas ir atvirkščiai.

17. NRK nario įgaliojimai pasibaigia, jeigu:

17.1. jis atšaukiamas jį delegavusios Savivaldybės institucijos ir (ar) neįgaliųjų asociacijos

iniciatyva;

17.2. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia NRK kadencija;

17.3. pasibaigia jo darbo (tarnybos) santykiai Savivaldybės institucijoje ir (ar) įstaigoje ar narystė neįgaliųjų organizacijoje.

18. NRK darbą organizuoja, posėdžiams pirmininkauja, už NRK veiklą atsako ir jai atstovauja NRK pirmininkas, jo nesant – NRK pirmininko pavaduotojas.

19. NRK pirmininkas:

19.1. pirmininkauja NRK posėdžiams.

19.2. pasirašo NRK posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su NRK veikla;

19.3. prireikus duoda pavedimus kitiems NRK nariams;

19.4. vykdo kitas su NRK susijusias funkcijas.

20. Pagrindinė NRK darbo forma – posėdžiai. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja

NRK pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

21. NRK posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

22. NRK posėdžiai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė NRK narių.

23. NRK posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuotų Savivaldybės institucijų, įstaigų ir neįgaliųjų asociacijų, neturinčių atstovų NRK, atstovai, ekspertai, pakviesti NRK pirmininko.

24. NRK sprendimus priima paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas NRK pirmininko (jo nesant – NRK pirmininko pavaduotojo) balsas. Jeigu NRK narys ar grupė narių nesutinka su sprendimu, jo ar grupės atskira nuomonė pačiam ar grupei pageidaujant įrašoma protokole.

25. NRK sprendimai posėdyje įforminami protokolais. Protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

26. NRK sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

27. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, išskyrus skubius atvejus – per protingą terminą, iki NRK posėdžio jos nariai informuojami apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.

28. NRK nariai posėdyje gali siūlyti svarstytinus klausimus. Medžiagą siūlomais svarstyti klausimais NRK nariai pateikia pirmininkui.

29. Visi klausimai posėdžio metu aptariami posėdžio darbotvarkėje nustatyta tvarka, jei

NRK nariai bendru sutarimu posėdžio pradžioje nenusprendžia kitaip.

30. NRK posėdžiai yra vieši.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. NRK posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiuose NRK nuostatuose, sprendžia NRK pirmininkas (jo nesant – pirmininko pavaduotojas).

32. NRK veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai)  saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

                       
Į pradžią