Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-335 2016-12-07
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 7 d.  Nr. 1-335

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1, 4 dalimis, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1123 „Dėl Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į VĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. spalio 17  d. raštą Nr. SG-587, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 2016 m. spalio 18 d. raštą Nr. 02-53, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją:

1.1. Ligita Rimkuvienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

1.2. Andrius Kačergius – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro gydytojas psichiatras (komisijos narys);

            1.3. Lina Malinauskienė – Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro socialinė darbuotoja (komisijos narė);

           1.4. Edita Pocienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);

                2018 m. rugsėjo 5 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-276 redakcija

2019 m. lapkričio 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-390 redakcija

 

           1.5. Violeta Žūtautienė – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės skyriaus pirmininkė (komisijos narė).

            2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                               Sigitas Mičiulis          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PATVIRTINTA
        Tauragės rajono savivaldybės tarybos
        2016 m. gruodžio 7  d. sprendimu Nr. 1-335

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijOS nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius ir funkcijas, Komisijos teises, Komisijos sudėtį ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Komisijos uždaviniai: peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

4. Komisijos funkcijos:

4.1. savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;

4.2. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka;

5.2. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamų sričių specialistus Komisijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisija sudaroma iš šių atstovų:

6.1. savivaldybės globos ir rūpybos institucijos darbuotojo;

6.2. gydytojo psichiatro, kuris turi licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir ja verčiasi;

6.3. žmogaus teisių apsaugos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos atstovo;

6.4. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčio asmens;

6.5. socialinio darbuotojo.

7. Komisijos pirmininką iš Komisijos narių skiria savivaldybės taryba. Jeigu Komisija sudaroma kelioms savivaldybėms, sprendimą turi patvirtinti kiekvienos iš savivaldybių, kuriose veiks Komisija, taryba.

8. Komisijos pirmininkas:

8.1. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

8.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiams.

9. Komisijos sekretorių funkcijas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybių administracijų direktorių) paskirti savivaldybės administracijos (savivaldybių administracijų) struktūrinių padalinių darbuotojai (toliau – sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo). Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir patalpas Komisijai suteikia savivaldybės administracija. Kai viena Komisija sudaryta kelioms savivaldybėms, Komisijos darbo techninio aptarnavimo ir patalpų suteikimo jai tvarka nustatoma atitinkamų savivaldybių tarybų bendru sprendimu.

10. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja 3 Komisijos nariai.

11. Savivaldybės administracija užtikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (toliau – Registras) duomenų apie toje savivaldybėje gyvenančius asmenis, kurie įsiteisėjusiais teismo sprendimais pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, reikalingų Komisijai nustatytoms funkcijoms atlikti, pateikimą Komisijai.

12. Jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo, tai yra Komisijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 469 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka teismas nepraneša apie pareiškimo priėmimą, Komisija inicijuoja asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės peržiūrėjimą. Komisija pirmiausia inicijuoja būklės peržiūrėjimą tų asmenų, dėl kurių teismo sprendimai pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėję anksčiausiai.

13. Esant Nuostatų 12 punkte nurodytoms aplinkybėms, Komisijos pirmininkas:

13.1. kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir (ar) psichikos sveikatos centrą, prie kurių prisirašęs asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, prašydamas pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos asmens sveikatos būklės aprašymą (medicinos dokumentų išrašą), kuriame turi būti nurodyti ir asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, sveikatos būklės pokyčiai per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos;

13.2. kreipiasi į savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, teismo sprendimu pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, socialinių paslaugų įstaigą, prašydamas pateikti informaciją apie šio asmens:

13.2.1. kasdienio funkcionavimo pakitimus, įvykusius per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje, įsiteisėjimo dienos;

13.2.2. gebėjimą savarankiškai ar naudojantis pagalba priimti kasdienius sprendimus konkrečiose srityse.

14. Komisijos posėdį organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų Nuostatų 13 punkte nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo. Apie Komisijos posėdį sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo Komisijos narius informuoja registruotu paštu ir (ar) elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio. Komisijos nariams su pranešimu apie Komisijos posėdį pateikiami ir Nuostatų 13 punkte nurodyti dokumentai ir informacija.

15. Apie Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komisijos posėdžio registruotu paštu informuoja asmenį, teismo sprendimu pripažintą neveiksniu tam tikroje srityje, jo globėją, prireikus ir kitas įstaigas ar institucijas (asmenis), kurių dalyvavimo reikėtų Komisijos sprendimui priimti.

16. Sprendimas Komisijos posėdyje priimamas Komisijai vertinant asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, būklės pakitimus per metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir išklausius asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonę, išskyrus tuos atvejus, kai Komisija padaro išvadą, kad asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, nuomonės apie jo būklę neįmanoma išklausyti.

17. Komisija priima sprendimą:

17.1. kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo;

17.2. nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

18. Jeigu 2 iš Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių nusprendžia, kad tikslinga kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo, laikoma, kad priimtas Komisijos sprendimas kreiptis į teismą.

19. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas). Protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretoriaus funkcijas atliekantis asmuo. Protokolo kopijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo privalo būti išsiųstos asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, kurio būklės pakitimai Komisijos posėdyje buvo svarstomi, ir jo globėjui.

20. Komisija per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo kreipiasi į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Komisija informaciją apie Komisijos posėdį ir Komisijos priimtus sprendimus asmeniui, teismo sprendimu pripažintam neveiksniu tam tikroje srityje, ir jo globėjui siunčia Registre nurodytais arba kitais asmens, teismo sprendimu pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, ar jo globėjo nurodytais adresais.

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Į pradžią