Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-271 2018-09-05
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. rugsėjo 5  d.  Nr. 1-271

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“,  Tauragės  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės  interneto svetainėje.

           

Savivaldybės meras                                                                                                  Sigitas Mičiulis

______________

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                                                                                                                                                                                         Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr.

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja neformaliojo mokinių sportinio ugdymo teikėjų atitikties nustatymo ir programų vertinimo organizavimą, programų finansavimo, lėšų naudojimo, mokinių apskaitos, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (NMSU) programa – tai neformaliojo mokinių sportinio ugdymo programa, kuri rengiama vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (atsižvelgiant į aktualią redakciją).

Sportininko krepšelis – nevyriausybinių organizacijų, vykdančių sportinę veiklą pagal NMSU programą, ugdomo mokinio vieno mėnesio lėšos, skiriamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto.

NMSU teikėjai – Tauragės rajono savivaldybėje sportinio ugdymo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus, užsiregistravusios Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). NMSU programą gali įgyvendinti teikėjai, kurie ugdo mokinius sporto šakose, kurių federacijos yra pripažintos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

Mokinys asmuo nuo 6 iki 19 metų, kuris mokosi Tauragės rajono savivaldybės mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas.

2019 m. liepos 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-225 redakcija

 

3.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymuose vartojamas sąvokas.

4. NMSU programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto asignavimų, numatytų Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programai, ir negali viršyti šiai programos priemonei skiriamų lėšų dydžio.

5. Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo teikėjai vadovaujasi visais Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtais teisės aktais, kurie reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklą.

 

II SKYRIUS

NMSU LĖŠŲ SKYRIMO PRINCIPAI

 

6. NMSU lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos pagal vaikų, pasirinkusių Savivaldybėje vykdomas NMSU programas ir sudariusių su švietimo teikėjais ugdymo (-si) sutartis, skaičių. Vaikų grupių skaičius NMSU programoje fiksuojamas pagal Mokinių registro duomenis kiekvieno mėnesio paskutinę dieną ir suderinamas su elektroniniame dienyne užfiksuotais grupių lankomumo duomenimis.

2020 m. vasario 6 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-7 redakcija

 

7. NMSU teikėjas privalo pildyti mokinių lankomumo apskaitą naudojant elektroninius mokinių pažymėjimus. Finansavimas skiriamas visoms programoje sudarytoms vaikų grupėms, kurių lankomumas per mėnesį siekė 50 % programos užsiėmimų. Jeigu grupės be pateisinamos priežasties nesurinko reikiamo lankomumo procento, tada skaičiuojamas kiekvieno vaiko individualus lankomumas, kuris turi siekti 50 %.  Jeigu vaikas be pateisinamos priežasties nelankė užsiėmimų, NMSU teikėjas privalo nuimti vaiko finansavimo NMSU lėšomis požymį Mokinių registre, iki užfiksuojant programą per mėnesį lankiusių vaikų skaičių (liepos–rugpjūčio mėnesiais finansavimas skiriamas skaičiuojant paskutinių 6 mėnesių lėšų, gautų iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto, vidurkį).

2019 m. liepos 3 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-225 redakcija

2020 m. vasario 6 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-7 redakcija

 

8. NMSU lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NMSU programa.

9. Lėšos švietimo teikėjams pagal Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) pateiktus duomenis paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

10. Švietimo teikėjams lėšos skiriamos pagal tarp švietimo teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytas sutartis.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO, TEIKĖJŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR PROGRAMŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

11. NMSU programų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, finansavimo konkursas skelbiamas kiekvienų metų rugsėjo mėnesį Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt. Skelbime nurodomos paraiškų priėmimo sąlygos ir terminai. Paraiškos priimamos 10 darbo dienų nuo paskelbimo datos.

12. NMSU teikėjų programų atrankos konkursą ir vertinimą atlieka Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurios darbą techniškai aptarnauja Švietimo ir sporto skyrius.

13. NMSU programai iš sportininko krepšelio lėšų finansuoti NMSU teikėjas privalo atitikti šiuos pagrindinius kriterijus:

13.1. NMSU teikėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti neformalųjį mokinių švietimą;

13.2. NMSU programą vykdo mokytojai / treneriai, turintys atitinkamą išsilavinimą (pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogus; asmenis, įgijusius aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir  mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, baigusius profesinio mokymo programą, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir kvalifikacija, turinčius 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausiusius pedagoginių ir psichologinių žinių kursą);

13.3. NMSU programą įgyvendina ne mažiau kaip 2 mokytojai / treneriai;

13.4. Ne mažiau kaip 2 NMSU mokytojai / treneriai, kurie įgyvendina NMSU programą, įdarbinti pagal darbo sutartį. Kiti mokytojai / treneriai, kurie įgyvendina NMSU programą, įdarbinti pagal darbo sutartį, arba sudarant sutartį su asmeniu, dirbančiu pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ir (arba) kita Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienio Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-14 redakcija

 

13.5. NMSU teikėjas deklaruoja, kad turi patalpas/sporto bazes, specifines ugdymo priemones, įrangą numatytai programai įgyvendinti (pateikia tai įrodančius dokumentus);

13.6. NMSU teikėjo programą komandinėse sporto šakose lanko ne mažiau kaip 60  mokinių, kurie ugdomi bent 5 valandas per savaitę, o individualiose sporto šakose – ne mažiau kaip 36 mokiniai, kurie ugdomi bent 5 valandas per savaitę;

14. Skiriant finansavimą NMSU programai finansuoti atsižvelgiama į šiuos papildomus kriterijus:

14.1. teikėjas per pastaruosius vienus metus įgyvendino sporto krypties programą;

14.2. teikėjas vykdo sporto šakos (-ų) sportininkų ugdymo ilgalaikę programą, kurios trukmė – nuo 1 metų;

14.3. teikėjas ugdymo programoje numato ugdytinio pasiekimų vertinimą (pažymėjimai, diplomai, garbės raštai, padėkos raštai ir pan.);

14.4. ugdytiniai dalyvauja pasirinktos sporto krypties miesto, regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose čempionatuose ir kituose renginiuose;

14.5. teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas;

15. NMSU teikėjas, pretenduojantis į Savivaldybės NMSU finansavimą, kiekvienais metais gali pateikti ne daugiau kaip vieną NMSU programos paraišką.

16. Švietimo teikėjas Savivaldybei teikia užpildytą NMSU programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedas). Paraiškos formos skelbiamos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

17. NMSU programa vertinama pagal NMSU programos vertinimo kriterijus (2 priedas). Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą, priima sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams. Esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu programos atitiktis panaikinama. Kitais atvejais programos atitiktis gali būti pratęsiama.

18. NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimas pradedamas pasibaigus paraiškų pateikimo terminui. Techninę paraiškų patikrą atlieka Švietimo ir sporto skyriaus paskirtas specialistas (toliau – Sporto specialistas) pagal patvirtintą NMSU teikėjo (juridinio asmens) atitikties vertinimo formą.

19. Jei NMSU teikėjas, kaip juridinis asmuo, neatitinka nors vieno pagrindinio kriterijaus ir nepridėjo reikalingų dokumentų, jo NMSU programos paraiška Komisijai neteikiama.

20. Priėmus sprendimą dėl programos atitikties reikalavimams, per tris darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo Savivaldybės atsakingas asmuo pažymi tai KTPRR. NMSU programos, atitinkančios reikalavimus, taip pat skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NMSU  programą.

21. NMSU teikėjas Švietimo įstatymo nustatyta tvarka sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NMSU lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NMSU teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą apie vaiko dalyvavimą NMSU lėšomis finansuojamoje programoje.

22. Sutarčių  tarp NMSU teikėjo ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) kopijos laikomos programos vykdymo vietose. Sutarčių elektroninės versijos pristatomos į Švietimo ir sporto skyrių.

