Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-365 2016-12-21
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m.  gruodžio 21 d. Nr. 1-365

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į darbo grupės, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės mero 2015 m. gegužės 4 d. potvarkiu Nr. 4-35 „Dėl nuolatinės darbo grupės sudarymo teikti siūlymus dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 2016 m. spalio 28 d. protokolą Nr. 22-370, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2015 m. gegužės  28 d. sprendimą Nr. 1-133 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento patvirtinimo“.

2.2.    2016 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1-27 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-133 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinimo“ pakeitimo“.

2.3.    2016 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 1-101 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, visą sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Sigitas Mičiulis           

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATVIRTINTA

      Tauragės rajono savivaldybės tarybos

 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

TURINYS:

I.          Bendrosios  nuostatos.....................................................................................................1

II.        Taryba..............................................................................................................................2

III.       Pirmasis tarybos posėdis ............................................................................................... 2-4

IV.       Kiti tarybos posėdžiai.....................................................................................................4-9

V.        Tarybos kompetencija.................................................................................................... 9-12

VI.       Meras, mero pavaduotojas.............................................................................................12-16

VII.      Tarybos nariai............................................................................................................... 16-20

VIII.    Tarybos komitetai..........................................................................................................20-23

IX.       Tarybos narių frakcijos .................................................................................................23

X.        Tarybos komisijos..........................................................................................................24-25

XI.       Tarybos darbo planavimas.............................................................................................25

XII.      Tarybos posėdžiui pateikiamų svarstyti klausimų rengimas........................................26-27

XIII.     Biudžeto svarstymas...................................................................................................  27

XIV.     Tarybos posėdyje priimtų dokumentų įforminimas ir paskelbimas  ...........................28

XV.      Tarybos sprendimų įgyvendinimas ir kontrolė.............................................................28-29

XVI.     Tarybos narių paklausimai............................................................................................29

XVII.   Gyventojų priėmimo organizavimas, jų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas 29-30

XVIII. Ataskaitų pateikimas tarybai......................................................................................... 30

XIX.    Tarybos, jos institucijų ir tarybos narių atsiskaitymas gyventojams.............................30-31

XX.     Vietos gyventojų apklausa.............................................................................................31-32

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato:

1.1.  savivaldybės tarybos (toliau – tarybos), savivaldybės vadovo – mero (toliau – mero), savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – mero pavaduotojo, savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetų) ir savivaldybės komisijų (toliau – komisijų), frakcijų bei atskirų tarybos narių veiklos tvarką ir formas;

1.2.  mero ir tarybos atlikto darbo ataskaitos pateikimo savivaldybės bendruomenei tvarką;

1.3.  informacijos gyventojams pateikimo tvarką;

1.4.  kalbėjimo tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims tvarką;

1.5.  tarybos sprendimų projektų pateikimo tvarką;

1.6.  komitetų darbo tvarką;

1.7.    visuomenės atstovų, ekspertų ir savivaldybės darbuotojų dalyvavimo komitetų posėdžiuose tvarką;

1.8.  nuolatinių ir laikinų komisijų sudarymo tvarką;

1.9.  tarybai atskaitingų institucijų ataskaitų tarybai pateikimo tvarką;

1.10.  mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovų ir valstybės tarnautojų atsakymų į tarybos narių paklausimus tvarką;

1.11. tarybos narių pareigas ir teises;

1.12.  tarybos narių faktiškai sugaišto laiko, vykdant tarybos nario pareigas, trukmės apskaičiavimo tvarką;

1.13. savivaldybės biudžeto svarstymo, tvirtinimo, tikslinimo tvarką;

1.14. vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau- Konstitucijos), Europos vietos savivaldos chartijos,  Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (toliau- Vietos savivaldos įstatymo) ir kitų įstatymų nuostatomis.

3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja visų posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Tarybos patvirtinto reglamento nuostatos galioja ir naujai išrinktai tarybai.

4. Visa tarybos, jos suformuotų institucijų ir atskirų tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis reglamento nuostatų.

 

II. TARYBA

 

5. Taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas ir įgyvendinanti savivaldos teisę teritorijos administraciniame vienete – Tauragės rajono savivaldybėje. Taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų  25 savivaldybės bendruomenės atstovų.

6. Tarybos veiklos tvarką ir formas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir tarybos veiklos reglamentas.

7. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir  savivaldybės bendruomenės  atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia  Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia tarybos komitetai (toliau – komitetai) ir komisijos savo  posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir  kontroliuoja jų įgyvendinimą;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

8. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus tarybos veiklos reglamento XIX skyriuje nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą tarybos vardu pateikia meras.

9.  Taryba savo kadencijos laikotarpiui funkcijoms įgyvendinti sprendimais patvirtina:

9.1. mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo rezultatus;

9.2.  sudarytus komitetus ir nustato kiekvieno komiteto kompetenciją, veiklos planus;

9.3. sudarytas nuolatines komisijas ir atskiriems klausimams nagrinėti sudarytas tyrimo, kontrolės, parengiamąsias, redakcijos laikinąsias komisijas.

10. Pagrindinė tarybos narių veiklos forma yra tarybos posėdis. Tarybos veikla tarp tarybos posėdžių tęsiama komitetuose ir komisijose, taip pat tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

11. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

 

III. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

 

12.  Pirmąjį išrinktos naujos tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo) 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Šiam posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys.

13.  Apie pirmojo tarybos posėdžio sušaukimo vietą ir laiką savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

14.  Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šiame skyriuje nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja meras arba jeigu jo nėra,-  vyriausias pagal amžių tarybos narys.

15.  Patalpas posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso ir įrašymo aparatūra, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui). Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui.

16.  Posėdžio metu salėje išrinktos naujos tarybos nariai turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

17. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, pirmininkauja šio reglamento 12 ir 14  punktuose nustatyti asmenys. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys. Posėdį protokoluoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

18. Posėdžio pirmininkas paskelbia, kiek išrinktų naujos tarybos narių užsiregistravo dalyvauti posėdyje. Posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas paskelbia kitą posėdžio datą. Kitas posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines  dienas.

19. Pirmininkaujant pirmojo posėdžio pirmininkui, tarybos nariai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo ir šio reglamento  VII  skyriuje nustatyta tvarka. Po tarybos nario priesaikos pirmojo posėdžio pirmininkas tarybos nariui įteikia tarybos nario pažymėjimą. Meras prisiekia paskutinis, po priesaikos tęsia pirmininkavimą.

20.  Pirmajame išrinktos naujos  tarybos posėdyje po tarybos narių priesaikos svarstomi trys klausimai:

20.1. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio tarybos nario siūlymu pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus  pareigas arba mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai.

20.2. posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl  tarybos  narių vienijimosi į  frakcijas, dėl tarybos  daugumos ir tarybos opozicijos sudarymo.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

20.3. gali būti skiriamas mero pavaduotojas  ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė.

21. Mero pavaduotojo ir savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras teikia meras.

22. Išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus laimėjusi partija ar koalicija gali deleguoti savo atstovą. Balsų skaičiavimo komisijos nariai išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.

23. Posėdžio pirmininkas supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo rinkimų procedūra ir pateikia tarybai tvirtinti savivaldybės administracijos parengtą slapto balsavimo biuletenio pavyzdį.

24. Tarybos patvirtinto pavyzdžio slapto balsavimo biuletenius balsų skaičiavimo komisija antspauduoja savivaldybės rinkimų komisijos arba tarybos antspaudu.

25. Mero pavaduotojo  rinkimo procedūra:

25.1. posėdžio pirmininkas sutikusiam balotiruotis kandidatui suteikia žodį savo veiklos programai pristatyti ( iki 15 minučių) ir atsakyti į tarybos narių klausimus ( iki 20 minučių);

25.2. vėliau posėdžio pirmininkas skelbia diskusiją dėl pasiūlyto kandidato ir jo pristatytos programos. Diskusijoje turi teisę kalbėti (iki 3 minučių) visi tarybos nariai. Tarybos nariai, kalbantys partijos, frakcijos ar koalicijos vardu ir apie tai prieš pasisakymą informavę tarybą, gali pasisakyti iki 5 minučių;

25.3. pasibaigus diskusijai, posėdžio pirmininkas suteikia kandidatui baigiamąjį žodį (iki 5 minučių), kurio metu kandidatas gali atsisakyti balotiruotis rinkimuose į mero pavaduotojo pareigas;

25.4.  kandidato vardas ir pavardė įrašomi į slapto balsavimo biuletenius;

25.5. už balsavimo organizavimą yra atsakinga tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Antspauduotus balsavimo biuletenius balsų skaičiavimo komisija išdalija tarybos nariams, kurie pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo sąraše;

25.6  kiekvienas tarybos narys balsavimo biuletenyje pažymi kaip jis balsuoja.

25.7. užpildyti balsavimo biuleteniai sumetami į balsadėžę. Pasibaigus balsavimui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės, suskaičiuoja balsus, atiduotus už kandidatą, surašo komisijos  balsų skaičiavimo protokolą. 

25.8.negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti, neantspauduoti biuleteniai, kitaip sugadinti biuleteniai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas komisijos balsų skaičiavimo protokolą perskaito tarybai; 

25.9. kai siūlomas kandidatas balsavimo metu surenka daugiau kaip pusę tarybos narių balsų, jis laikomas išrinktas mero pavaduotoju ir posėdžio pirmininkas teikia tarybai tvirtinti mero pavaduotojo rinkimų rezultatus;

25.10. taryba balsavimu priima sprendimą dėl mero pavaduotojo rinkimų rezultatų patvirtinimo, kurį pasirašo meras, ir mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda.

26. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą nebalsuoja tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą gali siūlyti dar vieną kartą.

27. Jeigu ir antrą kartą pasiūlytai kandidatūrai taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą.

28. Pagal tokią pat tvarką skiriamas ir etatinis mero pavaduotojas ir visuomeniniais pagrindais dirbsiantis mero pavaduotojas.

29. Jeigu taryba nusprendžia, kad mero pavaduotojas dirbs visuomeniniais pagrindais, jis neturi atsisakyti savo tiesioginio darbo, o už sugaištą laiką vykdant tarybos nario pareigas jam mokama šio reglamento nustatyta tvarka. Visuomeniniais pagrindais dirbantis mero pavaduotojas pavaduodamas merą, gauna tokio pat dydžio atlyginimą kaip meras.

30. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktorius skiriamas tokia pačia tvarka kaip ir mero pavaduotojas.

31. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, jam pirmininkauja vyriausias pagal amžių tarybos narys.

32. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau nei 120 kalendorinių dienų negali eiti savo pareigų, taryba paskiria mero pareigas laikinai eiti tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktam tarybos nariui.

33. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirtas mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją  sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

 

IV. KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

 

34.  Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų  projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra  pateikti sprendimų projektai.   Pateikti sprendimų projektai yra  registruojami šio reglamento  XII skyriuje nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės   interneto svetainėje.

35. Kitus tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.

36. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (komandiruotėje, atostogų metu, ligos atveju) – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Jeigu meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo tarybos paskirtas tarybos narys. Jis laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. 

37. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis mero pareigas tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Jie rašo merui, jo nesant - mero pavaduotojui, pareiškimą, nurodydami tarybos posėdžio sušaukimo motyvus bei pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, išsirenka iš savo tarpo tarybos narį, kuris atstovaus posėdžio organizatorius. Pareiškimą  pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą. 

38. Meras, mero pavaduotojas arba išrinktas atstovas (toliau – posėdžio organizatorius) per mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus organizuoja, kad visiems tarybos nariams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje (toliau - Vyriausybės atstovui apskrityje) būtų pateikta informacija apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei posėdžio pradžios valanda), tarybos posėdžio vietą bei svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais.

39. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai tarybos posėdžio medžiagą elektroniniu paštu išsiunčia tarybos nariams bei Vyriausybės atstovui apskrityje ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki pirmojo prieš tarybą šaukiamo komiteto posėdžio dienos, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio pradžios.

40. Tarybos nariams apie posėdžio laiką papildomai pranešama SMS trumpąja žinute arba el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio pradžios.

41. Apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (komandiruotėje, atostogų metu, ligos atveju), – mero pavaduotojas,  o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3  išrinktų  tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau   kaip prieš  3 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu arba SMS žinute praneša visiems  tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai  svarstomi  klausimai  yra  susiję  su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos  rezultatai ar  klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto  (pateiktų) klausimo (klausimų). Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas,  o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio pradžios būtų informuoti:

41.1. savivaldybės gyventojai apie tarybos posėdžio laiką bei jame numatomus svarstyti ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais – savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, apie tarybos posėdžio laiką bei numatomus svarstyti klausimus – ir per vietines visuomenės informavimo priemones;

41.2.  gyventojai ir seniūnaičiai, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovai, kai svarstomi vietos gyventojų apklausos  rezultatai ar  klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) –  per savivaldybės interneto svetainę www.taurage.lt. Atitinkamos seniūnijos seniūnas papildomai informuoja seniūnaitį ir iniciatyvinės grupės atstovą asmeniškai arba praneša SMS trumpąja žinute.

42. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių (toliau – yra tarybos posėdžio kvorumas).

43. Jeigu tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis raštu, el. paštu ar SMS žinute praneša tarybos sekretoriui, nurodydamas priežastį.

44. Tarybos posėdžiuose dalyvauja administracijos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), su svarstomu klausimu susijusių administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys.

45. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiesiems asmenims. Jeigu tarybos  posėdyje  svarstomas klausimas yra susijęs su  kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis,  jiems  leidžiama  užduoti klausimus  pranešėjams  ir kalbėti reglamento 57 ir 59 punktuose nustatyta tvarka. Posėdžio metu daromas posėdžio garso ir vaizdo įrašas, taip pat posėdis transliuojamas tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai nedaromi.

Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose, ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

451. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šio įstatymo nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame savivaldybės tarybos posėdyje sprendimai, dėl kurių Vietos savivaldos įstatymas nustato slaptą balsavimą, nepriimami.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

46. Taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, nagrinėti uždarame posėdyje.

47. Tarybos posėdžio pirmininkas:

47.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, jei reikia – pertrauką;

47.2. tikrina, ar tarybos posėdyje yra kvorumas;

47.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;

47.4. suteikia žodį tarybos nariams, administracijos direktoriui, Vyriausybės atstovui  apskrityje, kviestiesiems ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

47.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

47.6. jeigu klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

47.7. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

47.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja pasiūlymus balsavimui, vadovaudamasis šiuo reglamentu, nustato balsavimo tvarką ir pagal elektroninio balsavimo ar balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

47.9. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, prireikus perduoda juos svarstyti Etikos komisijai;

47.10. pasiūlo tarybos nariams balsuoti dėl pašalinimo iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

48. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

Protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

49. Jeigu posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, posėdžio pirmininkas skelbia posėdį pradėtą.

50. Posėdžio pirmininkui paskelbus posėdžio pradžią, pirmininkas kviečia tarybos narius registruotis elektroniniam balsavimui arba iš 3 tarybos narių išrenkama balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka pirmininką. Jei tarybos posėdyje svarstomas klausimas tiesiogiai susijęs su kuriuo nors balsų skaičiavimo komisijos nariu, šis narys prieš pradedant svarstyti klausimą turi būti pakeistas kitu. Komisija keičiasi kas 5 tarybos posėdžiai.

51. Posėdžio pirmininkas pateikia tarybos nariams svarstyti preliminarią tarybos posėdžio darbotvarkę.

52. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

Protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

521. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais, negu nustatyta šio reglamento 41 ir 206.4 papunkčiuose, terminais, o apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu šio reglamento 41 ir 206 punktuose nustatyta, terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

53. Darbotvarkė patvirtinama elektroniniu balsavimu arba rankos pakėlimu (atviru balsavimu), jeigu už ją balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.

54. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 5 minučių, atskirais atvejais taryba gali pristatymo laiką pratęsti) tarybos narys, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba atitinkamo skyriaus vedėjas (jo pavedimu klausimą gali pristatyti  projekto rengėjas arba skyriaus darbuotojas).

55. Posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios ir posėdžiai organizuoti taip, kad tarybos posėdis nesitęstų ilgiau kaip 6 valandas;

56. Vėliau pranešėjas arba klausimo rengėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys svarstomu klausimu gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 klausimus.

57. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu galima pasisakyti iki 3 minučių. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos bei koalicijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) jos įgaliotas atstovas. Prieš pradėdamas pasisakyti, frakcijos arba koalicijos įgaliotas atstovas privalo informuoti tarybą apie jam suteiktus įgaliojimus pasisakyti frakcijos ar koalicijos vardu. Svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Posėdžio pirmininkas svarstomu klausimu (iki 3 minučių) gali leisti papildomai pasisakyti, jei taryba neprieštarauja, jau kalbėjusiam tarybos nariui bei kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.

58. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas (toliau – įgaliotas asmuo). Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas asmuo sprendimo projektus gali vertinti tik dėl jų atitikimo įstatymams ir kitiems teisės aktams.

59. Posėdyje gali dalyvauti visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, politinių partijų atstovai, gyventojai, prieš posėdį užsiregistravę pas tarybos posėdžio sekretorių. Norintys pasisakyti asmenys užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio darbotvarkės klausimo pageidauja kalbėti. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti pasisakyti kviestiesiems asmenims ir savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių institucijų padalinių vadovams. Kviestiesiems bei kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims leidžiama kalbėti tik svarstomu klausimu ir ne ilgiau kaip 3 minutes. Savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių institucijų padalinių vadovai apie savo padalinių veiklą informuoja iki 10 minučių.

60. Prieš posėdžio pradžią posėdžio sekretorius posėdžio pirmininkui pateikia norinčiųjų kalbėti sąrašą.

61. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjas turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

62. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo, balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

63. Sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma redakcijos arba kita tarybos komisija ir mero teikimu paskiriamas jos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.

64. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, sprendžiamas mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo mero pavaduotojais, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojais klausimas. Slaptas balsavimas reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši.

65.  Atvirai balsuojama elektroniniu balsavimu arba rankos pakėlimu.

66. Balsuojant elektroniniu būdu pirmininkas kviečia tarybos narius registruotis elektroniniam balsavimui.

67. Slaptai balsuojama naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia savivaldybės administracija, tvirtina taryba. Tarybos patvirtinto pavyzdžio slapto balsavimo biuletenius balsų skaičiavimo komisija antspauduoja tarybos antspaudu. Antspauduotus slapto balsavimo biuletenius tarybos nariams pasirašytinai išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

68. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti, neantspauduoti biuleteniai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų pareigūnų skaičių, paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys, papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai.

