Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-432 2018-12-19
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1-365 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1-365 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama i darbo grupės, sudarytos Tauragės rajono savivaldybės mero 2017 m. lapkričio 22 d. potvarkiu Nr. 4-87 „Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento teikti sudarymo”, 2018 m. gruodžio 7 d. posėdžio protokolą Nr. 22-400, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365  „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir  savivaldybės bendruomenės  atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia  Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdžiams klausimus rengia tarybos komitetai (toliau – komitetai) ir komisijos savo  posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir  kontroliuoja jų įgyvendinimą;“.

1.2. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

„33. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirtas mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją  sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) savivaldybės administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos savivaldybės taryba turi paskirti mero pavaduotoją ir (ar) savivaldybės administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkus.“

1.3. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiesiems asmenims. Jeigu tarybos  posėdyje  svarstomas klausimas yra susijęs su  kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis,  jiems  leidžiama  užduoti klausimus  pranešėjams  ir kalbėti reglamento 57 ir 59 punktuose nustatyta tvarka. Esant techninėms galimybėms, posėdžio metu gali būti daromas posėdžio garso ir / ar garso ir vaizdo įrašas, taip pat posėdis gali būti transliuojamas tiesiogiai per savivaldybės interneto svetainę. Tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašai saugomi kompiuterinėse laikmenose.

1.4. Pakeisti 79.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.2. mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;“.

1.5. Pakeisti 79.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.7. sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;“.

1.6. Pakeisti 79.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

79.16. sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, sprendimų dėl sumokėtų mokesčių, rinkliavų (ar jų dalies) kompensavimo tvarkos nustatymo ir šių kompensacijų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų teisinių formų įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;“.

1.7. Pakeisti 79.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.17. mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių ataskaitų ir atsakymų į tarybos narių paklausimus išklausymas šio reglamento XVI, XVIII ir XIX  skyriuose nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas;“.

1.8. Pakeisti 79.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.22. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar savivaldybės valdomose įmonėse priėmimas;“.

1.9. Pakeisti 79.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.26. sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;“.

1.10. Pakeisti 79.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.27. įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;“.

1.11. Pakeisti 79.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„79.35. kainų ir tarifų už savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;“.

1.12. Pakeisti 98.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„98.10. savo iniciatyva ar komitetui kreipusis, pateikdamas sprendimo projektą, siūlo  tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir  tarybos posėdžiuose;“.

1.13. Pakeisti 98.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„98.17.  priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; šio įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;“.

1.14. Pakeisti 104 punktą ir jį išdėstyti taip:

„104. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario  darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų. Mero, mero pavaduotojo darbas, viršijantis teisės aktuose  nustatytą darbo trukmę, nelaikomas viršvalandiniu. Meras savo darbo laiką tvarko savo nuožiūra, neviršydamas teisės aktuose nustatyto maksimalaus darbo laiko. Mero pavaduotojas savo darbo laiką tvarko suderindamas su meru. Mero, mero pavaduotojo darbo laiko apskaita ir apmokėjimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka pagal faktiškai dirbtą laiką, apie kurį jie informuoja savivaldybės politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoją, atsakingą už darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;“.

1.15. Pakeisti 108 punktą ir jį išdėstyti taip:

„108. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai einantis mero pareigas tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus reglamento 98.4–98.8, 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju reglamento 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 papunkčiuose nustatytus įgaliojimus atlieka  taryba. Mero veikla ir jo pavadavimo procedūra nustatyta reglamente.“

1.16. Pakeisti 116.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„116.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, pasisakyti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;“.

1.17. Pakeisti 144 punktą ir jį išdėstyti taip:

„144. Kontrolės komitetas:

144.1. siūlo tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

144.2. teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

144.3. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti. Iki einamųjų metų spalio 5 d. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pateikia veiklos plano projektą Kontrolės komiteto pirmininkui, kuris kviečia Kontrolės komiteto narius į posėdį. Komiteto nariai, apsvarstę veiklos plano projektą, jam pritaria (nepritaria). Nepritarus veiklos plano projektui Kontrolės komiteto nariai raštu pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pastabas su pasiūlymais;

144.4. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;

144.5. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano parengtą ataskaitą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

144.6. siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

144.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;“.

1.18. Pakeisti 147.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„147.4.  pagal savo kompetenciją posėdyje dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma priima rekomendacinius sprendimus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko, jo nesant – kito posėdžiui pirmininkaujančio komiteto nario balsas. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus privalo apsvarstyti ir pranešti komitetams apie priimtus sprendimus;“.

1.19. Pakeisti 151 punktą ir jį išdėstyti taip:

„151. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.“

1.20. Pakeisti 160 punktą ir jį išdėstyti taip:

„160. Komitetų rekomendacijas savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir savivaldybės valdomos įmonės per 1 mėnesį privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą.“

1.21. Pakeisti 161 punktą ir jį išdėstyti taip:

„161. Komitetas savo kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą darbuotoją, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.“

1.22. Pakeisti 172 punktą ir jį išdėstyti taip:

„172. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių patikrinimo.“

1.23. Pakeisti 174 punktą ir jį išdėstyti taip:

„174. Komitetų veiklos techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija. Komitetų posėdžių metu daromas garso arba garso ir vaizdo įrašas. Esant nuotoliniam komiteto nario dalyvavimui komiteto posėdyje, gali būti daromas atitinkamas vaizdo įrašas. Komitetų posėdžių garso ir /ar vaizdo įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Prie protokolo pridedamas posėdžio garso įrašas elektroninėje laikmenoje.“

1.24. Pakeisti 211 punktą ir jį išdėstyti taip:

„211. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje, skaičius, vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, posėdyje kalbėjusių asmenų vardai, pavardės, pareigos ir pasisakymo esmė, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai. Prie protokolo pridedamas posėdžio garso įrašas elektroninėje laikmenoje.“

1.25. Pakeisti 214 punktą ir jį išdėstyti taip:

„214. Posėdžių įrašai saugomi savivaldybės administracijoje. Už jų saugumą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos tarnautojas.“

1.26. Pakeisti 253 punktą ir jį išdėstyti taip:

„253. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų vadovai privalo pateikti  tarybai praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų birželio 1 d. Savivaldybės taryba, išklausiusi vadovų ataskaitas ir atsakymus, dėl šių ataskaitų priima sprendimus.“

2. Nustatyti, kad šio sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 2 d.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Sigitas Mičiulis     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią