Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-84 2017-03-15
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

                                               

 

 

TAURAGĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 15 d.  Nr. 1-84

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“,  8, 107, 255 ir 259 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje, sutrumpintą ataskaitos variantą – vietinėse informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 Savivaldybės meras                                                                              Sigitas Mičiulis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-84 - DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią