Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-107 2016-04-27
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2016 METAMS 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2016 METAMS

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 1-107

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.552 straipsniu, Tauragės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifus 2016 metams:

1.1. 1,5 procento žemės vertės – Tauragės rajono žemės nuomininkams;

1.2. 4 procentai žemės vertės – nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams (plotams).

2. Sumažinti 30 proc. žemės nuomos mokestį už žemės ūkio paskirties žemę, jei nuomininko įsiskolinimas iš ankstesnių metų neviršija 2 Eur.

3. Nustatyti 2016 metams valstybinės žemės nuomos mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams, nepilnamečiams vaikams, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų:

3.1. Tauragės ir Skaudvilės miestuose – 0,15 ha;

3.2. kaimo vietovėje – 3,0 ha.

4. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio:

4.1. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečius, nuomojančius vieną namų valdos žemės sklypą Tauragės rajone;

4.2. bažnyčių ir šventorių užimtų žemių bei sklypų, priskirtų tradicinėms religinėms bendrijoms sugrąžintiems pastatams ir statiniams (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei-komercinei veiklai) naudotojus, išskyrus naudotojus, šią žemę naudojančius žemės ūkio veiklai;

4.3. biudžetines įstaigas, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;

4.4. valstybės ir savivaldybės viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas;

4.5. regioninių parkų, kraštovaizdžio ir zoologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės naudotojus, išskyrus žemės ūkio naudmenų, taip pat pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimtos žemės  naudotojus bei bendruomenes, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą;

4.6. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemės naudotojus;

4.7. miesto, gyvenviečių ir kaimo nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės naudotojus;

4.8. mokymo ir mokslo reikmėms skirtos žemės naudotojus;

4.9. mokslo ir studijų institucijas, nurodytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;

4.10. labdaros organizacijas ir fondus, įsteigtus Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

4.11. mokėtojus, kurių apskaičiuota žemės nuomos mokesčio suma ne didesnė kaip 2 Eur.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 4.2–4.10 papunkčiuose nurodyti žemės naudotojai, naudojantys žemę ūkinei-komercinei veiklai, moka valstybinės žemės nuomos mokestį, apskaičiuotą taikant šiuo sprendimu nustatytus tarifus.

6. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Sigitas Mičiulis

______________

 

 

 

Į pradžią