Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-74 2016-03-31
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d.  Nr. 1-74

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi,   16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“,  8, 107, 255 ir 259 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

           1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

   2. Paskelbti šį sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje, sutrumpintą ataskaitos variantą – vietinėse informavimo priemonėse.

   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Sigitas Mičiulis          

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-74 - Ataskaita (PRIEDAS)
Į pradžią