23. Iki nurodytos ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtos datos NMSU teikėjas pateikia Savivaldybei mokinių sąrašą su nurodytu finansavimo NMSU lėšomis požymiu. Savivaldybės administracijos direktorius su NMSU teikėju pasirašo sutartį, kurioje  nurodomas programos pavadinimas, numatomi švietimo teikėjo įsipareigojimai, kitos sąlygos ir atsakomybė už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.

24. Nagrinėjant sporto specialisto pateiktas NMSU programų paraiškas ir skirstant neformaliojo mokinių sportinio ugdymo krepšelį, laikomasi neformalųjį švietimą reglamentuojančių Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų.

25. NMSU programa teikiama vertinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Komisijai, kuri nustato, ar NMSU programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NMSU lėšomis. Komisija sudaroma iš įvairių institucijų atstovų, nepriklausomų vertintojų, turinčių patirties NVŠ srityje. NMSU programos vertinamos rugsėjo mėnesį (konkreti data skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje).

26. Komisija, vertindama paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisija, vykdydama savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jų veikla Komisijoje, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl NMSU programų finansavimo.

27. Komisijos narys nuo klausimo svarstymo turi nusišalinti, jeigu jį su NMSU teikėju sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos Komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

28. Vieną NMSU programos paraišką vertina ne mažiau kaip 2 Komisijos nariai, kurie posėdyje supažindina kitus Komisijos narius bei užpildo NMSU programos paraiškos vertinimo formą (3 priedas).

29. Komisijos nariai teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą dėl NMSU programų finansavimo.

30. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami paprasta Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

31. Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą, atsako už jos veiklos kokybę ir priimtus sprendimus. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą per 3 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio surašo Komisijos sekretorius.

32. Komisija teikia siūlymus Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl kitų su NMSU programa susijusių klausimų sprendimo ir programos tobulinimo.

 

IV SKYRIUS

SPORTININKO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMAS

 

33. Sportininko krepšelio dydis nustatomas vadovaujantis Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 5-1073.

 

V SKYRIUS

NMSU PROGRAMŲ FINANSAVIMAS IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

34. Teikėjui už neformalųjį ugdymą skiriamas sportininko krepšelis, kurio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Ugdymo lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto neformaliajam švietimui, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 5-1073. Teikėjas finansavimą gauna jei nerenka papildomo mėnesinio mokesčio arba renkamas mėnesinis mokestis už paslaugas neviršija vienos valandos įkainio.

35. Sporto specialistas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl lėšų skyrimo NMSU programoms  finansuoti.

36. Finansavimą iš Savivaldybės biudžeto gaunantys NMSU teikėjai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Sportas“.

37. Sportininko krepšelį mokinys gauna tik pagal vieną NMSU programą. NMSU teikėjas nepretenduoja į neformalaus vaikų švietimo  programų finansavimą iš Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto lėšų. Lėšos NMSU programai pervedamos kas mėnesį. Pagal NMSU programą ugdomų mokinių sąrašas tikslinamas kas mėnesį.

38. Finansavimą gavęs NMSU teikėjas Švietimo ir sporto skyriui pateikia:

38.1. patikslintą pagal NMSU programą ugdomų mokinių sąrašą;

38.2. NMSU programos vykdymo grafiką ketvirčiais.

39. NMSU teikėjas su Savivaldybės administracija pasirašo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurioje numatomos Savivaldybės administracijos ir NMSU teikėjo teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties nutraukimo sąlygos ir kt.

40. NMSU teikėjai skirtas sportininko krepšelio lėšas naudoja šioms ugdymo proceso išlaidoms padengti:

40.1. personalo darbo užmokesčiui ir mokytojų / trenerių kvalifikacijai tobulinti (šios išlaidos sudaro ne daugiau kaip  80 % skirtos NMSU sumos).