69. Viename biuletenyje abėcėlės tvarka gali būti rašomos kandidatų pavardės tik į vienas pareigas.

70. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

71. Pasibaigus balsavimui, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Ji surašo komisijos balsų skaičiavimo protokolą. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas šį protokolą perskaito tarybai.

72. Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

73. Balsavimui gali būti pateiktas vienas ar keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“ arba „prieš“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį.

74. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.

75. Tarybos sprendimai, išskyrus atvejus, nurodytus šiame reglamente, priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

76. Tarybos narys, užsiregistravęs tarybos posėdžio pradžioje, bet dėl tam tikrų motyvų nedalyvaujantis balsavime, apie tai turi informuoti balsų skaičiavimo komisiją arba posėdžio pirmininką, jei balsuojama elektroniniu būdu.

77. Tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Nusišalinimo procedūra pažymima posėdžio protokole (kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada grįžo į salę).

Taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Jei Taryba nusišalinimą priima, tarybos narys jokia forma negali dalyvauti toliau svarstant šį klausimą, ir jis privalo:

77.1. iš elektroninio balsavimo įrenginio ištraukti elektroninio balsavimo kortelę ir išeiti iš posėdžių salės;

77.2. teisės aktų nustatyta tvarka papildyti savo privačių interesų deklaraciją (jei aplinkybės, dėl kurios nusišalina, nėra deklaravęs anksčiau);

77.3. kai sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais, sprendimas (jeigu tai įmanoma) turėtų būti išskaidomas į dalis, dėl kiekvienos dalies balsuojama atskirai, o tarybos narys privalo nusišalinti nuo tos sprendimo dalies, kuria yra suinteresuotas. Kai tokio sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos savivaldybės tarybos narių privačiais interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma (pavyzdžiui, sprendžiant klausimą dėl centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos ar jos kompensavimo gyventojams, visiems gyventojams aktualių mokesčių, lengvatų ir pan.), tarybos nariai balsų dauguma gali nuspręsti dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

V. TARYBOS KOMPETENCIJA

 

78. Tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji.

79. Išimtinė tarybos kompetencija:

79.1.  reglamento tvirtinimas;

79.2. mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.3. mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

79.4. sprendimo dėl tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir tarybos kolegijos sudarymas mero teikimu (jei nusprendžiama kolegiją sudaryti);

79.5. tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas;

79.6. Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

79.7. sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.8. savivaldybės administracijos direktoriaus (administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų, sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo priėmimas; sprendimų dėl Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas;

79.9. savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

79.10. sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo ir savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero siūlymu;

79.11. sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

79.12. sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

79.13. savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo ir Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas;

79.14. sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;

79.15. sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas;

79.16. sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.17. mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių ataskaitų ir atsakymų į tarybos narių paklausimus išklausymas šio reglamento XVI, XVIII ir XIX  skyriuose nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.18. pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas šio reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka;

79.19. biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo ( toliau švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, seniūnijų-biudžetinių įstaigų nuostatų tvirtinimas; 

79.20. sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo priėmimas;

79.21. sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas;

79.22. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.23. savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas; šiame apraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio tarybos pritarimo;

79.24. sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra  nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;

79.25. sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas;

79.26. sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.27. įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

2017 m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-321 redakcija

(Nuo 2018-01-01)

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.28. sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas priėmimas;

79.29. sprendimų dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t. ) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas; 

79.30. savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka;

79.31. savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

79.32. sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus; teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

79.33. savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra;

79.34. taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;

79.35. kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

79.36. sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

79.37. biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;

79.38. savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas;

79.39. strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas;

79.40. sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas;

79.41. savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas savivaldybės tarybos sprendimu, tarybos nariui sutikus. Į Regioninės plėtros tarybą deleguojamas meras.

79.42. vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas;

79.43. siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą;

79.44. sprendimų dėl partnerystės su privačiais subjektais tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą iki viešųjų pirkimų, reikalingų partnerystei su privačiais subjektais įgyvendinti, paskelbimo, viešųjų pirkimų sąlygų, būdo ir pagrindinių sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygų tvirtinimas; gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą, pritarimas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui iki tokios sutarties pasirašymo.

80. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija:

80.1. biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

80.2. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų  sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

80.3. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

80.4. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

80.5. sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

80.6. savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų  tvirtinimas, išskyrus  įstatymų nustatytus atvejus;

80.7. juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas;

81. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

82. Savivaldybės taryba prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas šio reglamento 79.17. punkto nustatyta tvarka. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą atsakingas meras.

83. Išimtinei tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai.

84. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio reglamento 81 punkte, taryba atskiru savo sprendimu gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio reglamento 81 punkte nustatytų ir tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo taryba.

 

 

VI.  MERAS, MERO PAVADUOTOJAS

 

85. Meras renkamas tiesiogiai tarybos įgaliojimų laikui. Kai įstatymu nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, rengiami nauji mero rinkimai. Taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria vieną mero pavaduotoją. Meru ir mero pavaduotoju gali būti tik  Lietuvos Respublikos piliečiai.

86. Taryba mero siūlymu gali nuspręsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais. Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų tarybos narių dauguma.

87. Mero pareigas laikinai eina tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas tarybos narys, kai:

87.1 meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

87.2 tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

87.3  meras netenka tarybos nario mandato Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

88. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų  tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:

88.1 Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei;

88.2 kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

88.3  kai pateikia atsistatydinimo prašymą;

89.  Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų tarybos narių dauguma.

Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu meras Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

90. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba tarybos nario mandato.

91. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

92. Meras netenka savo įgaliojimų ir tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

93. Meras visų tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas tarybos paskirtas tarybos narys.

94. Pasibaigus tarybos įgaliojimams, baigiasi ir mero, ir mero pavaduotojo įgaliojimai.

95. Po savo kadencijos pabaigos meras ir mero pavaduotojas į savo ankstesnes pareigas grįžta ir kompensacijos jiems mokamos Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

96. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Taryba nustato atskirą sekretoriato išlaidų sąmatą. Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jeigu sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju negali būti tos tarybos narys.“

97. Mero pavaduotojas pirmininkauja tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą meras negali dalyvauti.

98. Meras:

98.1. planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia tarybos sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

98.2. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Atstovauti savivaldybei gali būti įgaliojami šie asmenys:

98.2.1. visų institucijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose – savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus specialistai, pagal atstovavimo sutartis – advokatai (jų padėjėjai), savivaldybės administracijos padalinių darbuotojai – atitinkamos srities specialistai;

98.2.2. bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis ar kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis – mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos padalinių darbuotojai, tarybos nariai, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai;

98.2.3. įgalioto atstovauti savivaldybei teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose asmens teisės surašomos įstatymų nustatyta tvarka įgaliojime. Įgaliojimai registruojami ir saugomi savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje;

98.3. atstovauja savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

98.4. mero potvarkiu pristato, derina ir teikia tarybai mero pavaduotojo savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat mero potvarkiu gali siūlyti atleisti juos iš pareigų,  siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

98.5. nustato mero pavaduotojo veiklos sritis.

98.6. teikia tarybai siūlymą dėl tarybos kolegijos sudarymo;

98.7. teikia tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);

98.8. jei taryba priima sprendimą sudaryti tarybos sekretoriatą, tvirtina sekretoriato nuostatus, vadovauja tarybos sekretoriato darbui, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodekso) nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu. Asmeniui, atitinkančiam šiame punkte keliamus reikalavimus, meras išduoda savivaldybės tarybos patvirtinto pavyzdžio Mero visuomeninio konsultanto pažymėjimą (2 priedas).

98.9. teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;“.

98.10. savo iniciatyva ar komitetui kreipusis, pateikdamas sprendimo projektą, siūlo  tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir  tarybos posėdžiuose;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

98.11. kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei tarybos sprendimus;

98.12. gavęs tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis bei užsienio institucijomis sutartis;

98.13. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai;

98.14. tarybos nustatyta tvarka reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito tarybos nustatyta tvarka;

98.15. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

98.16. priima į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba šio įstatymo nustatytais atvejais mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

98.17.  priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; šio įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

98.18. atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

98.19. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

98.20. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

98.21. suteikia patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

98.22. skelbia vietos gyventojų apklausą.

99. Meras rūpinasi, kad:

99.1. savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;

99.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė;

99.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

99.4. būtų užtikrinamas tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);

99.5. būtų tobulinamas tarybos sprendimų priėmimas ir  tarybos komitetų veikla;

99.6. būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

100. Mero sprendimai (tarp jų – teikimai) įforminami potvarkiais. Mero priimti individualūs teisės aktai, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Mero priimti teisės aktai, kuriuos skelbti teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. Mero priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo teisės aktų registre, jei pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

101. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.

102. Meras negali būti tarybos sudaromų komitetų nariu.

103. Meras ir mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jei mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

104. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario  darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų. Mero, mero pavaduotojo darbas, viršijantis teisės aktuose  nustatytą darbo trukmę, nelaikomas viršvalandiniu. Meras savo darbo laiką tvarko savo nuožiūra, neviršydamas teisės aktuose nustatyto maksimalaus darbo laiko. Mero pavaduotojas savo darbo laiką tvarko suderindamas su meru. Mero, mero pavaduotojo darbo laiko apskaita ir apmokėjimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka pagal faktiškai dirbtą laiką, apie kurį jie informuoja savivaldybės politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

105. Meras suteikia savivaldybės administracijos direktoriui, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, savivaldybės kontrolieriui, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia administracijos direktorių, kai savivaldybės administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes.

