Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-374 2016-04-08
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 5-374

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Vaizdo duomenų tvarkymo Tauragės rajono savivaldybės administracijoje taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. S k i r i u  atsakingu už vaizdo duomenų tvarkymą ir vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą Informatikos skyriaus vedėją.

3. N u r o d a u Bendrajam skyriui supažindinti pasirašytinai su šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis Taisyklėmis ir informuoti apie duomenų valdytojo patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), taip pat naujai priimamus Tauragės rajono savivaldybės administracijos darbuotojus.

Paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                     Modestas Petraitis

______________

 

PATVIRTINTA

Administracijos direktoriaus

2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 5-374

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo Tauragės rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Tauragės rajono savivaldybės administracijoje (toliau – TRSA) vykdomo vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygas, šių duomenų naikinimo, naudojimo sąlygas ir tvarką, tvarkantiems šiuos duomenis TRSA darbuotojams keliamus reikalavimus, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.

2. Vaizdo duomenų tvarkymo TRSA tikslas – TRSA darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi TRSA, bei jų ir TRSA turto saugumas.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. TRSA darbuotojai – TRSA valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

3.2. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – TRSA turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

3.3. Vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros.

3.4. Vaizdo įrašas – Taisyklių 9 punkte nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

3.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4. Vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra TRSA.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI TRSA DARBUOTOJAMS

 

5. Vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik TRSA direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis). Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę visi TRSA darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:

6.1. laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

6.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančios privačios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

6.3. imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui;

6.4. saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;

6.5. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

6.6. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

6.7. nedelsdamas pranešti TRSA direktoriaus pavaduotojui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę TRSA tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;

6.8. laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. TRSA darbuotojai privalo prie vaizdo duomenų įrašymo įrenginių neleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsdami informuoti TRSA darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis, arba TRSA direktoriaus pavaduotoją.

8. TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, ir kiti TRSA darbuotojai informuojami pasirašytinai apie duomenų valdytojo patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą ir vaizdo duomenų tvarkymą bei supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

III SKYRIUS

TRSA PATALPŲ IR LAUKO TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

9. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:

9.1. Administracijos pastate įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis (keturi vienetai):

9.1.1. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato pagrindinį įėjimą;

9.1.2. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato civilinės metrikacijos įėjimą;

9.1.3. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato atsarginį įėjimą;

9.1.4. kamera, fiksuojančia Administracijos pastato įėjimą su neįgaliųjų liftu;

10. Administracijos pastato ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

 

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS

 

11. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į šių įrenginių vidinius kietuosius diskus.

12. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose saugomi 14 kalendorinių dienų.

13. Suėjus Taisyklių 12 punkte nustatytam terminui, vaizdo duomenys sunaikinami.

14. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

 

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR INFORMACIJOS APSAUGA

 

15. Vaizdo stebėjimą, esant poreikiui, atlieka TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis.

16. Laikantis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų, peržiūrėti vaizdo duomenų įrašus, daryti jų kopijas, paimti skaitmenines ar kitas laikmenas, naudoti jose sukauptą informaciją ir kitaip ją tvarkyti bei duoti su tuo susijusius nurodymus (išskyrus, kai yra nustatyti apribojimai) turi teisę:

16.1. TRSA direktorius;

16.2. TRSA direktoriaus pavaduotojas.

17. Peržiūrėti vaizdo duomenų įrašus pagal kompetenciją turi teisę:

17.1. TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis;

17.2. TRSA Informatikos skyriaus vedėjas.

18. Kiti asmenys gali susipažinti su sukauptais vaizdo duomenimis šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

19. Vaizdo duomenys viešai neskelbiami, neplatinami ir neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai numato norminiai teisės aktai.

20. Naudoti vaizdo duomenis kitaip nei nustatyta šiose Taisyklėse galima tik TRSA direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo raštišku leidimu (nurodymu), nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

21. Atlikti vaizdo stebėjimo sistemos priemonių techninę priežiūrą bei tikrinti įrašų kokybę turi teisę TRSA darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, ir techninę priežiūrą atliekantys paslaugų teikėjo darbuotojai, jeigu su paslaugų teikėju yra pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

22. Visų asmenims perduodamų vaizdo duomenų įrašų kopijos yra registruojamos TRSA dokumentų valdymo sistemoje DVS kartu su lydraščiu (raštu).

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

23. Duomenų subjektas, TRSA pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytą informaciją apie vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymą, tarp jų ir prašymo pateikti tvarkomus vaizdo duomenis apie jį gavimo TRSA metu vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje saugomo vaizdo įrašo, kuriame jis užfiksuotas, kopiją.

24. Duomenų subjekto prašyme pateikti TRSA tvarkomus vaizdo duomenis apie jį turi būti nurodyta prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis. Jei duomenų subjektas prašo pateikti vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir kiti asmenys, prašyme taip pat turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas.

25. TRSA, gavusi duomenų subjekto prašymą dėl vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję vaizdo duomenys yra saugomi.  Jeigu su subjektu susiję vaizdo duomenys yra saugomi, jie įrašomi į duomenų subjekto pateiktą laikmeną.

26. Duomenų subjekto prašomus TRSA tvarkomus duomenis TRSA pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.

27. TRSA atsisako pateikti tvarkomus duomenis, kai:

27.1. prašoma pateikti TRSA tvarkomus vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybę būtų galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotus vaizdo duomenis (asmens veidas, ūgis ir pan.), ir tokių vaizdo duomenų pateikimas pažeistų jų teises;

27.2. nustatomos kitos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant vaizdo duomenys nėra teikiami.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Taisyklių 27.1 papunktis nėra taikomas, kai prašymą pateikti tvarkomus vaizdo duomenis pateikia policijos, teismo ar kitų teisėsaugos institucijų darbuotojai, vykdydami teisės aktuose nustatytas funkcijas.

30. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą TRSA darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

31. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne retesnį kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Informatikos skyriaus vedėjas, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui inicijuoja Taisyklių pakeitimus.

__________________________

Į pradžią