40.2. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;

40.3. sportininkų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, vykstančių į varžybas,  transporto išlaidoms;

40.4. metodinėms mokymo priemonėms įsigyti;

40.5. sportiniam inventoriui įsigyti;

40.6. ugdymo aplinkos (bazės, patalpų) nuomai.

41. Lėšos skiriamos išlaidoms, nurodytoms šio Aprašo 40 punkte.

42. NMSU teikėjas, pasirašęs Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį:

42.1. atsako už NMSU programos įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą;

42.2. sužinojęs, kad negalės vykdyti NMSU programos, ne vėliau kaip per 20 dienų apie tai raštu informuoja Švietimo ir sporto skyrių;

42.3. Savivaldybės biudžeto lėšas, gautas NMSU finansuoti, apskaito atskirai atidarytoje sąskaitoje;

42.4. užtikrina, kad organizacijos vedama buhalterija bus profesionali ir tiksli.

43. Skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitoms programoms įgyvendinti. Neįgyvendinus NMSU programos, nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

44. Savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina lėšų panaudojimą pagal tikslinę jų paskirtį, Švietimo ir sporto skyrius vykdo NMSU programų įgyvendinimo stebėseną, užtikrina programos vykdymo kokybę ir priežiūrą.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI NMSU PROGRAMOMS

 

45. NMSU programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

46. NMSU programos turi būti registruotos KTPRR. Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NMSU programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

47. NMSU programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 5 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip po 20 pedagoginio darbo valandų per mėnesį.

 

VII SKYRIUS

NMSU TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠAS

 

48. NMSU teikėjas, įvykdęs NMSU programą, Švietimo ir sporto skyriui pateikia NMSU programos įgyvendinimo ataskaitą.

49. NMSU programų vykdymo eiga, rezultatai, Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas tikrinami Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

50. NMSUI teikėjas užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Jeigu NMSU teikėjas už programai įgyvendinti gautas lėšas atsiskaito po sutartyje numatyto termino, jis 1 (vieniems) metams praranda teisę dalyvauti programų konkursuose.

52. Jeigu NMSU teikėjas neatsiskaitė arba, gavus NMSU programos įvykdymo ataskaitą, paaiškėja, kad programai įgyvendinti skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį ir (ar) NMSU teikėjas jų negrąžino, tai lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka ir organizacija 5 (penkeriems) metams praranda teisę dalyvauti NMSU programų finansavimo konkurse.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Einamaisiais biudžetiniais metais lėšos gali būti skiriamos iš nepanaudotų arba papildomai gautų lėšų, paskelbus papildomą konkursą NMSU programoms finansuoti. Pateiktos paraiškos vertinamos šio Aprašo nustatyta tvarka.

54. NMSU programos yra saugomos dvejus metus nuo jų gavimo dienos, NMSU programų ataskaitos Švietimo ir sporto skyriuje saugomos trejus metus.

 55. NMSU programoms finansuoti gali būti naudojamos rėmėjų, tėvų ir kitos teisėtai gautos lėšos.

56. Savivaldybė siekia, kad NMSU programos būtų įgyvendinamos kuo arčiau vaiko gyvenamosios vietos ar mokyklos, kurioje jis mokosi, kad į programas būtų įtraukiama kuo daugiau vaikų, kurie nelanko jokių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų po pamokų.  NMSU programų teikėjai gali įgyvendinti NMSU programas bendrojo ugdymo mokyklų, kultūros įstaigų ir kitose saugiose ir tam tikslui pritaikytose erdvėse. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir patikėjimo teise Savivaldybės biudžetinių įstaigų valdomų patalpų galiojančios nuomos kainos NMSU programų teikėjams mažinamos 80 procentų.

57. Savivaldybės švietimo registrų tvarkytojai ir kiti už NMSU atsakingi darbuotojai konsultuoja asmenis Aprašo įgyvendinimo klausimais, padeda užpildyti duomenų registravimo formas, teikia kitą informacinę ir metodinę pagalbą švietimo teikėjams.

