Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 5-1217 2018-09-20
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 20  d. Nr. 5-1217

Tauragė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 5-1211 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

           

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Modestas Petraitis

______________

 

 

                                               

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus   2018 m. rugpjūčio     d.

įsakymu  Nr. 5-

 

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO tauragės rajonO SAVIVALDYBĖJE leidimų išdavimo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išorinės reklamos įrengimo bendruosius reikalavimus, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytoms iškaboms keliamus reikalavimus,  leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad leidimai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, kitų įstatymų, norminių teisės aktų ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reklamos ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymuose bei Taisyklėse minimas sąvokas.

 4. Aprašas nereglamentuoja politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla.

 

II SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

5. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 12 straipsnio 1–5 dalyse nustatytais išorinės reklamos įrengimo reikalavimais.

6. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Išorinė reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių įrengiama vadovaujantis Taisyklėmis ir Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Tais atvejais, kai reklaminis įrenginys yra statinys ar jam įrengti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti projektuojamas ir statomas ar įrengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų projektavimą, statybą, architektūrą, žemės naudojimą ir tvarkymą, teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis.

9. Ant statinių įrengiama išorinė reklama savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.

10. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą, išskyrus Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

11. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje ir kituose išorinės reklamos draudimą nustatančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 2 DALIES 6 PUNKTE NURODYTOMS IŠKABOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

12. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytos iškabos (toliau – iškaba) turi atitikti Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose, 3 ir 5 dalyse bei  Taisyklių 8, 10 ir 12–18 punktuose nustatytus reikalavimus.

13. Iškaba turi būti įrengiama ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato arba ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų (palapinės, kiosko, taromato ir pan.) (toliau – kita prekybos ar paslaugų teikimo vieta) išorinės sienos, langų ar durų ne aukščiau kaip 4 metrai nuo žemės paviršiaus (grindinio), neįskaitant iškabos aukščio. 

14. Iškabos plotas turi būti ne didesnis kaip:

14.1. 0,5 m2, kai iškaba įrengiama ant gyvenamojo pastato;

14.2. 1 m2, kai iškaba įrengiama ant negyvenamojo pastato ir ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų.

15. Ant laikinųjų statinių ir ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų įrengiamos iškabos plotas, kai joje nurodyta informacija pateikiama ant pritaikytų išorinės reklamos pateikimo priemonių, naudojant lipdukus, užrašus ir pan., turi būti ne didesnis kaip 2 m2.

16. Jeigu ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato arba ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų išorinės sienos, langų ar durų įrengiamos daugiau negu dvi to paties turinio iškabos, iškabų plotas sumuojamas. Iškabos plotas apskaičiuojamas pagal Aprašo 21.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

17. Kai iškaba įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, jai įrengti negali būti naudojamas apšvietimas.

18. Kai prie įėjimo į pastatą durų įrengiamos kelių reklamos davėjų iškabos, jos turi būti panašaus dydžio ir panašaus dizaino. Šiuo atveju vienas reklamos davėjas gali įrengti tik vieną to paties turinio iškabą. Kai į reklamos davėjo buveinę, prekybos ar paslaugų teikimo vietą yra keli įėjimai, iškabas galima įrengti prie kiekvieno įėjimo durų.

19. Iškabai gaminti turi būti naudojamos ilgaamžės medžiagos (nekeičiančios spalvos, neblunkančios, tinkamos naudoti lauke).

 

IV SKYRIUS

LEIDIMUS IŠDUODANČIOS INSTITUCIJOS FUNKCIJOS

 

20. Leidimus, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Taisyklėmis, išduoda, apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą įspėja ir leidimo galiojimą panaikina leidimą išduodanti institucija.

21. Leidimą išduodanti institucija:

21.1. patikrina leidimą norinčio gauti reklaminės veiklos subjekto (toliau – pareiškėjas) pateiktus dokumentus;

21.2. registruoja išduotus leidimus, įspėjimus apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą,  Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies atvejais panaikina leidimą.

 

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

22. Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) Savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti:

22.1. paraišką gauti leidimą įrengti išorinę reklamą  (1 priedas), kurioje nurodoma:

22.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

22.1.2. išorinės reklamos plotas, apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus;

22.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

22.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

22.1.5. jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – tipinio projekto numeris;

22.1.6. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;

22.1.7. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

22.1.8. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;

22.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;

22.3. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą. Projektą sudaro:

22.3.1. aiškinamasis raštas;

22.3.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;

22.3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

22.3.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

22.3.5. reklaminio įrenginio projektas;

22.3.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

22.4. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus sutikimus (raštai ir (ar) žymos projekte);

22.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinį sutikimą.

23. Kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami tik leidimą išduodančios institucijos patvirtintame leidimų išdavimo  apraše nurodyti dokumentai.

24. Aprašo 22.4 papunkčio nuostatos netaikomos tais atvejais, kai leidimą išduodanti institucija sudaro komisiją išorinės reklamos projektui vertinti, kurios veikloje dalyvauja Reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų institucijų atstovai.

25. Leidimą išduodanti institucija:

25.1. gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: paraiškos registravimo numeris; terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų;

25.2. jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

26. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje nustatytais terminais.

27. Leidimas išduodamas arba reklaminės veiklos subjektui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal leidimą išduodančios institucijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui išduoti gavimo. Jeigu per nurodytus terminus leidimą išduodanti institucija neišduoda leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

28. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.

29. Leidimo galiojimo terminas nustatomas vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 straipsnio 8 dalies nuostatomis, galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

30. Leidime įrengti išorinę reklamą (2 priedas) nurodoma:

30.1. leidimą išduodanti institucija;

30.2. leidimo numeris;

30.3. reklaminės veiklos subjekto, kuriam išduotas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

30.4. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);

30.5. išorinės reklamos plotas;

30.6. pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris;

30.7. leidimo galiojimo terminas;

30.8. leidimo išdavimo data.

31. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis leidimą išduodančiai institucijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti Aprašo  22.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą ir prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data.

32. Aprašo 31 punkte nurodytu atveju leidimą išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 31 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Aprašo reikalavimams ir tiesiogiai, per atstumą arba per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

33. Projekte reklamos tekstas turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju.

34. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Aprašo punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

35. Kai Aprašo 22 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

36. Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Savivaldybėje, siunčiamas registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis.

37. Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais:

37.1. pateikiami ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai leidimui išduoti arba pateikti neteisingi duomenys ir reklaminės veiklos subjektas neįvykdo leidimus išduodančios institucijos reikalavimo per jos nustatytą terminą pašalinti šiuos trūkumus;

37.2. numatoma įrengti išorinė reklama neatitinka Apraše nustatytų išorinės reklamos įrengimo reikalavimų;

37.3. reklaminės veiklos subjektas nesumoka Savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, tarybos nustatytos vietinės rinkliavos.

38. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Savivaldybės tarybos patvirtintų Vietinės rinkliavos nuostatų nustatyta tvarka.

39. Atvejais, kai objektai, ant kurių numatoma įrengti reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra jos valdomi patikėjimo teise, taip pat, kai reklamą numatoma įrengti laisvoje valstybinėje žemėje, leidimas išduodamas tik po to, kai reklaminės veiklos subjektas sumoka apskaičiuotą vietinę rinkliavą  Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.   

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

40. Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais, jeigu:

40.1. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

40.2. išorinė reklama įrengta nesilaikant leidime nurodyto išorinės reklamos įrengimo projekto;

40.3. leidimo turėtojas nesumoka Savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, tarybos nustatytos vietinės rinkliavos Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

41. Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą ar kontaktinį centrą praneša leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

42. Leidimo turėtojas turi ištaisyti leidimą išduodančios institucijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, per leidimą išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, per atstumą  ar kontaktinį centrą pranešti leidimą išdavusiai institucijai.

43. Leidimo turėtojas turi pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar kontaktinį centrą leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitusį leidimo turėtojo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

44. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais, jeigu:

44.1. leidimo turėtojas pateikia paraišką panaikinti leidimo galiojimą;

44.2. leidimo turėtojas (juridinis asmuo) yra likviduotas ar likviduojamas;

44.3. leidimo turėtojas (fizinis asmuo) miršta;

44.4. leidimo turėtojas, įspėjus apie jo leidimo galiojimo galimą panaikinimą, neįvykdo leidimą išduodančios institucijos reikalavimų pašalinti nurodytus pažeidimus per Apraše nustatytą terminą;

44.5. pasibaigia Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 3 dalyje nurodytuose dokumentuose nustatytas sutikimo galiojimo terminas;

44.6. leidimo turėtojas nutraukia savo veiklą buveinės pastate arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, kurioje ar prie kurios įrengta jo iškaba.

45. Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą leidimą išduodanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, per atstumą praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

VII SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS TURĖTOJO TEISĖS

 

46. Leidimo turėtojas privalo:

46.1. užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal leidime nurodytą išorinės reklamos įrengimo projektą;

46.2. per 3 darbo dienas nukabinti reklamą, kai pasibaigia leidimo galiojimo terminas ar leidimas panaikinamas;

46.3. ne vėliau kaip 20 darbo dienų nuo leidimo galiojimo termino pabaigos ar leidimo galiojimo panaikinimo dienos, kuris nurodomas leidime ar leidimą išduodančios institucijos pranešime, išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, sutvarkyti aplinką.

47. Kai pagal Reklamos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytas išimtis išorinei reklamai įrengti leidimo nereikia, reklaminės veiklos subjektas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savo veiklos nutraukimo buveinės pastate arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, kurioje ar prie kurios įrengta ši išorinė reklama, privalo pašalinti reklamą, išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę, sutvarkyti aplinką.

48. Leidimo turėtojas turi teisę leidime nurodytoje vietoje pagal jame nurodytą išorinės reklamos įrengimo projektą įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius, Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomų teritorijų direkcija arba Aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

Išorinės reklamos įrengimo

Tauragės rajono savivaldybėje

leidimų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pareiškėjas (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi)

 

 

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

Prašau išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą

adresu___________________________________________________________________;

                  (adresas, vieta)

 

Reklaminis  plotas__________________________________________________________;

 

 

Reklamos skleidimo laikotarpis _______________________________________________;

 

Leidimą įrengti išorinę reklamą noriu gauti______________________________________;.

                                                                                                   (laišku,  el. paštu, pasiimsiu pats)

 

Pranešimus noriu gauti_______________________________________________________;                 

                                                                           ( raštu arba elektroninėmis priemonėmis)

 

Tipinio projekto numeris (jeigu išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą) _________;

 

Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas_________________________________________________________;

 

Informaciją apie statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas______________________;

 

            Dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise______________________________;

(data ir numeris)

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) ________________________________________________;

 

Pridedama:

            1. Suderintas projektas, 1 byla;

2. _______________________

3._______________________

 

__________________________________________________

 

                                                                   A.V.                                  (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

Leidimas išduodamas arba reklaminės veiklos subjektui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal leidimą išduodančios institucijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui išduoti gavimo. Jeigu per nurodytus terminus leidimą išduodanti institucija neišduoda leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

           Pareiškėjas turi teisę apskųsti leidimą išduodančios seniūnijos sprendimą, kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Išorinės reklamos įrengimo

Tauragės rajono savivaldybėje

leidimų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20____m. __________________d. Nr.____

 

1. Leidžiama reklaminės veiklos subjektui ___________________________________

 

_______________________________________________________________________

 (pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. paštas)

 

Išorinės reklamos įrengimo adresas:

 ______________________________________________________________                                              

               (seniūnijos ar kitos vietos pavadinimas)           (gatvės pavadinimas)                (pastato Nr.)

 Išorinės reklamos plotas ______________ kv. m.

 

 Leidimas galioja nuo 20___m.__________________d. iki 20___ m. _________________d.

 

2. Leidimo turėtojas privalo:

1. Laikytis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių išorinės reklamos naudojimo reikalavimus.

2. Pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitusį Leidimo turėtojo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

3. Užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą.

4. Nurodyti ant reklaminio įrenginio savininko pavadinimą, išskyrus iškabą.

  5. Leidimo turėtojas privalo:

  5.1. nukabinti reklamą, kai pasibaigia leidimo galiojimo terminas ar leidimas panaikinamas –  per 3 darbo dienas;

  5.2.  išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę sutvarkyti aplinką, nuo leidimo galiojimo termino pabaigos ar leidimo galiojimo panaikinimo dienos, kuris nurodomas leidime ar leidimą išduodančios institucijos pranešime - ne vėliau kaip 20 darbo dienų.

3. Leidimo turėtojas turi teisę:

1. Įrengti Leidime nurodytoje vietoje reklaminį įrenginį ir ant jo skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

2. Apskųsti Leidimą išdavusios institucijos sprendimus (jei jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Valstybės žinios, 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 15-2566) nustatyta tvarka.

3. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui gauti naują išorinės reklamos leidimą remiantis išorinės reklamos įrengimo Tauragės rajono savivaldybėje leidimų išdavimo tvarkos aprašo 34 punkte nustatyta tvarka.

Leidimo turėtojas negali perduoti Leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

 

Leidimą išdavė

 

Tauragės  rajono savivaldybės administracijos direktorius

______________________________________________________

 

                                  A.V.                                  (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Į pradžią