Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-198 2019-06-05
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr. 1-198

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 61 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 183 ir 188 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 1-28 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                                     Dovydas  Kaminskas                     

                                                                                                                                                                

______________

 

 

 

                                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-198

 

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau – Komisija) yra sudaroma Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu. Komisiją sudaro Savivaldybės tarybos nariai ir Savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai.

2. Komisijos pirmininkas kartą per metus pateikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos veiklos ataskaitą iki kovo 31 dienos.

3. Komisijos veiklos nuostatai nustato Komisijos teises, pareigas, funkcijas, komisijos sudarymo, veiklos organizavimo, politikų elgesio tyrimo, Komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarką.

4. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, ši funkcija įrašoma į jo pareigybės aprašymą. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

6. Komisijos tikslai – plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybių institucijomis, skatinti Savivaldybės tarybos narių atsakomybę už savo elgesį, veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

7. Pagrindiniai Komisijos veiklos principai: teisingumas, nešališkumas, skaidrumas, viešumas, atskaitomybė.

 

II SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMAS

 

8. Komisija sudaroma per du mėnesius nuo pirmojo Savivaldybės tarybos posėdžio visai Savivaldybės tarybos veiklos kadencijai.

9. Dėl Komisijos narių skaičiaus nusprendžia Savivaldybės taryba. Į Komisijos sudėtį po vieną kandidatą gali siūlyti kiekviena Savivaldybės tarybai atstovaujanti partija ir/ar visuomeninis rinkimų komitetas. Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių. Kandidatūros į Komisiją svarstomos balsuojant už kiekvieną atskirai arba už visas iš karto.

10. Savivaldybės taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš Savivaldybės tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Komisijos pirmininko kandidatūrą meras teikia Savivaldybės tarybos opozicijos siūlymu. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Komisijos pirmininko kandidatūros, Komisijos pirmininką Savivaldybės taryba skiria mero teikimu. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komisijos pirmininkas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

III SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

11. Komisija atlieka šias funkcijas:

11.1. prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

11.2. analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

11.3. tiria ir priima sprendimus dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatomis;

11.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

11.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

11.6. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisija, veikdama pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 2 ir 6 punktus, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

13. Komisijos posėdžius šaukia ir jų datą bei vietą nustato Komisijos pirmininkas. Posėdžio darbotvarkę sudaro Komisijos pirmininkas. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.

14. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Gali būti daromi Komisijos posėdžių garso įrašai.

15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Komisijos narių dauguma.

16. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma atviru balsavimu. Balsuojant susilaikyti negalima. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

17. Motyvuotu Komisijos sprendimu, Komisijos posėdis gali būti uždaras – žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjant klausimą gali būti atskleista įstatymų saugoma paslaptis. Tokiu atveju viešai paskelbiama tik Komisijos priimto sprendimo rezoliucinė dalis.

18. Komisijos posėdyje kviečiamas dalyvauti asmuo, kurio veika tiriama, ir pranešimą pateikęs asmuo.

19. Komisijai leidus, posėdžiuose (išskyrus uždarus posėdžius) gali dalyvauti ir savo nuomonę juose pareikšti kitų institucijų, taip pat viešųjų juridinių asmenų atstovai.

20. Komisijos nariai, nesutikdami su priimtu sprendimu, gali pateikti atskirą nuomonę, kuri turi būti pridėta prie protokolo.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ ELGESIO TYRIMO

PAGRINDAI IR TERMINAI

 

21. Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimas Komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

21.1. fizinio ar juridinio asmens skundui, kreipimuisi ar pranešimui (toliau – skundas) apie savivaldybės tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Savivaldybės tarybos veiklos reglamente Savivaldybės tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą (toliau – pažeidimas);

21.2. visuomenės informavimo priemonėse paskelbtai pagrįstai informacijai apie Savivaldybės tarybos nario galimai padarytą pažeidimą.

21.3. gavus pranešimą apie Savivaldybės tarybos nario nedalyvavimą Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose be pateisinamos priežasties.

22. Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo 21 punkte nurodyto pagrindo atsiradimo. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip 1 metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas Savivaldybės tarybos nario laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai Savivaldybės tarybos narys yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, pratęsti tyrimo terminą.

 

VI SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS TEISĖS

 

23. Atlikdama tyrimą, Komisija turi teisę:

23.1. apklausti Savivaldybės tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius su Savivaldybės tarybos nario tiriamu elgesiu ar politine veikla;

23.2. apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti jo žinomą informaciją apie Savivaldybės tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą;

23.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją;

23.4. prireikus išvykti į įvykio vietą;

23.5. pasitelkti specialistų.

 

VII SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS

 

24. Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai privalo:

24.1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais;

24.2. laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kuriuos jie sužinojo vykdydami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

24.3. nenaudoti 24.2. papunktyje nurodytų duomenų ar žinių asmeninei ar kitų asmenų naudai;

24.4. kol Komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

25. Šių veiklos nuostatų 24.2. ir 24.3. papunkčių nuostatos taikomos ir Komisiją aptarnaujantiems darbuotojams, ir pasitelktiems specialistams.

26. Komisijos nariui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu Komisijos narys privalo informuoti Komisiją apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

27. Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai, Komisiją aptarnaujantys darbuotojai ir jos pasitelkti specialistai netrikdo valstybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo ir privalo susilaikyti nuo išankstinių vertinimų ir išvadų, kol nebaigtas tyrimas ir nėra Komisijos išvados.

28. Komisijos nariai, Komisiją aptarnaujantys darbuotojai ir pasitelkti specialistai už šiame skirsnyje nustatytų pareigų pažeidimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, KURIO ELGESYS TIRIAMAS, TEISĖS

 

29. Savivaldybės tarybos narys, kurio elgesys tiriamas, turi teisę:

29.1. teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

29.2. baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga;

29.3. dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

30. Savivaldybės tarybos narys, teikiantis Komisijai paaiškinimus, negali būti verčiamas teikti paaiškinimus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.

 

IX SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

31. Komisija per 3 kalendorines dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja Savivaldybės tarybos narį apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo Savivaldybės tarybos nario iki pranešime nurodytos datos pateikti rašytinį paaiškinimą. Komisija šį pranešimą Savivaldybės tarybos nariui įteikia asmeniškai arba išsiunčia paštu.

32. Komisija, atlikusi tyrimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos savo posėdyje vertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima 37 punkte numatytus sprendimus. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio pradžios turi būti pranešta Savivaldybės tarybos nariui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimą.

33. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujant tik Komisijos nariams.

34. Pakartotiniai skundai apie galimą Savivaldybės tarybos nario padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisingas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo sprendžia Komisija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tokio skundo gavimo. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šiuose veiklos nuostatuose nustatytas tyrimo procedūras.

35. Po kiekvieno Komisijos posėdžio gali būti parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos pirmininkas ar Komisijos įgaliotas jos narys ir tik tokį, kokį įgalioja pateikti Komisija.

36. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją tarybai.

 

X SKYRIUS

ETIKOS KOMISIJOS SPRENDIMAI

 

37. Savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

37.1. konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos narys nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar LR vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, institucijos, kurioje jis eina pareigas veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų;

37.2. konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos narys pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus;

37.3. rekomenduoti Savivaldybės tarybos nariui suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ar Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais;

37.4. rekomenduoti viešai atsiprašyti;

37.5. įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai;

37.6. konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties, teikti Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo.

38. Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos Savivaldybės tarybos narys savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ir dėl to viešai atsiprašė.

39. Apie Komisijos atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą praneša asmeniui, pateikusiam skundą Komisijai, Savivaldybės tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

40. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo Savivaldybės tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos.

41. Komisijos priimti sprendimai yra vieši ir turi būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.taurage.lt ir informaciniame leidinyje, jeigu toks leidinys yra leidžiamas. 

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Teismuose ar kitose institucijose Komisijai atstovauja Komisijos pirmininkas arba Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys.

43. Komisijos veiklos nuostatai tvirtinami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________________________

 

Į pradžią