58. Savivaldybė numato lėšas NMSU kokybei užtikrinti.

59. Savivaldybė, skirstydama NMSU lėšas, siekia, kad NVŠ dalyvaujančių vaikų skaičius padidėtų maksimaliai, būtų užtikrinta NVŠ programų įvairovė, kokybė ir prieinamumas.

 

____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS) ATITIKTIES NUSTATYMO PARAIŠKA

 

Užpildykite prašomus duomenis apie atitikties nustatymui teikiamą juridinį asmenį:

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO TEIKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

Pavadinimas

 

Kodas

 

Juridinis statusas

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

 

Interneto svetainės adresas

 

Pagrindinė veiklos sritis

 

Teikėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų registre

 

INFORMACIJA APIE NMSU TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS) VADOVĄ

Vardas ir pavardė

 

El. pašto adresas

 

Telefono numeris

 

Tenkinti šiuos kriterijus būtina, jei Teikėjas neatitinka bent vieno iš pagrindinių kriterijų, toliau pildyti negali.

PAGRINDINIAI KRITERIJAI

Tinkamą

Pažymėkite

1.

Teikėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti neformalųjį vaikų švietimą

TAIP

NE

2.

Ugdymo programą įgyvendinantys mokytojai/treneriai teisės aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą, licenciją arba yra išklausę pedagoginių-psichologinių žinių kursą

TAIP

NE

3.

Ugdymo programą įgyvendina ne mažiau kaip du mokytojai/treneriai

TAIP

NE

4.

Su visais mokytojais/treneriais, kurie įgyvendina ugdymo programą yra pasirašytos darbo sutartys

TAIP

NE

5.

Teikėjas deklaruoja, kad turi sporto bazes, specifines ugdymo priemones, įrangą numatytai programai įgyvendinti

TAIP

NE

6.

Ugdymo programą lanko:

komandinėse sporto šakose ne mažiau kaip 60 mokinių, individualiose sporto šakose ne mažiau kaip 36 mokiniai.

TAIP

NE

PAPILDOMI KRITERIJAI

 

1.

Teikėjas per pastaruosius vienus metus įgyvendino sporto krypties programą

TAIP

NE

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius vienus metus vykdytos veiklos:

 

2.

Teikėjas vykdo sporto šakos (-ų) sportininkų ugdymo ilgalaikę programą, kurios trukmė – nuo 1 metų

TAIP

NE

Keliais sakiniais pagrįskite teiginius:

 

3.

Teikėjas ugdymo programoje numato ugdytinio pasiekimų vertinimą (pažymėjimai, diplomai, garbės raštai, padėkos raštai ir pan.)

TAIP

NE

Keliais sakiniais pagrįskite teiginius:

 

4.

Ugdytiniai dalyvauja pasirinktos sporto krypties miesto, regioniniuose, nacionaliniuose, tarptautiniuose čempionatuose ir kituose renginiuose

TAIP

NE

Keliais sakiniais pagrįskite teiginius:

 

5.

Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas

TAIP

NE

Subjekto, galinčio rekomenduoti teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį (pavadinimas, telefono numeris):

 

 

 

PARAIŠKOS PRIEDAI:

1. Organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopija;

2. Organizacijos įstatų kopija;

3. Dokumentai, įrodantys, kad organizacija turi ugdymo procesui reikalingus trenerius / mokytojus (darbo sutartis, sudarytas sutartis su asmenimis, dirbančiais pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ir (arba) kita Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka), trenerių / mokytojų kvalifikacijos įrodymai (diplomai, licencijos, sertifikatai ir kt.), sporto bazę (nuomos sutartys ir kt.), sutartys su mokiniais.

2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienio Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-14 redakcija

 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs dalinį finansavimą, informuoti Švietimo ir sporto skyrių, kaip vykdoma programa, ir, įvykdžius programą, pateikti galutinę ataskaitą.