106. Meras priima potvarkius dėl mero pavaduotojo atostogų, mero pavaduotojas – dėl mero atostogų ir komandiruočių. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.

107. Meras yra atskaitingas tarybai ir bendruomenei  už savo ir savivaldybės veiklą.

Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei mero ir savivaldybės tarybos veiklos ataskaitą.

108. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai einantis mero pareigas tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus reglamento 98.4–98.8, 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju reglamento 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus atlieka  taryba. Mero veikla ir jo pavadavimo procedūra nustatyta reglamente.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

108.1 Kai Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas meras turi teisę siūlyti savivaldybės tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

109. Mero fondas skirtas atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti. Mero fondo dydis nustatomas savivaldybės biudžete nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų. Mero fondo dydis negali viršyti vieno Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio  dydžio sumos mėnesiui.

 

VII. TARYBOS NARIAI

 

Tarybos nario statusas

 

110. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios tarybos narys jame prisiekia.

111. Tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:

111.1. „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teise ir viešuosius interesus. Tepadeda man dievas.“;

111.2. „Aš, (vardas, pavardė),prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. “

112. Tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka:

112.1. tarybos nario priesaiką priima savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys;

112.2. tarybos narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį asmenį – padėjęs ranką ant Konstitucijos, skaito priesaiką;

112.3. baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pasirašo vardinį priesaikos lapą;

112.4. priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, taip pat atsisakymas pasirašyti vardinį priesaikos lapą arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad tarybos narys neprisiekė;

112.5. vardiniai priesaikos lapai perduodami priėmusiam priesaiką asmeniui, šis juos patikrina ir paskelbia tarybos narių, įgijusių visas tarybos nario teises ir pareigas, pavardes;

112.6. tarybos narys turi prisiekti tame posėdyje, kuriame jis dalyvauja pirmą kartą po tarybos rinkimų. Tuo atveju, kai tarybos narys prisiekia ne pirmajame tarybos posėdyje, priesaiką priima Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausios rinkimų komisijos)  narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavedimą.

113. Tarybos narys, Vietos savivaldos įstatymo ir šio reglamento nustatyta tvarka neprisiekęs, netenka tarybos nario mandato. Asmuo, priimantis priesaiką, apie tai praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai ir ši priima atitinkamą sprendimą. Šis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

114. Tarybos narys turi teisę gauti tarybos nario pažymėjimą. Šį pažymėjimą po tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo.

 

Tarybos nario pareigos

 

115. Tarybos narys privalo:

115.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

115.2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu (šis punktas netaikomas merui);

115.3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

115.4. prieš pradedant sprendimo, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, supratęs, kad gali pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, privalo žodžiu ir (ar) raštu informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

115.5. nuolat bendrauti su rinkėjais, ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti rinkėjams reglamento XIX skyriuje nustatyta tvarka.

 

Tarybos nario teisės

 

116. Tarybos narys turi teisę:

116.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;

116.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, pasisakyti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

116.3. dalyvauti ir pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

116.4. jungtis į frakcijas šio  reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka;

116.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti.

117. Tarybos, komitetų posėdžių laiku, taip pat kitais su tarybos nario pareigomis susijusiais atvejais tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

118.  Kiekvienas tarybos narys gali būti pakviestas, jeigu klausimo svarstymas susijęs su tarybos nario veikla, arba savo noru dalyvauti kitų komitetų ir komisijų posėdžiuose. Šiais atvejais kvietimus tarybos nariams turi pasirašyti atitinkamų komitetų ar komisijų pirmininkai, meras arba mero pavaduotojas. Taip pat kiekvienas tarybos narys gali būti įpareigotas atlikti tarybos, mero arba atitinkamo komiteto pirmininko (tik to komiteto nariams) pavedimus, susijusius su tarybos veikla.

118.1 Kiekvienas tarybos narys savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus, o kai seniūnijos neįsteigtos, – negali viršyti trijų. Asmeniui, atitinkančiam šiame punkte keliamus reikalavimus, į visuomeninių padėjėjų sąrašą įtraukia ar išbraukia iš jo sekretoriatas, arba mero įgaliotas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, gavęs raštišką tarybos nario prašymą. Tarybos nario visuomeniniams padėjėjams įteikiamas savivaldybės tarybos patvirtinto pavyzdžio tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras (3 priedas).

 

Tarybos nario įgaliojimų sustabdymas arba jų nutrūkimas prieš terminą

 

119. Jeigu taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

120. Tarybos nario įgaliojimų nutrūkimas prieš terminą nustatomas įstatymuose.

121. Tarybos narys gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą tarybos sprendimu Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimas

tarybos sprendimu

 

122. Tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo tarybos sprendimu procedūrą taryba taiko tarybos nariams ar  tarybos nariui – merui dėl Konstitucijai ir įstatymams prieštaraujančių jų veiksmų, padarytų einant tarybos nario ar tarybos nario – mero pareigas, siekdama išspręsti tokių asmenų atsakomybės klausimą.

123. Teikti tarybai pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 tarybos narių grupė.

124. Teikimas pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

124.1.  jis sulaužė priesaiką;

124.2.  jis nevykdo jam šiame ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

125. Teikimas pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių grupę sudarančių asmenų. Teikimas turi būti pateiktas tarybai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reglamento 124 punkte nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos.

126. Teikime pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš reglamento 124 punkte nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai.

127. Gavusi teikimą pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą taryba kitame tarybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos, priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo.

128.  Taryba, apsvarsčiusi komisijos pateiktą išvadą, priima vieną iš sprendimų:

128.1. kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar tarybos narys ar tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

128.2. taikyti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nėra pagrindo.

129.  Taryba, nusprendusi kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašymą šiam teismui pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų bent vieno iš pagrindų paaiškėjimo dienos ir paskiria tarybos narį (narius), kuris (kurie) atstovaus tarybai teisme nagrinėjant šį prašymą.

130.  Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus, tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama.

131.  Jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam šiame ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, taryba 3/5 visų tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras neteko savo įgaliojimų. Jeigu balsuojant šiame straipsnyje nustatyta tvarka nepriimamas sprendimas, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras neteko savo įgaliojimų, laikoma, kad taryba nepritarė tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimui. Tarybos narys ar tarybos narys – meras gali toliau vykdyti savo įgaliojimus.

132. Jeigu taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu savivaldybės teritorijoje, tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

 

Tarybos nario veiklos apmokėjimas

 

133. Tarybos nariams, išskyrus  merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas, yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio  (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė patvirtinama šio reglamento VII skyriaus nustatyta tvarka.

Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas merui laisvos formos prašymą dėl tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

133.1. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar

tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama iki 1,00 MMA (minimaliosios mėnesinės algos) dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Ši suma kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems tarybos nariams į jų nurodytas asmenines sąskaitas banke. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą Tarybos nariams.

Tarybos narys atsiskaito Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui už mėnesį / už ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos (už IV ketvirtį – iki gruodžio 15 d.), o baigiantis Tarybos kadencijai – iki jos pabaigos.

Tarybos narys Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui pateikia užpildytą išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitą (1 priedas) ir išlaidas patvirtinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys asmeniškai atsako už išlaidų ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą.

Reglamente nustatytų lėšų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį mėnesį nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos kitą mėnesį.  Per praėjusį ketvirtį išmokėta avanso suma, už kurią Tarybos narys Reglamente nurodytu laiku neatsiskaitė, laikoma einamojo ketvirčio avansu, o išlaidų ataskaitoje nurodyta suma įskaitoma į einamojo ketvirčio išlaidas.

2017 m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-321 redakcija

 

133.2. Nustatytas atlyginimas (užmokestis) ir 133.1. punkte nurodyta išmoka kartu sudėjus negali viršyti 1 MMA dydžio.

134.  Po posėdžio jo sekretorius padaro posėdyje dalyvavusių tarybos narių sąrašą, kuriame

turi būti nurodyta posėdžio data, tarybos narių, dalyvavusių posėdyje, vardas ir pavardė bei kiekvieno tarybos nario dalyvavimo posėdyje laikas. Sąrašą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Sąrašas ne vėliau kaip per 5 pirmąsias kiekvieno mėnesio darbo dienas įteikiamas savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai, kuri pagal šį sąrašą skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį). Į sąrašą meras, mero pavaduotojas (pavaduotojai) neįrašomi, išskyrus atvejus, kai mero pavaduotojas dirba visuomeniniais pagrindais.

135.  Jeigu posėdis tęsiasi ilgiau negu nurodyta šio reglamento 55 punkte, už jį tarybos nariams

neatlyginama.

136.  Taryba, meras ir komiteto pirmininkai (to komiteto nariams), pavesdami tarybos nariams

atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos nario veikla, pavedime turi nurodyti, per kokį laiką tie darbai turi būti atlikti. Tarybos nariams pavedimai atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos nario veikla, pavedami tarybos sprendimu arba mero potvarkiu tarybos nario sutikimu, atitinkamo komiteto pirmininko teikimu.

137. Tarybos nariams už faktiškai dirbtą laiką susitinkant su gyventojais atlyginama pagal tarybos nario pateiktą prašymą bei kitus dokumentus. Tarybos narys prašyme nurodo susitikimo su rinkėjais aplinkybes (vietą, laiką, trukmę ir pan.). Prašymas administracijos direktoriui pateikiamas  per 5 pirmas kiekvieno mėnesio dienas.

138. Tarybos nariams atlyginimą (užmokestį) už laiką, vykdant tarybos nario pareigas, turi

išmokėti savivaldybės administracija vieną kartą per ketvirtį, gavusi pagal šio skyriaus nustatytą tvarką sąrašus, patvirtinančius tokį laiką, bei kitus pateisinamus dokumentus. Prie pateisinamų dokumentų priskiriamos pažymos iš darbovietės apie negautą atlyginimą vykdant tarybos nario pareigas. Nepateikus pažymos, atlyginimas (užmokestis) tarybos nariams už darbą, atliekant tarybos nario pareigas, nemokamas.

139. Jeigu pagal mero potvarkį tarybos narys atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų,

savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas.

 

 

VIII. TARYBOS KOMITETAI

 

140. Tarybos komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai.

141. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių tarybos sprendimu. Privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių mero siūlymu skiria komitetai.

Komiteto pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Komiteto pirmininkas mero siūlymu komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Kontrolės komiteto pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

142. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių skiria savivaldybės taryba. Meras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki tarybos posėdžio raštu kreipiasi į Tarybos opozicijos pirmininką dėl Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros siūlymo. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos posėdžio.  Jei tarybos nariai du kartus nepritaria opozicijos siūlomai tai pačiai Kontrolės komiteto pirmininko  kandidatūrai, tuomet tarybos opozicija turi teisę siūlyti merui kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininkus. Jei tarybos opozicija nustatyta tvarka nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jei nėra paskelbta tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką ir pavaduotoją skiria taryba iš komiteto narių mero siūlymu.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

143.  Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių. Jei renkant pirmininką ar pavaduotoją komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininką ar jo pavaduotoją mero siūlymu iš komiteto narių tarpo renka komitetas arba skiria taryba.

144. Kontrolės komitetas:

144.1. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

144.2. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

144.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti. Iki einamųjų metų spalio 5 d. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pateikia veiklos plano projektą Kontrolės komiteto pirmininkui, kuris kviečia Kontrolės komiteto narius į posėdį. Komiteto nariai, apsvarstę veiklos plano projektą, jam pritaria (nepritaria). Nepritarus veiklos plano projektui Kontrolės komiteto nariai raštu pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pastabas su pasiūlymais;

144.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;

144.5. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano parengtą ataskaitą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

144.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

144.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

144.8. dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito tarybai. Ataskaitą teikia Kontrolės komiteto pirmininkas arba jo pavaduotojas. Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

2017 m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-321 redakcija

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

144.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.

2017 m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-321 redakcija

 

145. Kontrolės komitetas sprendimus priima komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito posėdžiui pirmininkaujančio komiteto nario balsas. Kontrolės komiteto siūlymus ir teikimus pagal jo kompetenciją taryba privalo svarstyti  tarybos posėdyje.

146. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo

principo. Komitetų ir jų narių skaičių bei įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komiteto, nustato taryba.

147. Kiekvienas komitetas:

147.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

147.2.  svarsto parengtus tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

147.3.  svarsto savivaldybės biudžeto projektą, metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinių projektus;

147.4.  pagal savo kompetenciją posėdyje dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma priima rekomendacinius sprendimus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko, jo nesant – kito posėdžiui pirmininkaujančio komiteto nario balsas. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus privalo apsvarstyti ir pranešti komitetams apie priimtus sprendimus;

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

147.5.  nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų pasiūlymus bei skundus pagal savo veiklos sritis ir su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai.

148. Komiteto pirmininkas:

148.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą. Komiteto pirmininkui dėl ligos, atostogų ar kitų priežasčių negalint eiti pareigų, apie tai jis raštu, el. paštu ar SMS žinute praneša tarybos pirmininkui arba tarybos sekretoriui, nurodydamas priežastį. Jeigu komiteto pirmininkas per 3 dienas nuo kreipimosi nepraneša apie tai, kad negali eiti pareigų, posėdį šaukia ir  komiteto pirmininko pareigas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka pirmininko pavaduotojas;

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

 

148.2. duoda komiteto nariams pavedimus;

148.3. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

148.4. teikia komiteto sprendimus svarstyti tarybai;

148.5.  informuoja komiteto narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.

149. Pagrindinė komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai. Komiteto posėdžiai šaukiami komiteto pirmininko iniciatyva. Komiteto posėdis būtinai šaukiamas prieš paskelbtą tarybos posėdį. Šiame komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimami sprendimai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų. Komiteto narys turi teisę dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu. Jeigu iki atitinkamo komiteto posėdžio likus vienai dienai komiteto narys praneša komiteto pirmininkui apie pageidavimą dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu, tokiam komiteto nariui yra užtikrinama galimybė dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu (vaizdo konferencijos būdu) naudojant atitinkamas technines priemones. Jeigu komiteto narys apie pageidavimą dalyvauti komiteto posėdyje praneša likus mažiau kaip vienai dienai, komiteto pirmininkas neprivalo sudaryti galimybių komiteto nariui dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu. Komiteto narys yra asmeniškai atsakingas už tai, kad jis turėtų technines galimybes dalyvauti komiteto posėdyje nuotoliniu būdu pagal komiteto pirmininko nurodytas technines sąlygas. Jeigu dėl techninių trukdžių nėra galimybės užtikrinti tinkamo komiteto nario dalyvavimo komiteto posėdyje (pvz., trūkinėja ar dingsta ryšys ir pan.), laikoma, kad komiteto narys komiteto posėdyje nedalyvauja, o jeigu komiteto posėdis jau buvo prasidėjęs – nedalyvauja likusioje posėdžio dalyje. Nuotoliniu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

150. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių.

151. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

152. Komitetams tarybos sprendimų projektai pateikiami elektronine forma, esant darbuotojo aiškinamajam raštui, šis raštas taip pat pateikiamas elektronine forma.

153. Sprendimų projektus vizuoja savivaldybės vykdomoji institucija, administracijos teisininkai, kalbos tvarkytojas ir atitinkamos srities specialistai.

154. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

155. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Komitetų posėdžiams sekretoriauja  savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas (toliau – posėdžio sekretorius).

156. Keli komitetai savo iniciatyva, jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Posėdyje turi dalyvauti komitetų kvorumai. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas (pirmininkai).

157. Sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių posėdyje, balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Posėdžio sprendimą ir protokolą pasirašo bendro komiteto posėdžio pirmininkas (pirmininkai), posėdžio sekretorius.

158. Komitetai, bendrame posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.  Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

159. Komitetų pasiūlymai, rekomendacijos išrašu iš protokolo teikiami savivaldybės administracijai, savivaldybės įstaigoms bei kontroliuojamoms įmonėms. Taip pat komitetų pasiūlymai gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms. Išrašą iš protokolo padaro savivaldybės administracijos darbuotojas, patvirtindamas jį tikrumo žyma.

160. Komitetų rekomendacijas savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės per 1 mėnesį privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

161. Komitetas savo kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą darbuotoją, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

162. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

163. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

164. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ar pareigūnams.

165. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę tikrinti, kaip vykdomi tarybos sprendimai, kaip atsižvelgiama į rekomendacijas ir pasiūlymus.

166. Komitetų posėdžiuose gali dalyvauti Vyriausybės atstovas apskrityje ar jo įgaliotas asmuo, žiniasklaidos atstovai, patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai ir valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai, mero paskirti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai bei savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti savivaldybės administracijos darbuotojai. Šie asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti savo iniciatyva arba komiteto kvietimu.

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

 

167. Komitetas atskiriems klausimams nagrinėti gali pasitelkti ekspertus. Visuomeniniai patarėjai bei ekspertai gali dalyvauti komitetų posėdžiuose su patariamojo balso teise. Komitetų posėdžiuose taip pat gali dalyvauti kiti tarybos nariai bei svarstomais klausimais suinteresuoti asmenys.

168. Komitetų posėdžiuose turi teisę dalyvauti savivaldybės kontrolierius ir pareikšti nuomonę

savo kompetencijos klausimais.

169. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi

susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.    

170. Komiteto posėdyje pageidaujantys dalyvauti visuomenės atstovai privalo užsiregistruoti pas posėdžio sekretorių, nurodydami savo (asmenų) vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, jį (juos) delegavusią organizaciją ir kokį darbotvarkės klausimą svarstant norima dalyvauti. Organizacijoms nepriklausantys asmenys gali dalyvauti komiteto posėdyje, užsiregistravę pas posėdžio sekretorių, jeigu svarstomi su jais susiję darbotvarkės klausimai. Komitetas gali apriboti posėdyje dalyvaujančių visuomenės atstovų skaičių.

171. Komiteto posėdyje pageidaujantys dalyvauti žiniasklaidos atstovai privalo užsiregistruoti pas posėdžio sekretorių, nurodydami asmens vardą, pavardę ir žiniasklaidos priemonės pavadinimą, bei pateikti darbo pažymėjimą komiteto pirmininkui. Visi komiteto darbe dalyvaujantys asmenys privalo laikytis komiteto nuostatuose nustatytos tvarkos.

172. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių patikrinimo.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

173. Komitetų veiklos organizacinį ir informacinį aptarnavimą atlieka mero skirti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

174. Komitetų veiklos techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Komitetų posėdžių metu daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas. Esant nuotoliniam komiteto nario dalyvavimui komiteto posėdyje, gali būti daromas atitinkamas vaizdo įrašas. Komitetų posėdžių garso ir /ar vaizdo įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Prie protokolo pridedamas posėdžio garso įrašas elektroninėje laikmenoje.

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

175. Informaciją apie komiteto posėdžio laiką ir vietą bei numatomus svarstyti klausimus (darbotvarkę) ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po jų  patvirtinimo, bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios tarybos sekretorius paskelbia savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama per trumpesnį, negu nustatyta šiame reglamento punkte, terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

IX. TARYBOS NARIŲ FRAKCIJOS


           176. Tarybos narių frakcija – ne mažiau kaip trys tarybos nariai pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją.

176.1. tarybos dauguma –tarybos narių frakcija ir (ar) tarybos narių grupė, delegavusi savo kandidatus į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas, ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusi savo veiklos programą, taip pat tarybos narių frakcija ir (ar) tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusi, kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusi  į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų;

176.2. tarybos opozicija – savivaldybės tarybos mažumai priklausanti savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) tarybos narių grupė, pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusi, kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusi savo kandidatų į mero pavaduotojo pareigas ir pateikusi savo veiklos kryptis;

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

176.3. tarybos opozicijos veikla viešinama savivaldybės interneto svetainės pagrindiniame puslapyje;

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

177. Frakcijos gali jungtis į koalicijas.

178. Frakcijos pačios nustato darbo tvarką, neprieštaraujančią reglamentui, išsirenka seniūną.

179. Frakcijos seniūnas, jo pavaduotojas (jeigu yra) arba frakcijos įgaliotas narys, viešai apie suteiktus įgaliojimus informavęs tarybą, turi teisę atstovauti savivaldybės taryboje savo frakcijai.

180. Tarybos nariai, norintys įkurti frakciją arba sudaryti koaliciją, posėdžio metu teikia tarybos posėdžio pirmininkui viešą pareiškimą su savo parašais. Pareiškime turi būti nurodytas frakcijos pavadinimas, seniūno bei pavaduotojo (jeigu yra) vardai ir pavardės.

181. Apie pavadinimo, sudėties ar vadovų pasikeitimą,  veiklos nutraukimą tarybos posėdyje  viešu pareiškimu pranešama tarybos posėdžio pirmininkui.

182. Tarybos narių frakcijos arba jų koalicijos, nesutinkančios su tarybos dauguma,  gali pasiskelbti opozicinėmis.

 

X. TARYBOS KOMISIJOS

 

183. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš šių komisijų narių. Jeigu yra paskelbta tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia iš šių komisijų narių savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių.  Meras ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki tarybos posėdžio raštu kreipiasi į tarybos opozicijos pirmininką dėl Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų siūlymo. Tarybos opozicijos siūlymas turi būti pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tarybos posėdžio.  Jeigu tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus iš šių komisijų narių taryba skiria mero teikimu.

Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu šiame įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

184. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

185. Etikos komisija:

185.1. prižiūri, kaip savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

185.2. analizuoja savivaldybės Tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

185.3. tiria ir priima sprendimus dėl savivaldybės Tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

185.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl savivaldybės Tarybos narių veiklos skaidrumo;

185.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

185.6. Tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

185.1 Etikos komisija, veikdama pagal Reglamento 185.2. ir 185.6 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

186. Antikorupcijos komisija:

186.1 tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą kai:

186.1.1. yra gautas skundas su argumentuotais faktais ir informacija, jog parengtas teisės akto projektas galimai turi korupcijos apraiškų;

186.1.2. yra tarybos nario (narių grupės) siūlymas atlikti papildomą rengiamo ar parengto teisės akto antikorupcinį vertinimą;

186.2 dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

186.3 nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

186.4 informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

186.5 atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

187. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

188. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

 

189. Dėl komisijos narių skaičiaus nusprendžia taryba. Į komisijų sudėtį po vieną kandidatą gali siūlyti kiekviena taryboje atstovaujama partija. Kandidatūros į komisijas svarstomos balsuojant už kiekvieną atskirai arba už visas iš karto.

190. Už Etikos ir Antikorupcinės komisijos pirmininkus balsuojama atskirai. Jei siūlomas kandidatas į Etikos ar (ir) Antikorupcinės komisijos pirmininkus nėra išrenkamas iš pirmo balsavimo, opozicija gali siūlyti merui, o meras teikti tarybai kitą kandidatą į šias pareigas.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

191. Komisijų (nuolatinių) veiklos nuostatus tvirtina taryba.

192. Komisijos yra atsakingos ir atskaitingos tarybai. 

193. Sudėtingiems, svarbiems, skubiems ar kitiems klausimams spręsti ir pasiūlymams bei išvadoms parengti taryba savo sprendimu gali sudaryti laikinąsias komisijas. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir šiuo reglamentu. Komisijų posėdžiuose gali dalyvauti ekspertai, valstybės tarnautojai ir visuomenės atstovai. Komisija gali nuspręsti, jog jos nariai posėdžiuose turi teisę dalyvauti nuotoliniu būdu, laikydamiesi reglamente ir /ar komisijos nuostatuose nustatytos tvarkos. Komisijų posėdžiuose gali dalyvauti ekspertai, valstybės tarnautojai ir visuomenės atstovai.

2018 m. sausio 31 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-10 redakcija

 

194. Komisijoms užbaigus veiklą, veiklos dokumentai perduodami saugoti Bendrajam skyriui.

195. Laikinasias komisijas taip pat gali sudaryti ir meras. Meras, sudaręs laikinąją komisiją, skiria jos vadovą, nustato jai užduotį ir darbo trukmę.

 

XI. TARYBOS DARBO PLANAVIMAS

 

196. Taryba savo veikloje vadovaujasi patvirtintu savivaldybės strateginiu planu ir strateginėmis vystymo programomis, atskirų ūkio šakų sektorių plėtros programomis ir savivaldybės strateginiu veiklos planu. Naujai išrinkta taryba ne vėliau  kaip per 6 mėn. nuo pirmojo tarybos posėdžio patvirtina kadencijos darbų programą.

197. Tarybos kadencijos darbų programą ir kiekvienų metų darbų planų projektus rengia mero skirti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, gavę komitetų, komisijų, partijų, frakcijų, koalicijų, savivaldybės administracijos ir atskirų tarybos narių pasiūlymus. Darbus organizuoja ir koordinuoja meras.

198. Kadencijos darbų programa ir kiekvienų metų darbų planai sudaromi tokia tvarka:

198.1. tarybos komitetai, komisijos, partijos, frakcijos, koalicijos bei tarybos nariai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki datos, kada turi būti patvirtinta kadencijos darbų programa bei kiekvienų metų darbų planai, pateikia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams savo pasiūlymus dėl tarybos svarstytinų klausimų bei kitų renginių;

198.2. meras projektus patikslina ir pateikia juos tvirtinti tarybai.

199. Kiekvienų metų darbų planuose, kurie sudaromi iki vasario 1 d. turi būti nurodyta:

199.1.   pagrindiniai metų darbai;

199.2.   preliminarus posėdžių skaičius;

199.3.   pagrindiniai klausimai, numatomi svarstyti tarybos posėdžiuose;

199.4.   priimtų tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolė;

199.5.   tarybos narių, mero ir mero pavaduotojo susitikimai su gyventojais;

199.6.   kiti renginiai.

 

 

XII. TARYBOS POSĖDŽIUI  PATEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS

 

200. Svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius.

201. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, atskiri tarybos nariai, savivaldybės administracija, Vyriausybės atstovas apskrityje, nevyriausybinės organizacijos ir gyventojai ar jų įgalioti atstovai. Nevyriausybinės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, tarybos komitetą ar atskirą tarybos narį. Mero pavaduotojas, savivaldybės administracija ir Vyriausybės atstovas apskrityje apie siūlomą svarstyti klausimą privalo informuoti merą.  Savivaldybės kontrolierius, tarybos komitetai, tarybos komisijos, frakcijos, tarybos narių grupės ir atskiri tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems klausimams parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administraciją ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus atitinkamu klausimu parengti sprendimo projektą.

202. Sprendimų projektus tarybai rengia savivaldybės administracija, komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius (toliau – projektų rengėjai);

2021. Seniūnaičių sueigos priimti rekomendaciniai sprendimai turi būti įvertinti atitinkamos savivaldybės institucijos:

2021.1. jeigu seniūnaičių sueigos priimtų rekomendacinių sprendimų vertinimas yra tarybos kompetencija, šie sprendimai vertinami rengiant tarybos sprendimo projektą dėl seniūnaičių sueigos sprendimo ir teikiant jį svarstyti tarybai reglamento nustatyta tvarka. Tokiu atveju tarybos sprendimas, kuriame nurodyti jo priėmimo motyvai, turi būti priimamas artimiausiame tarybos posėdyje. Tarybos sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose;

2021.2. jeigu seniūnaičių sueigos priimtų rekomendacinių sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Tokiu atveju savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl seniūnaičių sueigos sprendimų, kuriame nurodyti jo priėmimo motyvai, turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

2017 m. balandžio 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

203. Visi rengiami tarybos sprendimų projektai turi būti pasirašyti rengėjo bei vizuojami atitinkamos srities specialisto, kalbos tvarkytojo, savivaldybės administracijos teisininkų, skyriaus vadovo, savivaldybės vykdomosios institucijos. Atsisakius vizuoti tarybos sprendimo projektą, prie sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas, kuriame motyvuotai nurodomos atsisakymo vizuoti priežastys.

204. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento galiojantis variantas.

205. Prie sprendimo projekto pridedama su tuo sprendimu susijusi medžiaga. Prie norminio sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas. Jeigu tarybos sprendimo pakeitimo projektas teikiamas svarstyti visuomenei ir (ar) derinti suinteresuotoms institucijoms, turi būti parengtas ir šio projekto lyginamasis variantas. Jeigu rengiamu tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodytais santykiais, atliekamas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas ir pateikiama antikorupcinio vertinimo pažyma. Jeigu rengiamu tarybos sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, turi būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Informacija apie šį vertinimą bei jo rezultatus nurodoma aiškinamajame rašte.

206. Sprendimų projektai, atitinkantys dokumentų rengimo ir įforminimo bei reglamento 210, 211, 212 punktuose nurodytus reikalavimus, teikiami komitetams ir tarybai svarstyti tokia tvarka:

206.1. sprendimo projektą bei atitinkantį jį elektroninę formą (suderintą per elektroninių dokumentų valdymo sistemą) bei reikiamą medžiagą rengėjas pateikia tarybos sekretoriui. Jeigu sprendimo projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius jį grąžina rengėjui tinkamai parengti ir suderinti;

206.2. parengtus ir suderintus tarybos sprendimų projektus tarybos sekretorius registruoja Tauragės rajono savivaldybės elektroninių dokumentų valdymo sistemoje sprendimų projektų registre. Užregistruoti tarybos sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią  darbo dieną po registracijos skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt. Norminio pobūdžio tarybos sprendimų projektai skelbiami ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS);

206.3. tarybos sekretorius numatomus svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektus pateikia merui likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki posėdžio pradžios;

206.4. meras, gavęs iš tarybos sekretoriaus medžiagą, sudaro tarybos posėdžio darbotvarkę. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba reglamento 53 punkte nustatyta tvarka. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje;

206.5. tarybos sekretorius organizuoja darbotvarkės bei informacijos apie elektroninių dokumentų valdymo sistemoje įregistruotus tarybos sprendimų projektus išsiuntimą tarybos nariams, bei komitetams.

207. Komitetų, tarybos posėdyje sprendimo projektą pristato atitinkamo skyriaus vedėjas (jo pavedimu klausimą gali pristatyti  projekto rengėjas arba skyriaus darbuotojas).

 

 

XIII . BIUDŽETO SVARSTYMAS

 

208. Savivaldybės biudžeto sudarymas:

208.1. savivaldybės biudžetas (toliau – biudžetas) sudaromas vieneriems biudžetiniams metams;

208.2. biudžeto projektą rengia savivaldybės administracijos Finansų skyrius, vadovaudamasis tarybos patvirtintomis Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės taisyklėmis bei savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais biudžeto projekto rengimo terminais.

209. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:

209.1. savivaldybės administracijos direktorius parengtą biudžeto projektą teikia svarstyti  tarybos komitetams, jis taip pat skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje bei per vietines visuomenės informavimo priemones gyventojams viešai svarstyti. Su biudžeto projektu galima susipažinti savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, gyventojų priėmimo kabinete. Gyventojai pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia per 5 dienas nuo projekto paskelbimo dienos elektroniniu paštu arba raštu savivaldybės administracijai. Komitetai privalo išnagrinėti biudžeto projektą pagal savo kompetenciją ir savo pasiūlymus bei išvadas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo biudžeto projekto gavimo dienos pateikti Finansų skyriui;

209.2. per reglamento 209.1. punkte nustatytą laiką gautus gyventojų ir juridinių asmenų siūlymus apibendrina Finansų skyrius;

209.3. pasiūlymai didinti biudžeto projekte numatytus asignavimus arba numatyti naujus asignavimus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodo šių išlaidų finansavimo šaltinį;

209.4. Finansų skyrius, gavęs komitetų bei gyventojų pasiūlymus ir išvadas, supažindina administracijos direktorių, parengia patikslintą biudžeto projektą ir pateikia tarybai;

209.5. jei taryba priima sprendimą taisyti biudžeto projektą, jo tolesnis svarstymas atidedamas artimiausiam tarybos posėdžiui, bet ne vėliau kaip 20 dienų. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose šiame punkte nustatyta tvarka;

209.6.  taryba biudžetą patvirtina per 2 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo;

209.7.  biudžetas tvirtinamas be deficito;

209.8. jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų;

209.9. biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.

 

 

XIV. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR   PASKELBIMAS

 

210. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas (pirmininkai), tarybos sekretorius ir posėdžio sekretorius, o jeigu jo nėra, - mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas, dirbantis pagal darbo sutartį,  o tarybos sprendimus – posėdžio pirmininkas.

211. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje, skaičius, vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, posėdyje kalbėjusių asmenų vardai, pavardės, pareigos ir pasisakymo esmė, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai. Prie protokolo pridedamas posėdžio garso įrašas elektroninėje laikmenoje.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

212. Prie posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai, su sprendimo projektu susiję dokumentai, posėdžio sekretoriatui tarybos narių perduoti siūlymai ir pastabos, posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.

213. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako posėdžio sekretorius.

214. Posėdžių įrašai saugomi savivaldybės administracijoje. Už jų saugumą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos tarnautojas.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

215. Tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

216. Tarybos priimti teisės aktai įsigalioja:

216.1. tarybos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja tą dieną, kai juos pasirašo posėdžio pirmininkas, jeigu pačiame teisės akte nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data;

216.2. Tarybos priimti norminiai teisės aktai Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka skelbiami Teisės aktų registre  ir savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt. Norminis teisės aktas, išskyrus teisės aktus ir jais patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Teisės aktų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

217.  Savivaldybės gyventojai gali susipažinti su visais galiojančiais tarybos sprendimais bei posėdžių protokolais Bendrajame skyriuje ir savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.

218. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po įvykusio posėdžio.

219. Tarybos nariai gali pareikšti savo pretenzijas dėl protokolo artimiausiame tarybos posėdyje. Jei yra ginčytinų klausimų, po praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo taryba priima atitinkamą sprendimą.

220. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – mero nurodymu.

221. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams savivaldybės administracija perduoda ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio.

222. Už tarybos ir jos suformuotų institucijų dokumentų tvarkymą atsakingas yra savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

 

XV. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

223. Tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.

224. Tarybos sprendimai su mero rezoliucija ir kontrolės žyma perduodami savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą administracijos padalinį ir nustato  įvykdymo datą.

225. Visi gaunami sprendimai registruojami savivaldybės administracijoje Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

226. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos darbuotojas yra tiesiogiai atsakingas už pavedimo įgyvendinimą.

227. Savivaldybės administracijos darbuotojas už sprendimų įvykdymą atsiskaito administracijos direktoriui.

228. Apie tarybos sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

229. Tarybos sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai ir atsakyta tarybai.

230. Tarybos sprendimai, neviršijantys tarybos kompetencijos, privalomi savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, gyventojams.

231. Tarybos sprendimai dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių, taip pat tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės, už kurių pažeidimą įstatymai numato  administracinę atsakomybę, galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų laikytis privalo visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

XVI. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

232. Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys ar jų grupė tarybos posėdžio metu kreipėsi į merą, mero pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Į tuos pačius pareigūnus ir vadovus su paklausimu tarybos narys arba jų grupė gali raštu kreiptis ir ne posėdžio metu. Šie raštai – paklausimai turi būti įteikti atitinkamam pareigūnui ar vadovui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir toks klausimas, kurio reikšmingumą balsuodama pripažįsta taryba.

233. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų pareigūną ar vadovą, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemą, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu –  laukia.

234. Atsakymo į paklausimą terminas paprastai negali viršyti 10 darbo dienų. Jeigu pareigūnas ar vadovas, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

235.    Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba.

236.  Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir pareigūnas arba vadovas, kuriam buvo adresuotas paklausimas. Jeigu posėdyje nedalyvauja paklausėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.

237.  Apsvarsčiusi pareigūno ar vadovo, kuriam adresuotas  tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba gali dėl atsakymo priimti sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo autorius (autoriai) šio reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka.

238.  Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius.

 

XVII. GYVENTOJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS, JŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

239.  Meras, jo pavaduotojas  ir tarybos nariai privalo asmeniškai priimti gyventojus.

240.  Meras ir jo pavaduotojas gyventojus priima ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir ne mažiau kaip po dvi valandas.

241.  Tarybos nariai gyventojus priima ir susitinka su gyventojais pagal iš anksto tarybos patvirtintus grafikus ir savo iniciatyva.

242.  Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų (toliau – prašymų) nagrinėjimą atsako meras arba jo pavedimu – savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą, t. y. paskelbimą tarybos nustatytose vietose.

243.  Dokumentus, susijusius su gyventojų priėmimu ir iš jų gautais prašymais, tvarko savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas.

