Tauragės r. savivaldybės Viešų dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-197 2019-06-05
Padalinys: TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

.

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr. 1-197

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 61 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 183 ir 188 punktais, Tauragės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama)

2. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. 1-154 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Savivaldybės meras                                                                                      Dovydas Kaminskas                     

                                                                                                                                                                

______________

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-197

 

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) yra nuolatinė Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) komisija, sudaroma Tarybos įgaliojimų laikui.

2. Komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Komisijos veiklos principus, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.

3. Komisija vykdo Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, plėtoja prevencijos priemonių sistemą, skatina savivaldybės bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida ir kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Savivaldybės veiklos reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

5. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, kitais teisės aktais.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Nacionalinėje kovos su korupcija programoje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI

 

7. Komisijos uždaviniai yra:

7.1. teikti pasiūlymus tarybai dėl Savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių , taip pat viešųjų įstaigų, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

7.2. kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje, savivaldybės įmonėse, biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybė, arba įstatymų numatyta tvarka savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

7.3. skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

8. Komisijos funkcijos:

8.1. Reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

8.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

8.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

8.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

8.5. koordinuoja savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų , kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdo korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą;

8.6. rekomenduoja priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą savivaldybės reguliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

8.7. nagrinėja piliečių, įmonių, įstaigų ir organizacijų skundus, pareiškimus, pranešimus apie galimai padarytas neteisėtas korupcinio pobūdžio veikas;

8.8. siūlo savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti savivaldybės administracijos, savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių patikrinimus korupcijos prevencijos klausimais;

8.9. dalyvauja atliekant savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

8.10. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę savivaldybės įstaigos veiklos srityse, užtikrina pateiktų siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimą ir kontrolę;

8.11. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

9. Komisija turi teisę:

9.1. gauti jos veiklai reikalingą informaciją ir metodinę pagalbą iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, įstaigų ir (ar) įmonių;

9.2. kviesti į Komisijos posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos vadovus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus ar kitus asmenis, galinčius suteikti nagrinėjamo klausimo tyrimui ar pavedimui įvykdyti reikalingos informacijos;

9.3. suderinus su savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų valstybės ir savivaldybės įstaigų tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti;

9.4. priimti sprendimus dėl informacijos apie Komisijos priimtus sprendimus pateikimo visuomenės informavimo priemonėms;

9.5. teikti pasiūlymus Tarybai, merui ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos srityje.

 

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ PAREIGOS

 

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. rengia Komisijos darbo planus, sudaro jos posėdžių darbotvarkių projektus;          

10.2. organizuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja, pateikia posėdžio medžiagą;

10.3. Tarybai teikia atskaitą apie Komisijos darbą;

10.4. gavus paklausimą susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsako arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta.

11. Komisijos nariai privalo:

11.1. bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. Gavus paklausimą susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta;

11.2. informuoti Komisiją apie galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant Komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, nusišalinimo faktą fiksuojant atitinkamuose dokumentuose;

11.3. gavus informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti savivaldybės merą, savivaldybės administracijos direktorių, STT ar kitas atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

11.4. saugoti informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį ir neduoti duomenų ir informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeniniai ar kitų asmenų naudai;

11.5. iki Komisijos sprendimo priėmimo dėl nagrinėjamo klausimo neskelbti informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį.

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

            

12. Dėl Komisijos narių skaičiaus nusprendžia Savivaldybės taryba. Tarybos sudaromos Komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

13. Taryba Komisijos pirmininką mero teikimu skiria iš Tarybos narių. Jeigu yra paskelbta Tarybos opozicija, Komisijos pirmininko kandidatūras meras teikia Savivaldybės opozicijos siūlymu Reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Tarybos opozicija nesiūlo Komisijos pirmininkų kandidatūrų, Komisijos pirmininką Taryba skiria mero teikimu. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Komisijos pirmininkas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

14. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.

15. Komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą. Komisijos atsakingas sekretorius neturi Komisijos nario teisių.

16. Komisijos sudarymo tvarka nustatyta Reglamente. Komisijos nuostatus tvirtina Taryba.    

17. Komisija jos kompetencijai priklausančius klausimus svarsto ir sprendimus priima posėdžiuose.

18. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama ir pateikiama posėdžio medžiaga ne vėliau kaip prieš 2 dienas.

19. Klausimas pradedamas nagrinėti pagal sudarytą Komisijos posėdžio darbotvarkę, taip pat gali būti pradėtas nagrinėti Tarybos ar Komisijos nario iniciatyva.

20. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisijos sprendimu gali būti rengiami uždari posėdžiai, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos pakviesti asmenys.

21. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma ir įforminama Komisijos posėdžio protokolu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas. Slaptas balsavimas Reglamente nustatyta tvarka galimas tais atvejais, kai skiriamas Komisijos pirmininkas arba yra sprendžiamas nepasitikėjimo Komisijos pirmininku klausimas. Komisijai nusprendus gali būti daromas Komisijos posėdžio garso įrašas.

22. Komisijos narys, nesutinkantis su daugumos sprendimu, turi teisę raštu pareikšti atskirą nuomonę, kuri yra pridedama prie kitų svarstyto klausimo dokumentų ir apie tai pažymima posėdžio protokole.

23. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir atsakingas sekretorius.

24. Komisijos sprendimus gavę savivaldybės administravimo subjektai, savivaldybės kontroliuojamos įstaigos ir įmonės, privalo juos apsvarstyti ir per vieną mėnesį ar kitą Komisijos nurodytą laiką, raštu informuoti Komisiją apie tai, kaip atsižvelgta į Komisijos pastabas ir pasiūlymus.

25. Informaciją apie Komisijos sprendimus žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

26. Komisijos pirmininkas kartą per metus pateikia rajono savivaldybės tarybai Komisijos veiklos ataskaitą iki kovo 31 dienos.

27. Komisija gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė jos darbo organizavimo tvarka.

 

VII SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

28. Komisijos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Taryba.

29. Visa veikla susijusi su Komisijos veikla (Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.), skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.                 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

31. Už Komisijos dokumentų registravimą, Komisijos protokolų įforminimą, sprendimų išsiuntimą suinteresuotiems asmenims ir informacijos apie Komisijos veiklos skelbimą savivaldybės interneto tinklalapyje yra atsakingas Komisijos atsakingas sekretorius.

32. Komisija likviduojama, jos nuostatai keičiami bei papildomi Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

33. Komisijos nariai, pažeidę Komisijos darbo principus, Komisijos nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Komisijos nuostatai keičiami bei papildomi Tarybos sprendimu.

 

_____________________

 

Į pradžią