 

 

Organizacijos vadovas ar atsakingas asmuo       ________________        ______________________

(parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Paraiškos užpildymo data: ________d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO PROGRAMOS PARAIŠKA

 

I.     INFORMACIJA APIE PROGRAMOS TEIKĖJĄ

Programos rengėjas – kontaktinis asmuo

Vardas ir pavardė

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

 

El. pašto adresas

 

Telefono numeris

 

Darbovietė, pareigos

 

 

Teikėjo pavadinimas – juridinio asmens duomenys

Teikėjo juridinio asmens kodas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

 

II.  INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ

1.

Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)

 

 

 

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

 

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas ir gautų rezultatų svarba)

 

 

Nuoroda į išsamesnę informacijągalite įrašyti nuorodą į tinklalapį, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie programą:

 

 

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

 

 

 

Sportinio ugdymo programa skiriama sporto šakų grupei (tinkamą pažymėti):

ciklinės sporto šakos                                                sudėtingos koordinacijos sporto šakos

dvikovos sporto šakos                                              sporto žaidimai

taikomosios sporto šakos                                         individualieji sporto žaidimai

lengvoji atletika

 

Programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją)

 

 

Patvirtinkite, kad programos tikslas atitinka Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje numatytą tikslą: pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų.

TAIP

 

NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)

 

 

Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuos Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ uždavinius:

ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;

ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;

padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;

tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

 

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:

Kompetencijų sritis

Kompetencijos

Asmeninės kompetencijos

Pažinti save ir save gerbti

Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius

Kryptingai siekti tikslų

Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio

Valdyti emocijas ir jausmus

Kita – įrašykite:

Socialinės kompetencijos

Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus

Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus

Padėti kitiems ir priimti pagalbą

Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime

Kita – įrašykite:

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos

Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas

Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus

Aktyviai ir kūrybingai veikti

Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių

Kita – įrašykite:

Komunikavimo kompetencijos

Išsakyti mintis

Išklausyti

Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą

Parinkti tinkamą kalbos stilių

Kita – įrašykite:

Pažinimo kompetencijos

Klausti ir ieškoti atsakymų

Daryti išvadas

Plėsti akiratį

Stebėti, vertinti

Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi

Kita – įrašykite:

Mokėjimo mokytis kompetencijos

Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis

Išsikelti realius mokymosi tikslus

Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones

Vertinti mokymosi pažangą

Numatyti tolesnius žingsnius

Kita – įrašykite:

Dalykinės kompetencijos

Įrašykite

 

Programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil. Nr.

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso val.:

 

 

Programos apimtis ir trukmė

 

valandas per savaitę

 

kartus per mėnesį

 

mėnesių

skaičius

Mažiausiai 5 val. per savaitę

Mažiausiai 20 val. per mėnesį

Mažiausiai 12 mėn.

 

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 metų;

tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų: 20 21 metai

 

Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės informacijos apie programą)

 

 

 

 

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičius grupėje)

 

 

 

 

Numatomas grupių skaičius

 

 

 

 

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.)

 

 

 

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese

 

 

 

Trenerių / mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas)

 

 

Patvirtinkite, kad pagal programą dirbantys treneriai bent kartą per metus vyks į kvalifikacijos kėlimo kursus

TAIP

 

Patvirtinkite, kad per metus laiko įvykdysite ne mažiau, kaip 2 rajoninius ar aukštesnio lygio renginius Tauragėje;

TAIP

 

Patvirtinkite, kad įgyvendinant programą ugdytiniai  dalyvaus Europos, pasaulio, nacionalinės, regioninės ir rajoninės reikšmės sporto čempionatuose ir kituose renginiuose:

TAIP

 

Patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais Neformalaus vaikų švietimo principais:

•   savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;

•   prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

•   individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

•   aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;

•   demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;

•   patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;

•   ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;

   pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

TAIP

 

Patvirtinkite, kad:

   vykdant programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno renginių, bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos tikslas, uždavinys ir rezultatas;

•   vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;

Programos įgyvendinimo priemonės:

   nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

   jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir simboliams;

   jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;

•   jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programos įgyvendinimui

TAIP

 

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už profesionalią ir tikslią juridinio asmens buhalterinę apskaitą

TAIP

 

Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau, kaip mėn.)