244.  Prašymai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą prašymo išnagrinėti negalima, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie tai turi būti pranešama prašymą pateikusiam asmeniui. Asmeniui apie tai pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai prašymas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

245.  Apie prašymo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama prašymą pateikusiam gyventojui. Jei prašymas atmetamas, būtinai turi būti nurodyti atmetimo motyvai.

246.  Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai, prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats tarybos narys arba tarybos nario paprašyta prašymą nagrinėjusi institucija.

247. Tarybos ar tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami tarybos komitetuose.

248. Prašymai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar savivaldybės administracijos, tačiau nagrinėjimo rezultatai netenkino pareiškėjų, komiteto siūlymu gali būti svarstomi tarybos posėdyje.

 

XVIII. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

 

249. Meras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą praėjusiais metais.

250. Mero ataskaita turi būti pateikta iki kovo 31 dienos, savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos  ataskaita turi būti pateikta iki kovo 31 dienos, savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos ataskaita – iki balandžio 30 d.

251. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais teikia tarybai  išvadą dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo –  iki liepos 15 d.

252. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, administracijos direktorius ir savivaldybės Kontrolės ir audito  tarnyba privalo pateikti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tokio pobūdžio ataskaitos pateikimo iniciatoriumi gali būti tik Kontrolės komitetas.

253. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų vadovai privalo pateikti  tarybai praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų birželio 1 d. Savivaldybės taryba, išklausiusi vadovų ataskaitas ir atsakymus, dėl šių ataskaitų priima sprendimus.

2018 m. gruodžio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-432 redakcija

 

254. Savivaldybės administracijos parengti savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys teikiama tvirtinti tarybai iki kiekvienų metų  rugsėjo 1 dienos.

 

XIX. TARYBOS, JOS INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

 

255.  Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą tarybos vardu pateikia meras.

256. Komitetų, komisijų bei atskirų tarybos narių arba tarybos sudarytos darbo grupės parengtas ir pateiktas merui metinis tarybos ataskaitos projektas kiekvienais metais kovo – balandžio mėnesiais turi būti svarstomas tarybos posėdyje.

257. Metinę ataskaitą taryba patvirtina sprendimu. Apie viešą atlikto darbo ataskaitos pateikimo laiką ir vietą rajono savivaldybės bendruomenė informuojama per vietines visuomenės informavimo priemones.

258. Ataskaitoje apibūdinama metinė tarybos, jos sudarytų komitetų, komisijų ir mero veikla.

259.  Gyventojams, norintiems susipažinti su tarybos ataskaita, savivaldybės administracija tam turi sudaryti sąlygas. Kiekvienoje seniūnijoje ir savivaldybės administracijoje turi būti ataskaitos tekstas, su kuriuo kiekvienas savivaldybės gyventojas galėtų susipažinti. Apie tai meras per savivaldybės administraciją turi paskelbti viešai. Ataskaitos kopija po jos oficialaus pateikimo perduodama Tauragės viešajai bibliotekai ir skelbiama interneto svetainėje www.taurage.lt, o sutrumpintas jos variantas skelbiamas per vietines visuomenės informavimo priemones.

260. Tarybos patvirtintą metinę administracijos direktoriaus veiklos ataskaitą administracijos direktorius gyventojams pateikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos patvirtinimo. Ataskaitą savivaldybės gyventojams administracijos direktorius pateikia pasirinktinai – viešuose susitikimuose su savivaldybės gyventojais, skelbia savivaldybės interneto svetainėje, o sutrumpintą variantą – per vietines visuomenės informavimo priemones.

261.  Taryba, sudarydama tarybos narių susitikimų su gyventojais grafikus, turi atsižvelgti, kad su gyventojais vienodomis sąlygomis galėtų susitikti visi tarybos nariai.

262. Kiekvienas tarybos narys pats gali organizuoti susitikimus su gyventojais savarankiškai, neatsižvelgdamas į tarybos patvirtintuose grafikuose numatytas datas bei vietas, tačiau rengti šiuos susitikimus savivaldybės administracija nėra įpareigota ir už praleistą laiką šiuose susitikimuose tarybos nariams neatlyginama.

263. Pagal tarybos patvirtintą darbo planą bei tarybos patvirtintus grafikus savivaldybės administracija turi paskelbti informaciją gyventojams apie laiką ir vietą, parengti posėdžiams reikalingas patalpas.

 

XX.     VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

264. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).

265. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

266. Apklausoje gali dalyvauti savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti tarybą.

267. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės taryba, meras ar seniūnas, apklausos teritorija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Kai apklausą inicijuoja savivaldybės gyventojai, apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, atsižvelgdamas į teritorinį suskirstymą ir į tai, kokios teritorijos gyventojams yra aktualūs apklausai teikiami klausimai. Galutinį sprendimą dėl apklausos teritorijos priima savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba po to, kai yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų, turi teisę parinkti kitą negu apklausos iniciatoriaus pasiūlyta apklausos teritorija. Tokiu atveju netaikomas reglamento 270.1 papunktyje nustatytas reikalavimas.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

268. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Taryba savo sprendimu gali nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtina prieš priimant sprendimus rengti apklausas.

269. Vieną iš Vietos savivaldos įstatyme įteisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima taryba, atsižvelgdama į Tauragės rajone egzistuojančias sąlygas ir aplinkybes.

270. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui.

270.1. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų siūlomos apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę rinkti šios savivaldybės tarybą, reikalavimu.

2020 m. gegužės 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

270.2. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų.

270.3. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių grupės reikalavimu.

271. Tarybos narių grupė, seniūnas apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina tokia tvarka:

271.1. Pateikia merui prašymą teikti tarybai klausimą dėl apklausos organizavimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ar seniūnas.

271.2. Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomai apklausos būdas ir jos teritorija, taip pat tarybai sprendimo projektą pristatyti įpareigotas grupės narys. Prie prašymo privalu pridėti reglamento nustatyta tvarka parengto tarybos sprendimo projektą. Sprendimo projekte dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė, seniūnas turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą.

272. Gyventojų reikalavimą dėl apklausos paskelbimo, pateiktą pagal Vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše numatytą tvarką, merui teikia administracijos direktorius. 

273. Meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo dėl apklausos paskelbimo gavimo.

274. Mero sprendime paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis.

275. Mero sprendimas paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www@taurage.lt  ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks apklausa, skelbimų lentose.

276. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius Vietos gyventojų apklausos tvarkos  apraše numatyta tvarka.

277. Taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus. Taryba vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše gali numatyti, kad apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus) privaloma svarstyti, jeigu savo nuomonę apklausoje pareiškė mažiau, negu šioje dalyje nustatyta, apklausos teritorijos gyventojų.

278. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt  ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

279. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Juos  tarybai  pristato apklausos komisijos pirmininkas. Jeigu nusprendžiama atsižvelgti į apklausos rezultatus priimant sprendimą dėl apklausai teikto (-ų) klausimo (-ų), taryba:

279.1. įpareigoja savivaldybės administraciją rengti tarybos sprendimo projektą;

279.2. priima sprendimo projektą dėl apklausai teikto (-ų) klausimo (-ų), jeigu jis pateikiamas tame posėdyje.

280. Tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir s tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

281. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

 

___________________________________________

 


 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365

1 priedas

 

 

 

Tarybos nario ....................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

 

IŠLAIDŲ,SUSIJUSIŲ SU TARYBOS NARIO VEIKLA, ATASKAITA

 

 

Pakeistas pavadinimas:

2017 m. balandžio 27 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-144 redakcija

 

 

Už 20.... m. ..................................... mėnesį

 

 

Eil.

Nr.

 

Dokumento

išrašymo

data

 

Dokumento (PVM sąskaitos

faktūros, sąskaitos faktūros,

kvito) serija ir Nr. , kasos

aparato kvito (čekio) Nr.

 

Prekių, paslaugų

pavadinimas

 

Suma Eur

(patvirtinta

apmokėjimo

dokumentu)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO :

 

 

 

 

Tarybos narys ................................................................................................................................

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

Apyskaitą gavau:

 

.......................                                          ...........................................................................................

(gavimo data)                                                                     (parašas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365

2 priedas

 

tauragės rajono savivaldybės mero visuomeninio konsultanto pažymėjimAS

 

Pirma pusė

 

 

Tauragės  rajono savivaldybė

 

herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.      

 

_VARDENIS PAVARDENIS_

(vardas, pavardė)

 

Savivaldybės mero visuomeninis konsultantas

 

Nuotraukos

vieta                                                                 

Meras  ____________________________

(vardas, pavardė, parašas)                        

A.V.

Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Tauragės rajono savivaldybės mero

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

kadencija

 

 

 

 

 


 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365

3 priedas

 

 

tauragės rajono savivaldybės tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimAS

Pirma pusė

 

 

Tauragės rajono savivaldybė

 

herbas

PAŽYMĖJIMAS Nr.        

 

  VARDENIS PAVARDENIS_

 

(vardas, pavardė)

savivaldybės tarybos nario (-ės)   ______________________________

(vardas, pavardė)

 

Visuomeninis padėjėjas

Nuotraukos

vieta                                                                 

Meras  ____________________________

(vardas, pavardė parašas)                        

A.V.

Išdavimo data: 20... - .....- .......

 

Antra pusė

 

 

Tauragės  rajono savivaldybės tarybos

 

 

(kadencijos laikotarpis)

 

 

kadencija

 

 

 

 

 

Į pradžią