TAIP

 

Juridinio asmens vadovas/

 

 

A. V.

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

NEFORMALIOJO MOKINIŲ SPORTINIO UGDYMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

 

Neformaliojo mokinių sportinio ugdymo (toliau – NMSU programos) teikėjas

NMSU programos pavadinimas

NMSU programos kodas KTPRR

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus

rodiklis

Apibūdinimas

Vertinimas

1. NMSU programos tikslingumas

1.1. Prioritetai

Programa atitinka savivaldybės nustatytus prioritetus, jei tokie yra

 

1.2. Principai

Teikėjas deklaruoja, kad vykdant programą bus vadovaujamasi neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) principais

 

1.3. Tikslas

NMSU programos tikslas formuluojamas aiškiai, atliepia programos visumą ir pagrindinę ugdomą kompetenciją.

 

1.4. Uždaviniai

Uždaviniai konkretūs, atspindintys siekiamą rezultatą.

 

Teikėjas patvirtina, kad programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NMSU programos uždavinius

 

2. Ugdymo turinys

2.1. Temos ir veiklos

NMSU programos sudėtinės dalys (temos) ir jas atskleisianti veikla siejasi su programos uždaviniais. Veiklų pobūdis ir trukmė subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas ir protinė veikla, dvasinis tobulėjimas)

 

2.2. Metodai

Atitinka numatytas ugdyti kompetencijas ir dera su NVŠ principais

 

2.3. Ugdomos kompetencijos

Įvardytos bendrosios (asmeninės, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis) kompetencijos.

Aiškiai suformuluotos dalykinės kompetencijos. Deklaruojamos kompetencijos dera su veiklų temomis ir pobūdžiu

 

3. NMSU programos apimtis

Intensyvumas ir bendra trukmė

NMSU programa nuosekli, orientuota į ilgalaikį ugdymą, veiklos neepizodinės, vykdoma mažiausiai 5 pedagoginio darbo val. per savaitę, mažiausiai 20 pedagoginio darbo val. per mėnesį

 

4. Informacija apie vaikus

4.1. Vaikų amžius

Teikėjas numato, kokiai tikslinei grupei skiriama programa

 

4.2. Grupės dydis

Numatomas grupės dydis atitinka veiklos metodus ir tarnauja geriausiam rezultato įgyvendinimui

 

4.3. Galimybės vaikų iniciatyvai

Numatyta galimybė atsiskleisti iniciatyvai, priimti sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.

 

5. Pažangos skatinimas ir vertinimas

5.1. Pažangos skatinimas

Aprašyta, kokiais būdais vaikai bus motyvuojami dalyvauti programoje ir siekti pažangos

 

5.2. Pažangos vertinimas (įsivertinimas)

Numatytas vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas įsivertinime

 

5.3. Pasiekimų paliudijimas

Numatyta, kokiais būdais bus pažymimi pasiekimai, įgytos kompetencijos ir kokiomis priemonėmis jie galės būti paliudyti

 

6. Kokybė ir atsakomybė

 

6.1. NMSU mokytojų kvalifikacija

Programą įgyvenančių NMSU mokytojų išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui

 

Teikėjas deklaruoja, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais

 

6.2. mokymosi aplinka

Teikėjas deklaruoja, kad vaikai ugdysis sveikoje ir saugioje mokymo(-si) aplinkoje ir kad turi tinkamos įrangos ir priemonių NMSU programos įgyvendinimui

 

6.3. Kitos Teikėjo atsakomybės

Teikėjas deklaruoja, kad turi lėšų NMSU programos įgyvendinimo pradžiai ir kad vykdant programą bus laikomasi Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formos nuostatų

 

 

 

 

__________________________

(vertintojo vardas, pavardė)

_______________

(parašas)

 

 

Į pradžią